Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Sterke daling CO2-emissie glastuinbouw in 2022

De sector land- en tuinbouw levert een grote bijdrage aan de totale emissies van ammoniak (NH3), methaan (CH4), distikstofoxide (N2O) en fijnstof (PM10). Vooral de emissie van ammoniak is sinds 1990 aanzienlijk afgenomen.

De belangrijkste stoffen
De land- en tuinbouw levert de grootste bijdrage in de totale Nederlandse emissies van NH3, CH4 en N2O in 2022, te weten respectievelijk 91%, 76% en 72%. Ook de bijdrage aan de totale fijnstof-emissie (PM10) is substantieel, te weten 19%. Ammoniak speelt een belangrijke rol in de verzuring en vermesting. Methaan en distikstofoxide zijn beide broeikasgassen. Fijnstof is schadelijk voor de gezondheid.

Belangrijkste trends tussen 1990 en 2022
De uitstoot van NH3 is met ongeveer twee derde afgenomen. De afname komt door het toepassen van emissiearme mestaanwending, krimp van de veestapel, eiwitarm voer, afdekken van mestopslagen en emissiearme stallen.

De uitstoot van N2O is minder sterk afgenomen (-44%) dan de uitstoot van NH3. Dit komt doordat bij emissiearme mestaanwending meer N2O vrij komt. Daarnaast hebben emissiearme stallen geen effect op de uitstoot van N2O.

De uitstoot van CH4 daalde (-14%) door een afname van het aantal koeien en varkens en een hogere efficiëntie van koeien en varkens, waardoor ze minder voer verbruikten. De daling in 2022 ten opzichte van 2021 (-2%) komt volledig door een daling in het gasverbruik door de glastuinbouw. In 2022 waren de energieprijzen zeer hoog, waardoor de glastuinbouwsector 28% minder energie heeft verbruikt (Smit, 2023). De CO₂-uitstoot van de land- en tuinbouw daalde in 2022 veel sterker dan de CH4 uitstoot (-28%). Dit komt doordat de glastuinbouw de grootste bron van CO₂ is binnen de land- en tuinbouw, terwijl het maar een beperkt aandeel heeft in de uitstoot van CH4.

De uitstoot van fijnstof is in de periode 1990 - 2022 gestegen (+4%). Dit komt voornamelijk door de omschakeling van pluimveebedrijven van kooihuisvesting naar scharrel- en vrije-uitloopstallen vanwege wetgeving voor dierenwelzijn. In 2011 piekte de uitstoot. Daarna daalde de uitstoot van fijnstof, maar blijft de uitstoot hoger dan in 1990. De daling komt vooral doordat er minder pluimvee wordt gehouden.

Bronnen
De land- en tuinbouw heeft verschillende bronnen waar emissies ontstaan:

  • NH3 komt vrij uit de mest in stallen en opslag, bij mestbehandeling en -verwerking, toediening van mest en beweiden van vee, toedienen van kunstmest en andere meststoffen en uit de afrijping van gewassen en gewasresten.
  • Stikstofoxiden (NOx) komen vrij uit de mest in stallen en opslag, bij mestbehandeling en -verwerking, toediening van mest en beweiden van vee, toedienen van kunstmest en andere meststoffen en gewasresten.
  • N2O komt vrij uit de mest in stallen en opslag, bij mestbehandeling en -verwerking, toediening van mest en beweiden van vee, toedienen van kunstmest en andere meststoffen, bij gebruik van veengronden als landbouwgrond, gewasresten en indirect door atmosferische depositie;
  • CH4 komt vrij bij pensfermentatie, uit mest in stallen en opslag, bij mestbehandeling en -verwerking en uit weidemest;
  • Fijnstof komt vrij uit stallen en bij het verbouwen van akkerbouwgewassen;
  • Niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS) komen vrij uit stallen, mestopslag, mesttoediening, weidemest, opslag en voedering van kuilvoer en uit akkerbouw;
  • CO2 wordt voor het grootste deel veroorzaakt door verbranding van brandstoffen. Daarnaast komt CO₂ vrij bij het gebruik van kalkmeststoffen en ureum;
  • Bij het verbranden van aardgas komen naast CO₂ nog meer stoffen vrij zoals SO2. Een volledig overzicht kunt u vinden op www.emissieregistratie.nl.

De emissies van landbouwwerktuigen en de visserij (zowel broeikasgassen als luchtverontreinigende stoffen) zijn opgenomen in de doelgroep Verkeer en vervoer. Alleen de CO2- en NOx-emissies van landbouwwerktuigen en visserij zijn substantieel.

Bron: CLO

Publicatiedatum: