Meer mensen wisselden van beroep in 2021

Het aantal mensen dat wisselde van beroep is in 2021 licht gestegen, na een aanzienlijke daling in 2020. Daarnaast piekte in 2020 het aandeel mensen dat zonder werk raakte, waarna dit in 2021 weer afnam. Hierin zijn wel behoorlijke verschillen naar beroep. Dit blijkt uit de publicatie Dynamiek op de…

Economie groeit licht in eerste kwartaal 2022

Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2022 met 0,4 procent gegroeid ten opzichte van het vierde kwartaal van 2021. De groei is vooral toe te schrijven aan de toegenomen consumptie door huishoudens. De tweede berekening van het bbp wordt…

Jaarverslag FAVV

"Geleidelijk aan terug naar een pre-corona werking"

In 2021 zetten we met zijn allen terug een stapje richting het normale leven. Met het hoogtepunt in de zomer, wanneer de horecazaken terug klanten mochten ontvangen ter…

"Groene glastuinbouw verlangt stimulerend Europees klimaatbeleid"

De glastuinbouw werkt iedere dag aan energiebesparing en minder CO2-emissie. Verder besparen en verduurzamen is dé uitdaging voor de sector. Voortzetting van de gezette…

Definitief overzicht eerste periode NOW online

UWV heeft donderdag een register gepubliceerd met de definitieve tegemoetkomingen voor werkgevers die een aanvraag hebben gedaan voor de eerste periode van de tijdelijke…

Hayo Andreae, KCB:

"Aandacht voor land van oorsprong"

De gevolgen van de oorlog in Oekraïne op de handel in groenten en fruit wordt belicht in de column van Hayo Andreae van de KCB. Hieronder is zijn column te lezen: "De oorlog…

Seizoensarbeiders op Cyprus zeggen baan op en vragen asiel aan

Op Cyprus moeten alle betrokken diensten doeltreffender samenwerken om het verschijnsel van seizoenarbeiders die hun baan opzeggen om asiel aan te vragen, aan te pakken.…

Eerste € 30 miljoen voor demonstratieprojecten groene waterstof

Vanaf 21 juni is de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) open met een nieuw thema: Waterstof en Groene Chemie. Met de regeling worden bedrijven en…

EU: In 2030 moet gebruik chemische gewasbeschermingsmiddelen gehalveerd zijn

In 2030 moet het gebruik van chemische gewasbeschermings-middelen in Europa met de helft zijn teruggedrongen. Bovendien legt de Europese Commissie een in alle opzichten sterk activistische conceptwet op tafel, de zgn. Nature Restoration Law, dat de lidstaten moet gaan verplichten een reeks maatregelen te…

Arbeidsinspectie

Verdachte aangehouden in onderzoek naar arbeidsuitbuiting

De Opsporingsdienst van de Arbeidsinspectie heeft op 20 juni een 43-jarige man in Den Haag aangehouden op verdenking van arbeidsuitbuiting en mensensmokkel. Tijdens de actie…

Hoe kom je tot een succesvolle bedrijfsovername op sociaal-emotioneel vlak?

Bedrijfsovernames binnen de agrarische sector zijn complexe processen met tal van aspecten, zoals identiteitsverlies, verwevenheid met privé en bedrijf, de moeilijkheid van…

Agrifacts ziet veel fouten in stikstofkaart van ministerie van LNV

Duizenden boeren protesteren in Stroe

Duizenden boeren zijn vanmorgen naar de Veluwe getogen om te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. De files concentreerden zich eind van de morgen vooral nog rond Stroe waar het programma plaatsvindt. Vandaag gaat het over stikstof. Met alle trekkers op de weg en het grote landelijke…

Vlaamse bio-areaal groeide in 2021 tot bijna 10.000 hectare

Net als in voorgaande jaren vertoont de biologische sector in Vlaanderen in 2021 een gunstige evolutie. Het aantal biolandbouwers stijgt en het bio-areaal neemt toe. Er zijn…

In de toekomst minder locaties beschikbaar

Verenigd Koninkrijk brengt aantal importcontrolelocaties terug

Het Verenigd Koninkrijk (VK) gaat het aantal importcontrolelocaties terugbrengen. Deze Inland Border Facilities (IBF's) werden opgezet om douanecontroles te ondersteunen nadat…

Schade aan kassen door natuurgeweld in Frankrijk in groot aantal regio's

Zondagnacht is Frankrijk getroffen door hevige hagelbuien. Bijna 21 departementen waren vanwege de voorspelde stormen door Météo France aangemerkt als 'code oranje-gebied'. Verschillende telers hebben al melding gemaakt van schade aan hun teelt en producten, en niet alleen in de regio rond Orléans.   De Franse departementen…

update cao-onderhandelingen

"Cao Weefselkweek komt dichterbij cao Glastuinbouw"

Er wordt druk onderhandeld over een nieuwe cao Weefselkweek. De oude cao liep op 31 december af. Tot nu toe verschilden de meningen onder meer over het aansluiten van de cao…

Dreamstime

Gevreesde faillissementsgolf nu toch verwacht in 1e helft 2023

De faillissementsgolf waarvoor al tijden wordt gewaarschuwd (onder meer na één jaar corona), lijkt er nu echt te komen. Dat stellen onderzoekers van accountants- en…

Alles uit de kast bij personeelswerving, originaliteitsprijs voor tomatenteler

Een tientje voor een vriendje, een iPhone, een reis naar Ibiza of 'gewoon' een bonus, een aanbrengbonus. Op alle mogelijke manieren zoeken bedrijven in de sector naar…

Google Streetview

Beroep teler tegen woningbouwplannen komt te laat

De Raad van State heeft vanochtend een beroep van een Westlandse teler en Glastuinbouw Nederland tegen woningbouwplannen van de gemeente Den Haag niet-ontvankelijk verklaard.…

Laurens Maartens (StoneX):

"Denk bij investering in een Kazachstaanse kas ook aan de meest voordelige wisselkoers"

Tholen - Veel ogen van de Nederlandse tuinbouwtoeleveranciers zijn gericht op de markt in Kazachstan. Eind april waren in Almaty ruim 80 bedrijven aanwezig op een vakbeurs…

Dreamstime

Wanneer komt er duidelijkheid over stikstof voor de glastuinbouw?

Die vraag roept Jean Aerts op in een uitgebreide stikstofbijdrage op de website van Glastuinbouw Nederland. Sinds de ‘bekende’ uitspraak van de Raad van State in 2019 is er…

"Overheid frustreert stelselmatig het spoor van innoveren en investeren"

HortiContact zet vraagtekens bij stikstofkoers kabinet

De organisatie achter tuinbouwbeurs HortiContact twijfelt eraan of de vorige week bekend gemaakte stikstofmaatregelen van het kabinet de juiste oplossing zijn. Daarom laat men weten de landelijke actiedag die vandaag, 22 juni, gehouden wordt te steunen.  Zijn de aangekondigde plannen gebaseerd op juiste feiten?…

Mastercourse Sierteelt bezoekt highlight Nederlandse tuinbouw

Na een pauze van 2,5 jaar heeft Jungle Talks weer een Mastercourse Sierteelt kunnen organiseren en een groep managers tussen de 25 en 40 jaar geselecteerd die internationale, 'toekomstbestendige' sierteeltbedrijven vertegenwoordigen. Deze managers reisden afgelopen twee weken rond in de Nederlandse…

Dreamstime

LTO-standpunt in datacenterdebat: "Alle kleine beetjes landbouwgrond tellen"

De druk op agrarische grond neemt steeds verder toe. Voor boeren en tuinders is vruchtbare landbouwgrond en ruimte om te ondernemen van levensbelang, stelt LTO Nederland. De…

"Tuinders en overheden moeten samen optrekken in aanpak maatschappelijke vraagstukken"

Glastuinbouw Nederland brengt boek uit over ambities

In een informatief boekje met als titel ‘Gaan met die circulaire kas! - Samen gezonder en gelukkiger’ brengt Glastuinbouw Nederland de boodschap aan overheid en maatschappij dat de glastuinbouw met zijn groenten, fruit, bloemen en planten bijdraagt aan de gezondheid en het welzijn van mensen. In de…

Schreijer-Pierik (CDA):

"Dit is níet het moment om onze voedselproductie te verminderen"

"Dit is niet het juiste moment voor de wetsvoorstellen over pesticidenreductie en natuurherstel", zegt Annie Schreijer-Pierik, woordvoerder in de landbouwcommissie van het…

"Internationale belangstelling voor Nederlandse tuinbouwtechnologie is enorm"

Vorige week kreeg de Nederlandse tuinbouwsector bezoek van over de hele wereld. Ministeries, investeerders, tuinbouwondernemers, universiteiten en tuinbouwverenigingen uit onder meer de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Kazachstan en de VS waren in Nederland om te leren hoe het Nederlandse ecosysteem…

‘Gewasbescherming’ ter toetsing arbocatalogus aangeboden aan inspectie

Deze week vraagt Glastuinbouw Nederland de inspectie van het ministerie van SZW om het geactualiseerde onderdeel ‘Gewasbescherming’ te toetsen. Alleen door de inspectie…

Cao Glastuinbouw algemeen verbindend verklaard

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de cao Glastuinbouw algemeen verbindend verklaard met ingang van 11 juni 2022. Dit besluit is op 10 juni 2022…

Provincie Zuid-Holland ondertekent Europees pact voor duurzame tuinbouw

Tijdens de jaarlijkse ERIAFF conferentie hebben diverse directeuren en besturen van Europese partnerregio’s hun handtekening gezet onder het ERIAFF Plants Pact. Met dit pact onderschrijven de regio’s concreet de samenwerking binnen het European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry…

Jonge boeren cynisch: "Bij Van der Wal makelaardij bent u aan het juiste adres"

De belangenorganisatie voor agrarische jongeren, Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, heeft een ludiek bericht naar buiten gebracht in reactie op het recente stikstofbesluit uit Den Haag. Het NAJK stelt dat op 10 juni Van der Wal Makelaardij is opgericht. Een makelaarsbedrijf, zogenaamd opgericht door…

Michiel F. van Ginkel nieuwe CEO Dutch Greenhouse Delta

De Raad van Toezicht van Dutch Greenhouse Delta heeft Michiel F. van Ginkel benoemd tot CEO. Michiel F. van Ginkel is al meer dan 30 jaar actief in zowel de…

"Inhoud van functies verandert sterk door technologische ontwikkelingen"

Technologische ontwikkelingen kunnen impact hebben op het werk: functies kunnen sterk veranderen of verdwijnen, maar er kunnen ook nieuwe banen ontstaan. Drie op de tien…

Boerenbond start solidariteitsactie voor Oekraïense collega’s

"Onze solidariteit met de door oorlog getroffen land- en tuinbouwers in Oekraïne is groot. Zij hebben de bijna onmogelijke taak om vanuit de frontlinie te zorgen dat de…

Britse regering stemt in met 10.000 nieuwe visa voor seizoensarbeiders

De Britse minister van Milieu, George Eustice, heeft na druk van de UK Trade and Business Commission een nieuwe route voor 10.000 agrarische seizoensarbeiders naar het VK…

Inhaalslag arbeidsdeelname jonge mannen

In de afgelopen twee jaar zijn meer jonge mannen gaan werken. De nettoarbeidsparticipatie van jonge mannen lag lange tijd achter op die van jonge vrouwen. Door de relatief sterke toename in de laatste jaren heeft nu een groter deel van de jonge mannen dan van de jonge vrouwen betaald werk. Dat is voor…

ING Research

"Agrarische sector wordt een krimpsector"

De agrarische sector in Nederland wordt de komende jaren kleiner. In de afgelopen twee coronajaren was er nog sprake van een minimale productiegroei (0,1% in 2020 en 0,5% in 2021), maar voor 2022 en de komende jaren ligt krimp in het verschiet. In 2022 zal de productiedaling naar verwachting uitkomen op…

Relatief veel onbenut arbeidspotentieel in noordelijke provincies

Het onbenut arbeidspotentieel in de bevolking van 15 tot 75 jaar is het kleinst in de drie zuidelijke provincies: Noord-Brabant, Zeeland en Limburg. Koplopers zijn Groningen en Noord-Holland. Ook in Amsterdam en de provinciehoofdsteden is het onbenut arbeidspotentieel doorgaans groter dan in het…

Concept-Convenant Energietransitie 2030 voorgelegd aan achterban

Het Transitiecollege Kas als Energiebron heeft vorig jaar overleg gevoerd over het ‘Convenant energietransitie glastuinbouw 2022-2030’. De verdere afronding kon echter pas…

Nieuwe directeur Bestuurlijke en Politieke Zaken bij LNV

Evelyn Geurtsen wordt met ingang van 15 augustus 2022 directeur Bestuurlijke en Politieke Zaken bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.   Ir. E.E.G. (Evelyn) Geurtsen…

Portugal opgeroepen meer te doen tegen mensenhandel

Hoewel de toenemende vraag naar goedkope arbeidskrachten in Portugal kansen creëert voor arbeidsmigranten, neemt hierdoor ook de kans op uitbuiting en mensenhandel toe. Een…

STAP-budget: €1000 subsidie voor scholing

Sinds 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden het STAP-budget aanvragen. Deze jaarlijkse subsidie van €1000,- wordt gebruikt voor scholing en ontwikkeling. WUR draagt bij aan deze ontwikkeling. Wat is STAP?De volledige naam verklaart het doel van dit budget; ‘Stimulering van de ArbeidsmarktPositie’. Het…

Structureel krappe arbeidsmarkt zet rem op groei van flexbedrijven

"Toekomst uitzendbranche onder druk"

De structureel krappe arbeidsmarkt zet het verdienmodel van veel flexorganisaties onder druk doordat de toestroom van nieuwe flexkrachten stokt. Dit remt de groei. De behoefte bij bedrijven aan flexibiliteit blijft echter bestaan, alleen wordt deze anders vormgegeven. De dienstverlening van…

Tegeltaxi in Naaldwijk en Maasdijk weer onderweg

De tegeltaxi gaat weer rijden in het Westland. Particulieren kunnen tuintegels inleveren in ruil voor gratis tuinplanten. Op vrijdag 17 juni rijdt de Tegeltaxi in Naaldwijk.…

Fotoreportage

Gevolgen verstoorde toeleveringsketens besproken tijdens Primoris studiemiddag

Tholen - Primoris Belgium, gespecialiseerd in voedselanalyses, organiseerde dinsdag 14 juni een studiemiddag voor alle geïnteresseerden in de sector. Onderwerp van de dag was 'Een verstoorde supply chain: waar moet u rekening mee houden?' In Nazareth ontving het lab de gasten voor een kijk vanuit…

Sjaak van der Tak (ook) niet te spreken over botte stikstofbijl

Het kabinet kondigt reductiepercentages van 70 tot 95 procent aan in en rond natuurgebieden zonder dat de sociale, economische en culturele impact is onderzocht. Een kaalslag van het platteland, dat ook tot een dito kaalslag in het schap kan leiden, zo waarschuwt Sjaak van der Tak, voorzitter LTO…

NVWA presenteert jaarplan 2021

Minister Staghouwer heeft de Tweede Kamer, mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de verantwoordingsrapportage van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over het jaarplan 2021 - inclusief de Stand van de uitvoering en de Tussentijdse verantwoording 2022 - aangeboden.  Op de verschillende…

Huisvestingskeurmerken AKF en SNFop weg naar integratie

In het rapport 'Geen tweederangsburgers' van de commissie Roemer wordt onder andere de aanbeveling gedaan om de huisvestings-keurmerken AKF en SNF te integreren en te komen tot één gezamenlijk keurmerk. AKF en SNF zijn met deze opdracht aan de slag gegaan en maken vorderingen. Zo is er een…

Internationale studie toont noodzaak herziening voedingsrichtlijnen Unsplash

Milieu-impact voedselproductie moet meer nadruk krijgen

Voedingsrichtlijnen van nationale overheden zijn bedoeld om een gezonde levensstijl te stimuleren. Uit een nieuw internationaal onderzoek gepubliceerd in de Lancet Planetary…

VLAM neust rond op Amerikaanse markt

VLAM nam deze week voor de sector groenten en fruit deel aan de missie naar de Verenigde Staten, voorgezeten door prinses Astrid. Er waren bezoeken aan de vroegmarkten en importeurs in Philadelphia, New York en Boston. Verder stond een bedrijfsbezoek aan Greenyard US op het programma. BelOrta was tijdens…

Bij nieuwe opleving corona wil het kabinet de samenleving zo lang mogelijk openhouden

De samenleving zo open en veilig als mogelijk houden; dat is het uitgangspunt van de corona langetermijnstrategie. Om hiervoor te zorgen heeft het kabinet een basisparaatheid…

Arbeid van morgen woont in Franse banlieues

Wij hebben handen tekort en in de Franse voorsteden barst het van de probleemjongeren, je zou toch gek wezen als je dan de optelsom niet maakt. In een interview met het AD…

Britten na tour enthousiast over agritech-samenwerking met Nederland

Op het gebied van innovaties en duurzaamheid in land- en tuinbouw zijn er talrijke mogelijkheden voor Nederlandse agrofood bedrijven en kennisinstellingen om nauwer te gaan samenwerken met partners in het Verenigd Koninkrijk. Dat is de conclusie na een bezoek van een delegatie van de Britse…

Lonen cao Glastuinbouw per 1 juli 2022

Het wettelijk minimumloon stijgt per 1 juli 2022. Functiegroep B van loongebouw B van de cao Glastuinbouw is deels gekoppeld aan het wettelijk minimumloon; trede B1. Door deze…

Bewijs van verblijfsrecht mogelijk voor ingeschreven Oekraïense vluchtelingen

In de week van 13 tot en met 17 juni 2022 kunnen Oekraïners en derdelanders die ingeschreven staan in de BRP in gemeente Westland een bewijs van verblijfsrecht krijgen.…

Jaarverslag Deltaplan Agrarisch Waterbeheer 2021 verschenen

Het jaarverslag van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) over 2021 is verschenen. In dit tweede coronajaar werden de fysieke gesprekken tussen boeren en tuinders, het waterschap en andere partijen gemist. Toch zijn er ondanks alle beperkingen 27 projecten bijgekomen, succesvolle regionale projecten…

Dreamstime

Stikstofnieuws uit Den Haag ontvangen als 'onrealistisch' en 'onmogelijk'

Vrijdag kwam het kabinet naar buiten met haar gekozen stikstofkoers middels twee Kamerbrieven. Daarbij werd ook een kaart gepresenteerd, waaruit blijkt dat in 131 gebieden de…

Ruim 250 bezoekers op Jaarevent Greenport West-Holland

Het Nederlandse glastuinbouwcluster kan door samenwerking op het gebied van digitalisering een internationale toppositie bereiken. Door alle schakels in de keten slim en digitaal met elkaar te verbinden ontstaat een ‘niet te kopiëren’ systeem. Dat stelde professor Eric van Heck van de Rotterdam School of…

ledenonderzoek ZLTO in aanloop naar verwacht stikstofnieuws uit Den Haag

Heftige kopzorgen bij agrarisch ondernemers

28% van de agrarische ondernemers voelt zich bedreigd in voortbestaan door kopzorgen. Dat concludeert ZLTO uit ledenonderzoek. Hoge kostprijzen, wegvallende afzetmarkten,…

Strategisch Food & Beverage Business Event Aptean gaat in op rol van IT in uitdagende tijden

Tholen - Aptean organiseerde gisteren haar Strategisch Food & Beverage Business Event in Maarssen. Ongeveer 100 deelnemers gaven acte de présence en ook vanuit de de AGF-sector waren de nodige CFO's en IT-managers aanwezig. De automatiseerder had een interessant programma voorgeschoteld, waarbij enkele…

Voorlopige stop voor nieuwe grootverbruikers van elektriciteit in Noord-Brabant en Limburg

In Limburg en Noord-Brabant komt een voorlopige stop voor nieuwe bedrijven en instanties die een aansluiting willen op het elektriciteitsnet, zowel voor afname als opwek van elektriciteit. Ook voor bestaande bedrijven die een zwaardere aansluiting willen, is geen ruimte meer. Het hoogspanningsnet in…

Raad van bestuur VLAM herbenoemd

De raad van bestuur van VLAM werd herbenoemd door de algemene vergadering op 8 juni voor een periode van vijf jaar. Guy Vandepoel werd herverkozen als voorzitter van VLAM en Luc Ardies en Hendrik Vandamme als ondervoorzitters. Hendrik Vandamme, Guy Vandepoel en Luc Ardies Naar aanleiding van de vijfjaarlijkse vernieuwing van de…

Verduurzaming glastuinbouw op plannenlijst Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft een 'Uitvoeringsagenda Landbouw en Voedsel 2022-2023' opgesteld. De provincie spreekt van 'een eerste belangrijke stap in het realiseren van…

Technische storing bij opening startersregeling

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Startersregeling Q4 2021 en Q1 2022 – voor ondernemers die startten in coronatijd - opende op 7 juni 2022 om 09:00 uur. RVO ontving al…

Ruim 13.200 vluchtelingen uit Oekraïne aan het werk in Nederland

Ruim 13.200 vluchtelingen hebben inmiddels werk gevonden in Nederland. Dit blijkt uit het aantal meldingen dat UWV heeft ontvangen van werkgevers. Sinds begin mei zijn er…

Toename starters en forse toename stoppers in mei

Het aantal starters in mei 2022 is hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Met 21.345 starters is de toename 16%. Dit blijkt uit het KVK Trendrapport Bedrijfsleven over mei 2022. In maart en april was het aantal starters vergeleken met 2021 juist lager. Ook het aantal stoppers is met 10.021 hoger dan in…

"Volstrekte onzin": Asda-baas drijft spot met Johnsons plan voor herinvoering oude Britse maten

De pogingen van de Britse regering om het gebruik van het oude Imperial Standard System te bevorderen, worden afgedaan als 'volstrekte onzin' en verwarrend voor het…

Subsidieverordening Landbouwportaal Noord-Holland open

Vanaf vandaag is de nieuwe subsidieverordening open voor bovenwettelijke maatregelen ten gunste van de bodem- en waterkwaliteit. Boeren in het gebied van Hollands Noorderkwartier kunnen via www.landbouwportaalnoordholland.nl een gratis afspraak maken met een coach. De coaches adviseren over de thema's…

"Meer goede huisvesting voor tijdelijk buitenlands personeel is geen utopie"

Tijdens de 'Week van de Huisvesting' is het inspiratieboek ‘Een plek onder de zon - Tijdelijke huisvesting van internationale werknemers’ gepresenteerd. Het boek biedt…

Jonge boeren en tuinders willen duidelijkheid over eisen Green Deal

Vrijdag 3 juni heeft het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) het actieplan green deal gepresenteerd. Met dit actieplan vragen de jonge boeren en tuinders van beleidsmakers ondersteuning terug om aan de doelen van het ambitieuze green deal te kunnen voldoen. Het actieplan werd overhandigd aan…

Afkeuring en tips na nieuws over misstanden met arbeidsmigranten

Na een verhaal van vakbond CNV over misstanden met arbeidsmigranten, waarbij een teler en uitzendbureau betrokken zijn, ontstond een schokgolf in de sector. De teler reageert…

Deskundigen waarschuwen voor voedselcrisis in het VK

Het Verenigd Koninkrijk zit op de rand een voedselcrisis, zo hebben deskundigen gewaarschuwd, omdat het land te afhankelijk is van de rest van de wereld voor zijn…

TVL voor startende ondernemers opent 7 juni 2022

Vanaf dinsdag 7 juni 2022 om 09:00 uur kunnen startende ondernemers de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen voor het 4e kwartaal van 2021 en het 1e kwartaal van 2022.…

Jonge ondernemers meegenomen in traject Tuinbouw Toekomst Oostland

Het traject Tuinbouw Toekomst Oostland – onderdeel van Werkboek Oostland – is afgerond. Dat gebeurde met een gezamenlijke barbecue in Fort Wierickerschans in Bodegraven. Doel…

Vreugdenhil geschokt door berichtgeving contracten Oekraïners

Gisteren berichtten de NOS en RTL over vermeende 'wurgcontracten' van Polen en Oekraïners in Westlandse kassen. Het uitzendbureau JanPol wordt met name genoemd en daarnaast…

LTO presenteert toekomstvisie land- en tuinbouw

LTO Nederland presenteerde 31 mei haar voorstel voor de toekomst van land- en tuinbouw met een positief manifest, gericht op goed eten, mooi groen en sterk ondernemerschap. De…

Inflatiemonitor Rabobank:

"Voedselprijsinflatie zal naar verwachting verder oplopen"

Gezien de verschillende achterblijvende categorieën en de hogere productenprijzen voor de Nederlandse voedingsindustrie van 21,6% in april 2022 zullen de consumentenprijzen en…

"Goede huisvesting voor buitenlands personeel is geen utopie"

De Week van de Huisvesting is vorige week afgesloten met een webinar 'Aan de slag met huisvesting voor internationale werknemers' en de presentatie van het inspiratieboek 'Een…

Ruim 30.000 werkgevers deden NOW-aanvraag in 8e ronde

UWV heeft in totaal ruim 30.000 aanvragen toegekend in de achtste en laatste periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), die liep van januari…

Meer Nederlandse landbouwers melden 'problematische schuldenlast'

Minder dan 1 procent van de Nederlandse bedrijven heeft een hogere schuldenlast dan voor de coronacrisis, beoordeelt deze als problematisch, en verwacht bovendien meer dan 5…

Politieke partij schrikt van schaalvergroting in Vlaamse tomatenteelt

"Voor veel van de landbouwers is het een kwestie van vergroten of vertrekken." Die conclusie trekt de politieke partij Vlaams Belang na inzage in (al bekende) cijfers over…

Glastuinbouw Nederland en Stigas presenteren 'Sector Activiteitenplan'

Glastuinbouw Nederland gaat op de thema's arbeidsomstandigheden en Risico Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) samenwerken met Stigas. Stigas helpt ondernemers en werknemers om veilig, gezond en vitaal te werken in de glastuinbouw. Ieder jaar opnieuw stelt Glastuinbouw Nederland samen met Stigas een sector…

Aanvragen kleine toepassing van laag-risicomiddelen wordt makkelijker

In de collegevergadering van 25 mei stemde het Ctgb in met een speciaal traject voor het uitbreiden van toegelaten laag-risicomiddelen met kleine toepassingen. Hiermee geeft…

Vakbond CNV maakt melding van wurgcontract voor werk in kassen

Oekraïners die in het Westland in kassen werken, worden uitgebuit. Dat blijkt uit documenten die de vakbond CNV in handen kreeg. De NOS, die ook Polen noemt, en RTL Nieuws…

Arbeidsmarkt: aantal vacatures bereikt in 2022 hoogtepunt, 2023 onzeker

UWV verwacht dat de arbeidsmarkt in 2022 zijn piek bereikt als het gaat om het aantal banen en vacatures. In 2022 zal het aantal vacatures en banen nog toenemen, maar in 2023…

Podcast KasGesprek: Lastige arbeidsmarkt zorgt voor pittige uitdagingen

KasGesprek is de podcast van Glastuinbouw Nederland over zaken die ertoe doen in en om de kas. In de tweede aflevering van dit seizoen gaat Jakoline van Straalen in gesprek…

Vlog uit de Kas seizoen 5: nog een paar dagen om je aan te melden

Deze zomer start het vijfde seizoen van de succesvolle vlogserie Vlog uit de Kas. In zes vlogs zetten enthousiaste vakantiekrachten in de glastuinbouw al vloggend de glastuinbouwsector op de kaart. Zijn er scholieren bij jou op het bedrijf werkzaam?  Bekijk hier de vlogs van de afgelopen jaren en hier voor…

Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP) in de kas: overheid hard nodig om duurzamer te telen

Bloemen en planten dragen bij aan gezondheid en geluk. Zeker als je duurzaam kunt telen. Dat vraagt wel een proactieve overheid die telers ondersteunt om over te schakelen naar duurzame energiebronnen. Ook vraagt dit om voldoende, werkbare alternatieven voor weerbare planten. Dat was de conclusie van het…

Evaluatie bedrijfsopvolgingsregeling gaat voorbij aan grote belang voor land- en tuinbouw

Recent publiceerde het CPB de evaluatie van de bedrijfsopvolgings-regeling. Het CPB concludeert dat deze doeltreffend is, maar bij driekwart van de bedrijfsovernames onnodig…

CNV Vakmensen en FNV lanceren website voor buitenlandse werknemers in de glastuinbouw

De website kaswerk.nl is sinds deze maand live. De site geeft informatie over eerlijk, gezond en veilig werken in de Nederlandse glastuinbouw. De belangrijkste aandachtspunten…

Enquête verlengen PAWW: het woord is aan de werknemers

Sinds 1 januari 2019 heeft de overheid de duur van uitkeringen bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid verkort van maximaal drie naar twee maximaal twee jaar. Om dat te op…

Overschaling van loongebouw A naar loongebouw B per 1 juli 2022

In de cao Glastuinbouw bestaan twee loongebouwen. Loongebouw A voor werknemers van wie het dienstverband is aangevangen vóór 1 juli 2005. Loongebouw B voor werknemers die in…

reacties tuinbouw op 'Russische speldenprik'

"Gaskraan dicht geen drama, maar haast is geboden"

Tholen - Ok, GasTerra wil niet in roebels betalen. De Haagse perikelen en directe financieel-economische gevolgen hebben we in onze inmiddels vertrouwde Crisisupdate vandaag…

Inflatie in België bereikt met bijna 9% het hoogste peil in veertig jaar

De inflatie in België stijgt in mei van 8,31% naar 8,97%. Ze bereikt daarmee het hoogste niveau sinds augustus 1982, toen de inflatie uitkwam op 9,02%. Dit blijkt uit de cijfers die de Belgische statistische dienst Statbel publiceerde.  De hoge inflatie in mei is, zoals in de afgelopen maanden, voor een groot deel…

Bij drie op de tien werkenden schiet informeel contact met collega’s erbij in

Bij drie op de tien werkenden (29%) schiet informeel contact met collega’s er regelmatig bij in door de drukke werkdag. Dit blijkt uit onderzoek van Protime, de specialist in…

"Meer goede huisvesting voor tijdelijk buitenlands personeel is geen utopie"

Nederland komt 120.000 plekken tekort voor de huisvesting van internationale medewerkers. Om deze tekorten op te lossen moet meer passende huisvesting worden gerealiseerd. Om de realisatie hiervan aan te jagen lanceren LTO Nederland en Greenports Nederland ‘Een plek onder de zon’, een inspiratieboek voor…

Spaanse minister van Landbouw bezoekt WUR

De Spaanse minister van Landbouw Luis Planas Puchades bracht woensdag 25 mei een bezoek aan Wageningen University & Research (WUR). Planas, die zijn functie sinds 2018 bekleedt, werd welkom geheten door Sjoukje Heimovaara. Zij is vanaf 1 juli de voorzitter van de Raad van Bestuur van WUR. In 2050 zijn er…

Australië werkt hard aan bevordering bedekte teelt

The Food and Agribusiness Growth Centre, handelend onder de naam FIAL (een door de sector geleide en door de Australische regering gefinancierde non-profitorganisatie) werkt hard aan de bevordering van beschermde teelten in het land. "98% van de bedrijven die wij vertegenwoordigen zijn klein tot…

ING Research

"Hoge inflatie kan verduurzaming in voedingsketens hinderen"

Voedingsbedrijven moeten de komende jaren vanwege wetgeving meer doen om arbeidsomstandigheden in internationale toeleverketens te verbeteren en milieuschade te beperken.…

Meer dan zeventig organisaties bundelen de krachten voor beter welbevinden onder Vlaamse landbouwers

Vlaams minister van landbouw Jo Brouns heeft dinsdag 24 mei een ambitieus actieplan voorgesteld dat er voor moet zorgen dat landbouwers zich beter in hun vel voelen. Een brede…

"We zitten in de grootste crisis die de tuinbouw ooit heeft gekend"

Ton Holthuijsen kreeg onlangs de gouden draagspeld van de De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) uitgereikt. De Venlonaar ontving deze onderscheiding voor zijn vele verdiensten voor de LLTB en de tuinbouwsector. Holthuijsen trad recent terug als boegbeeld van telersvereniging Fossa Eugenia. Hij is…

Internationale AGF-sector roept op tot verandering toeleveringsketen en vraagt aandacht voor kostencrisis

De wereldwijde AGF-sector heeft haar krachten gebundeld om  overheden en multilaterale organen, zoals de WTO, FAO, UNCTAD en OECD op te roepen met spoed actie te ondernemen vanwege de forse kostenstijgingen en het tekort aan arbeidskrachten, waardoor de economische levensvatbaarheid van de internationale AGF-sector…

tot € 420.000 voor 1 hectare

Grondprijs rijst de pan uit in Almería

De schaarste aan grond met irrigatiemogelijkheden en de groeiende belangstelling van investeringsfondsen en internationale bedrijven in de agrovoedingssector hebben geleid tot…

Waar moet ik rekening mee houden bij het werken met scholieren?

De eindexamens zijn afgelopen week afgerond. Scholieren gaan dus weer aan het werk in de kassen. Gouden regel is dat jongeren alleen werk mogen doen wat ze aankunnen en past bij hun ontwikkeling. Zorg voor voldoende toezicht en begeleiding. Lees waar je nog meer rekening mee moet houden. Wat zijn de…

Rabobank: Stemming in de sector loopt terug

Nu de oorlog in Oekraïne langer duurt en het einde ervan nog niet in zicht lijkt, zijn de gevolgen voor de Nederlandse tuinbouwketen steeds meer voelbaar. De kostenstijgingen, de energievoorziening en het dalende consumentenvertrouwen leiden tot een negatievere stemming in de tuinbouw, zo constateert…

Circulair voedselsysteem van student Britte heeft aandacht van Indiase regering

Student Britte van Die van Hogeschool Van Hall Larenstein bouwde in Velp een kleinschalig, circulair voedselsysteem, FeelSprout genoemd. Op basis van deze pilot in Velp ontwikkelt Britte nu doe-het-zelfpakketten waarmee mensen op het platteland van India in hun eigen voedsel kunnen voorzien. Haar…

Het Britse pond doet het niet al te best

De op vier na grootste economie van de wereld heeft te maken met een ongezonde mix van vertragende groei en stijgende inflatie. Uit officiële gegevens blijkt dat de inflatie…

gas steady boven €90,-mw/h

Duitsland maakt afspraken met Senegal over levering LNG

De gasprijs stijgt weer iets t.o.v. gisteren, van 90 euro per megawattuur op de Title Transfer Facility naar zo'n 92 euro nu. Ondertussen is bondskanselier Scholtz op bezoek in Senegal, om daar afspraken te maken over de levering van LNG. Dit in aanvulling op levering uit Qatar, de grootste exporteur van…

Weerbaarheidscursus moet havenpersoneel ongevoelig maken voor ronseltrucjes

De havenmedewerkers van Kloosterboer werden maandag 23 mei getraind om niet in ronseltrucjes te trappen: "Ronselaars gebruiken hun gedrag om iets voor elkaar te krijgen. Dus…

EU-Handelsprogramma

Nieuwe kansen voor door Brexit geraakte bedrijven

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vraagt ondernemers die zakelijk geraakt zijn door Brexit om haar bedrijf aan te melden voor het EU-Handelsprogramma. "We zetten…

Eén op de vijf ondernemers heeft meer schulden dan voor corona

Bijna één op de vijf ondernemers (met meer dan vijf werknemers) geeft aan meer schulden te hebben dan voor de coronacrisis. Vooral bedrijven in de horeca (50,6%) en in de…

Ard Mulder en Peter Aarts voorgedragen voor ledenraad Brabant/Zeeland

Door het afscheid van Jo Joosten (paprikateler in Someren) en Nancy Pertijs (aardbeien- en frambozenteler in Etten-Leur) zijn er twee zetels vrijgekomen in het regiobestuur van Glastuinbouw Nederland in Brabant/Zeeland . Het regiobestuur draagt daarom twee nieuwe ledenraadskandidaten voor aan de…

Uitbreiding stroomnet laat op zich wachten, zonnepanelen voor Jan met de korte achternaam

In Luttelgeest voelen ondernemers zich belazerd door Liander. Deze heeft een uitbreiding van het elektriciteitsnet toegezegd, maar door een tekort aan materieel en technici…

Huidig sectorsysteem verlengd, verlaagd tuinbouwtarief ketelgas t/m 2024

De overheid heft sinds de jaren ‘90 belasting over het eindverbruik van gas (en elektra). Voor de glastuinbouw pakte deze opzet zeer ongunstig uit met onevenredig hoge…

Niek Schelling (landbouwraad): "Marokko profiteert van Nederlandse agrokennis"

"Van een Nederlands-Marokkaans tuinbouwproject in Agadir tot een uienbewaring in Meknes"

Nederlandse agrofoodbedrijven en kennisinstellingen zijn in toenemende mate actief in Marokko en Senegal. Opbouw en verspreiding van landbouwkennis leidt op termijn tot…

Consumentenvertrouwen blijft in mei historisch laag

Consumenten bleven in mei nagenoeg even negatief als in april, toen het consumentenvertrouwen naar het laagste niveau ooit daalde. Het consumentenvertrouwen kwam in mei uit op -47, tegen -48 in april. Zowel het oordeel van consumenten over de economie als de koopbereidheid veranderde in mei nauwelijks.…

Convenant Voedingsmiddelen start opleiding voor lokale mensenrechtencontroleurs

Het Internationaal MVO-convenant voor de Voedingsmiddelensector start met een eigen Local Expert Network. Professionals over de hele wereld worden opgeleid tot lokale…

in 2020

Iets meer dan 10% Vlaamse bedrijven in groenten en sierteelt had zicht op opvolging

In 2020 beschikte op land- en tuinbouwbedrijven in het Vlaamse Gewest gemiddeld 13% van de bedrijfshoofden ouder dan 50 jaar over een vermoedelijke opvolger. In de sierteelt…

"Onze inspanningen kunnen we nooit genoeg benadrukken"

In een nieuwe KasTopics gaat voorzitter Adri Bom-Lemstra in op het rapport over huisvesting van arbeidsmigranten dat de Arbeidsinspectie uitbracht, de rondleiding van VNO-NCW voorzitter Ingrid Thijssen aan de glastuinbouw en de beschikbaarheid van goed gietwater. "Onze inspanningen kunnen we nooit genoeg…

Janssen Wuts

Plan voor bouw huisvesting 284 internationale medewerkers Bleiswijk

In een nieuw te bouwen appartementencomplex in Bleiswijk moeten straks 284 internationale medewerkers gehuisvest worden. KaFra Housing wil het complex gaan bouwen en dat kan al binnen een paar maanden, zegt directeur Frank van Gool over het complex dat tien jaar zal blijven staan. Het gaat om een complex…

Vlaanderen beloont werknemers met laag loon met bonus

Vanaf eind 2022 zullen werknemers in onder meer de Vlaamse land- en tuinbouw met een brutoloon onder de 2.500 euro per maand een bonus ontvangen. Het gaat om een zogenaamde…

Laurens Maartens (StoneX): “Er valt veel te besparen met betaling in lokale voluta”

"Bijna alle betalingen naar Vietnam vinden nog in euro's en dollars plaats"

Tholen - Na het gesloten vrijhandelsakkoord tussen de EU en Vietnam in 2020 werd de importheffing van op 94% van de Vietnamese groenten en fruit per 1 augustus onmiddellijk verlaagd tot 0%. Een opsteker voor het land, dat volgens marktdeskundigen het potentieel heeft om één van de belangrijkste…

Per 1 juli 2022 hoger minimum jeugdloon in Nederland

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2022 met 1,81% (na afronding). Het wettelijk minimum(jeugd)loon bij een volledig…

Aftrap Tour de Asperges

Aspergegilde Limburg overhandigt aspergepakket aan Gedeputeerde Roefs

Onder de noemer ‘Tour de Asperges’, heeft Aspergegilde Limburg op dinsdag 17 mei een uitgebreid aspergepakket overhandigd aan gedeputeerde Roefs. Een afvaardiging van het bestuur reisde af naar het Limburgs Gouvernement in Maastricht, om het belang van asperges, een echt Limburgs streekproduct, voor de…

Arbeidsmigratie als oplossing

Sta arbeidsmigratie van buiten de EU toe als een van de oplossingen voor de arbeidsmarktkrapte in Nederland. Deze oproep deed Robert van Meer, bestuurslid van de vakgroep Vollegrondsgroente en Akkerbouw, en zelf werkgever, maandag 16 mei bij een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over arbeidsmigratie.  De huidige situatie op de…

Toename bebouwd gebied ten koste van landbouw

In de periode 2013–2020 is de hoeveelheid grond die gebruikt wordt voor wonen, industrie en infrastructuur met 200 vierkante kilometer toegenomen. De oppervlakte landbouwgrond…

Project beperken en voorkomen lekverliezen schaalt op

De verbetering van de waterkwaliteit in glastuinbouwgebieden stagneert, blijkt uit metingen in onder andere Westland en Oostland. Lekverliezen van water uit kassen naar het…

Meer bedrijven ervaren tekorten aan personeel en materialen

Aan het begin van het tweede kwartaal 2022 vormde een tekort aan personeel de grootste belemmering in de bedrijfsvoering van ondernemers. Ook belemmeringen door tekorten aan productiemiddelen, materiaal en ruimte bereikten een recordhoogte. Het ondernemersvertrouwen nam in het tweede kwartaal van 2022…


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven