Wie betaalt de 22 miljoen?

Tholen - Gisteren werd bekend dat er ruim 22 miljoen teruggevorderdis van de Nederlandse overheid. Het gaat om subsidies die onterecht zijnuitgekeerd aan telersvereniging FresQ. Het geld is teruggevorderd van deNederlandse overheid. De vraag is wie er uiteindelijk opdraait voor de kosten.

GMO-subsidie wordt enkel toegekend als een telersvereniging erkend is door hetProductschap Tuinbouw. Het PT regelt dit in opdracht van en volgens de regelsvan het Ministerie. Die heeft de regels geïnterpreteerd naar aanleiding vanEuropese richtlijnen. FresQ was in de betreffende periode erkend door deNederlandse instanties, maar voldeed volgens het oordeel van het Europees Hofniet aan de Europese voorwaarden. Uiteindelijk is desubsidie volgens het Europese Hof als onterecht beoordeeld en teruggevorderd.

Terugvorderingen bij begunstigden
In een brief van 29 mei 2012 gaat Henk Bleker, toenmaligstaatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, in op financiëlecorrecties. Ook de correctie op de Operationele programma's groente en fruit(2006-2008) ten bedrage van 22.691.407 wordt genoemd. "Genoemde correcties zijnvoor rekening van de lidstaat Nederland gekomen en hebben niet geleid totterugvorderingen bij begunstigden, omdat het gaat om tekortkomingen die deoverheid moeten worden toegerekend", staat in de brief. Bleker vervolgt dat decorrecties voor een belangrijk deel het gevolg zijn van de complexeEU-subsidieregeling en de nationale interpretatie daarvan. "In de meestegevallen kan geen verband worden gelegd met individuele schulden ofaangetroffen onregelmatige betalingen."

Algemene Rekenkamer
In het rapport 'Toelichting op Rapport bij de EU-lidstaatverklaring 2011' gaatde Algemene Rekenkamer in op de zaak. Het rapport is in juni 2012 gepubliceerd."De financiële correcties worden door het ministerie uit de eigen nationalebegroting betaald en in de praktijk veelal niet verhaald bij deeindbegunstigden. Wij willen er nadrukkelijk op wijzen dat op grond van deEuropese regelgeving de financiële correcties moeten worden teruggevorderd bijde eindbegunstigde, tenzij de schuld evident bij het ministerie ligt." In hetrapport staat ook dat het Productschap Tuinbouw, uitvoeringsorgaan vanhet ministerie, volgens de Europese Commissie de erkenningscriteria niet juistheeft toegepast.

Schuld
Hetministerie is de uitspraak nog aan het bestuderen en kan nog niet vertellen wat de verdere stappen zijn. Of de overheid in beroep gaat tegen het besluit van het Europese Hof is dan ook nog niet duidelijk.Als de correctie definitief blijft, is de vraag of de overheid en het PT had kunnen en moeten voorkomen dat FresQ de subsidies ontving.

Publicatiedatum:
Auteur:
©Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven