Water

Nieuw: compacte versie van ultrafiltratiesysteem

Het nadeel van ultrafiltratie is dat er vaak een groter vloeroppervlak nodig is dan bijvoorbeeld voor een UV. Bij de bouw van een nieuwe kas is dat geen probleem. Het wordt wel een probleem wanneer ultrafiltratie in een bestaande irrigatieruimte geïnstalleerd moet worden, maar de beschikbare ruimte…

Aardbeien hot topic in Spaanse politiek

Het Doñana Nationaal Park in Zuid-Europa heeft te kampen met de grootste waterstress ooit, wat schadelijk is voor de biodiversiteit. De Spaanse regering heeft de groei van…

Dreamstime

Delfland zet helikopter in bij opsporen milieuovertredingen tuinbouwsector

Tuinders krijgen vaker te maken met controles op milieuovertredingen. Dat heeft het nieuwe college van hoogheemraadschap Delftland aangekondigd. In het Algemeen Dagblad is te…

Coalitieakkoord Delfland biedt mogelijkheid tot samenwerking glastuinbouw

Onlangs is bij het Hoogheemraadschap van Delfland het nieuwe coalitieakkoord vastgesteld. De nieuwe coalitie neemt de open bestuursstijl van de vorige coalitie over en dat is…

"Voorkomen lekstromen uit kas begint bij meer bewustwording"

In het project 'Beperken en voorkomen (bodem) lekkage glastuinbouw' is onderzocht of lekstromen vanuit de kas kunnen worden gesignaleerd met behulp van een relatief eenvoudige meetopstelling. Vraag is of een eventuele lekstroom qua omvang kan worden gekwantificeerd. Het onderzoek, dat binnenkort te lezen…

Platform voor opgeloste zuurstof geïntroduceerd

BioTherm heeft het DOS-X Dissolved Oxygen Platform geïntroduceerd dat speciaal is ontworpen voor tuinbouw. Het BioTherm Dissolved Oxygen System (DOS) is een infusietechnologie van gas naar vloeistof die het niveau van opgeloste zuurstof (DO) in irrigatiewater verhoogt. DOS-X-pakketten zijn beschikbaar…

Groen licht voor Collectieve Zuivering Westland

Het Hoogheemraadschap van Delfland gaat een zogenaamde Pacas-installatie bouwen op Afvalwaterzuiveringsinstallatie Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland. Deze gaat gewasbeschermingsmiddelen zuiveren uit het restwater van bij de Waterzuiveringscoöperatie Westland U.A. aangesloten glastuinbouwondernemingen…

”Opgelost zuurstof naast PH en EC de nieuwe stuurparameter voor waterkwaliteit”

Dat het verbeteren van de waterkwaliteit in de glastuinbouw en akkerbouw veel voordelen oplevert in de teelt hoeft niet meer benoemd te worden. De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe technieken op de markt gekomen en blijft de aandacht groeien. “Gestimuleerd door de innovatie op het gebied van telen op…

Projectgroep Osires start na eerste evaluatie met kasproeven

Grip op de microbiologie rond plantenwortels door management van organische stof in het watersysteem kan ziekten en groeiremming in substraatteelten voorkomen. Volgens Glastuinbouw Waterproof zoomen onderzoekers in het vorig jaar gestarte Osires in op de rol van specifieke organische stoffen en…

LTO-bestuurder Dirk Jan Beuling:

‘We moeten nog meer ons best doen voor betere waterkwaliteit’

LTO-bestuurder Dirk Jan Beuling noemt het teleurstellend dat het aantal normoverschrijdingen voor gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater niet verder afneemt. 'De waterkwaliteit is een belangrijk criterium bij de herregistratie van middelen. Om de doelen te halen en toelating te verlengen, moeten…

Waterdag 2023: "Hoe houden we een goede waterkwaliteit in de kas?"

Water is van groot belang voor de glastuinbouw. Naarmate er meer water hergebruikt wordt is een goede waterkwaliteit in de kas van toenemend belang om een weerbaar en gezond gewas te bevorderen. Maar op welke manier wordt een goede waterkwaliteit gewaarborgd in de kas?  De Kader Richtlijn Water stelt hoge…

Nanobubbles toegepast in slateelt op water

Het Belgische onderzoeksinstituut Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW) heeft een proef uitgevoerd op twee slarassen, Fairly (Enza) en Alyssa (Rijk Zwaan), geteeld op water. Ze vergeleken drie opgeloste zuurstofconcentraties (DO) van 6,13 en 16 ppm. De verhoogde zuurstofconcentraties van 13 en 15 ppm…

Lancering nieuwe handreiking aquathermie op 12 juni

Netwerk Aquathermie, STOWA en Warmte uit Water lanceren op 12 juni een nieuwe online handreiking aquathermie. Hiermee willen ze de beschikbare tools en kennis voor iedereen…

Westland geeft drie ton subsidie aan pilot Westlandse waterbank

De locatie is al gekozen en naar financiering wordt nog gezocht. Ondertussen is een intentieverklaring gesloten door betrokken partijen voor een pilot met COASTAR, een waterbank in Westland. Ook is bekend geworden dat Westland drie ton subsidie uitkeert. In de intentieverklaring is afgesproken de kosten…

Subsidie beschikbaar voor projectideeën betere waterkwaliteit

Om het lozen van water vanuit glastuinbouwbedrijven te verminderen, helpen de waterschappen de sector met financiële bijdragen aan projecten. Glastuinbouw Waterproef laat…

Inspiratie- en netwerkavond over water op 8 juni

Op donderdag 8 juni a.s. organiseert Inagro een tweede inspiratie- en netwerkavond voor de glastuinbouw. De eerste editie werd in februari gehouden. In deze editie focust…

Eerste evaluatie kasproeven naar managen organische stof in watersysteem

Grip op de microbiologie rond plantenwortels door management van organische stof in het watersysteem kan ziekten en groeiremming in substraatteelten voorkomen. In het vorig…

Droogte overvalt Tunesische tomatentelers

Vier opeenvolgende jaren van droogte hebben Tunesische telers overvallen en hen gedwongen een aantal teelten op te geven ten gunste van andere, mede ingegeven door overheidsmaatregelen in die richting. Selmi Mohameddhia, landbouwkundige in Tunesië, geeft commentaar op de situatie. Selmi legt uit: "Het…

Regels om lozing van gewasbeschermingsmiddelen te beperken

Om het vrijkomen van gewasbeschermingsmiddelen in het milieu bij het toepassen voor het planten en na de oogst te voorkomen, mogen handelingen met gewasbeschermingsmiddelen en…

"Stilleggen landbouw door waterproblemen dreigt"

Nieuw kritisch rapport over Nederlandse waterkwaliteit

Nederland gaat de Europees gestelde waterdoelen voor 2027 'vrijwel zeker niet meer halen'. Dat schrijft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Een 'nieuwe…

Water op rantsoen in Tunesië, vingers wijzen naar tuinbouw

Sinds 2019 kampt Tunesië met droogte, waardoor de meeste dammen en stuwmeren bijna leeg zijn en de druk op de reeds uitgeputte grondwaterbronnen toeneemt door de stijgende…

DROPLET versie 1.3.2 per direct ingevoerd

Het model DROPLET (DRinkwater uit Oppervlaktewater-Landbouwkundig gebruikt Evaluatie Tool) wordt gebruikt om te beoordelen of werkzame stoffen uit gewasbeschermingsmiddelen de…

Video Delfland geeft uitleg over Risicogestuurde Aanpak waterkwaliteit glastuinbouwgebieden

Tussen 2014 en 2022 is in de Gebiedsgerichte Aanpak gewerkt om de waterkwaliteit in de glastuinbouwgebieden te verbeteren. Die samenwerking tussen het Hoogheemraadschap,…

Agrarische ondernemers mogen sloten van waterschappen opgeven voor GLB

Het ministerie van LNV heeft op 5 mei 2024 aan LTO Nederland gemeld dat agrarische ondernemers sloten, andere landschapselementen en onderhoudspaden in eigendom van de…

Resultaten enquête Aardbei 2023 bekend

In februari- maart heeft Glastuinbouw Nederland onder aardbeientelers een enquête uitgezet. Het is belangrijk om te weten wat de glastuinbouwer als ondernemer belangrijk en…

Resultaten enquête Houtig Kleinfruit onder glas 2023 bekend

In februari-maart heeft Glastuinbouw Nederland onder de houtig kleinfruittelers onder glas een enquête uitgezet. Het is belangrijk om te weten wat de tuinbouwondernemers…

Meedenken via enquête over effluent water in de glastuinbouw

Het gebruik van het grondwater in de glastuinbouw staat onder druk. Effluent water zou in de toekomst een alternatief kunnen zijn voor het gebruik van grondwater, meldt…

Zuurstofgehalte in irrigatiewater verhogen voor een gezondere groei

Door allerlei omstandigheden kan het zuurstofgehalte van irrigatiewater dermate veel dalen, dat het een gezonde plantengroei in de weg staat. Daarom heeft EOD Europe een nieuwe zuurstofgenerator ontwikkeld, de Nanoboost Oxygen Finebubble Generator, die zuurstof toevoegt en het niveau ervan in het…

“Mineralen die in water zijn opgelost, leggen wij in volgorde neer”

Tholen – Een verstopt toilet in een vliegtuig, dat schiet niet op. Reden voor vliegtuigbouwer Boeing om met een SKW-systeem te gaan werken. Dit is een van oorsprong Duitse techniek die zorgt voor een betere waterverdeling, en daarmee geen verstopte vliegtuigtoiletten meer. Op eenzelfde manier wordt de…

Meer tomaten dankzij irrigatiewater verrijkt met nanobubbles

Een distributeur van Moleaer’s nanobubble-technologie in Spanje heeft samen met Agrocolor SL de effecten van met nanobubbles verrijkt irrigatiewater onderzocht op kastomaten…

Avond voor de glastuinbouwer Glashelder: water in de serre

Op donderdag 8 juni 2023 wordt een tweede inspiratie- en netwerkavond voor de glastuinbouwer georganiseerd. In deze editie wordt gefocust op het thema water. Water is één van…

"Nu weer grotere stappen maken in verbetering waterkwaliteit"

Glastuinbouw Nederland onderschrijft conclusies waterkwaliteit Delfland 2022

Glastuinbouw Nederland heeft gereageerd op de jaarrapportage over waterkwaliteit in Delfland. “Een lichte verbetering is onvoldoende om de doelstellingen van de Kaderrichtlijn…

Roger Vos, Genap:

"Kwekers enthousiast over de GenaDome"

Algen hebben een negatieve invloed op de waterkwaliteit en kunnen verstoppingen in afvoersystemen veroorzaken. De GenaDome, een nieuw universeel afdeksysteem voor watersilo’s, biedt uitkomst. Deze op het eerste oog eenvoudige, maar ingenieuze kap dekt de watersilo volledig af. "Hiermee voorkom je…

dus grotere watervraag

3.000 ha meer tomatenteelt in Spaanse Extremadura dit jaar

Na de positieve effecten van de ondersteuningsirrigatie van twee weken geleden, kunnen de telers die aangesloten zij bij de Orellana Irrigatiegemeenschap rekenen op nog drie…

Hoogheemraadschap in rapport 2022:

Waterkwaliteit Delfland moet nog beter

De waterkwaliteitsrapportage over het jaar 2022 laat zien dat de waterkwaliteit in het beheergebied van Delfland ten opzichte van 2021 licht vooruit is gegaan. Maar voor het…

Teler geholpen in keuze voor boven- óf ondergronds infiltratiesysteem

Er wordt vanuit het demonstratieproject Glastuinbouw Water Infiltratie en Opslag (GlaWInO) informatie verzameld rond verschillende informatiesystemen. In het GlaWInO project…

Nitraatmeter voor water klaar voor testen in de praktijk

Het meten van nitraat in proces- en oppervlaktewater is van belang om de kwaliteit van water te kunnen monitoren. Hoge concentraties nitraat kunnen leiden tot problemen zoals overmatige algengroei, zuurstoftekort en aantasting van de biodiversiteit in oppervlaktewater. Binnen de PPS Handzame Nitraatmeter…

'Onbeperkte wateropslag' in ondergrondse waterberging

Met een ondergrondse waterberging is het mogelijk om een onbeperkt aantal liter water op te slaan om tijdens schaarste te gebruiken. Dit is voor telers een uitkomst met de steeds heftiger wordende regenbuien in het najaar en de hete zomers. Stolze heeft deze techniek mogen installeren bij een klant in…

"Productiestijging in vak met de nanobubbels"

Aardbeienkwekerij Penninx zet nanobubbels in om ziektedruk te verlagen en wortelontwikkeling te verbeteren. Begin 2022 voerde Michiel een proef uit met een nanobubblegenerator van Moleaer en besloot erin te investeren.  Voor meer informatie:Michiel de JongMoleaermichiel@moleaer.com www.moleaer.com 

Kiemgetallen om levende plantenziekten te signaleren

De controle op microbiologie in water wordt vaak gedaan op basis van telling van bacteriën en schimmels. De zogenaamde kiemgetallen in kolonie vormen de eenheden per…

Jonge eendjes in watersilo, brandweer krijgt ze er niet uit

De brandweer van De Lier is dinsdagmiddag uitgerukt om jonge eendjes, pijltjes, uit een watersilo bij een teler aan de Oostlaan te redden. Westlanders.nu was erbij en maakte…

"Het voordeel van onze bovengrondse tanks is dat ze veel minder ruimte in beslag nemen"

Het Franse bedrijf Petrus, gevestigd in het departement Pas-de-Calais, is gespecialiseerd in het produceren van gebogen golfplaten en vervaardigt daarmee watertanks voor landbouwers, groentetelers, tuinders en kwekers. Dit systeem, dat in Frankrijk nog relatief onbekend is, heeft dankzij de steeds vaker…

Arjen van Dijk, NPI:

"Gegalvaniseerde stalen daken van levensbelang voor schoon water"

"Voor veel toepassingen is een betrouwbare toevoer van schoon water onmisbaar. Het water moet voldoen aan drinkwaternormen en/of moet vrij zijn van vuil, puin, verontreinigingen en bacteriën. UV-licht moet worden tegengehouden om de groei van algen te voorkomen", zegt Arjen van Dijk, directeur…

Nieuwe verstevigde spankap voor op silo

Tholen - De ervaring die DL Plastics heeft opgedaan met het leveren van duurzame spankappen in veel sectoren heeft geleid tot het ontwikkelen van een duurzame spankap voor de tuinbouw. Bas van der Elst legt uit hoe het werkt: “Door de golfplaten watersilo te verstevigen met een gegalvaniseerde buis in de…

Watermanagement in de glastuinbouw via het tuinbouwwaterketenmodel

In het verleden werd irrigatiewater gezien als een drager van bouwstoffen en was er minder discussie over de kwaliteit en beschikbaarheid van het water. Tegenwoordig staat het onderwerp (irrigatie)water hoog op de agenda van veel glastuinbouwbedrijven, waarbij kwaliteit, beschikbaarheid en wateroverlast…

Winnaar Winnovatie Challenge 2022 is klaar voor uitrol lekdetectiesysteem

Het samenwerkingsverband Emissieloze Kas schreef begin vorig jaar een challenge uit voor innovatieve, praktische oplossingen die lekkages van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten vanuit glastuinbouwbedrijven naar het grond- en oppervlakte water kunnen voorkomen. Eén van de twee winnaars was Michael…

Werking nanobubbles bekeken in Spaanse teelt komkommers

Cajamar, een bekend onderzoeks- en innovatie instituut in de Spaanse land- en tuinbouw, heeft samen met een Spaanse teler de effecten bestudeerd van met nanobubbles verrijkt irrigatiewater op kaskomkommers. En dan specifiek wanneer er geteeld wordt in zandgrond onder semi-gecontroleerde temperatuur en…

Glastuinbouw op weg naar sluiten waterkringloop

Via het onderzoeksprogramma Glastuinbouw Waterproof werkt de sector aan het sluiten van de waterkringloop in de kas. De ambitie is om in 2027 volledig gesloten te telen in de…

Verschillende telers op de vingers getikt door handhavers Hoogheemraadschap Delfland

Op woensdag 22 maart hielden handhavers van Hoogheemraadschap Delfland een handhavingsdag in de glastuinbouwgebieden. Bij elf bedrijven was er aanleiding voor onderzoek, in…


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.