LTO start met maandelijkse update uit EU

Vanaf heden zal de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) Nederland  iedere maand een Europese nieuwsupdate geven met daarin de belangrijkste lopende dossiers en de te verwachten dossiers. Op die manier krijgen de leden een inkijkje in de Europese lobby en wordt inzichtelijk gemaakt wat LTO Nederland daar voor de leden betekent. Hierbij de nieuwsupdate van LTO internationaal voor de maand april.  

Lopende dossiers: Verordening Duurzame Gewasbescherming (SUR) 
De Verordening Duurzame stelt dat het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen tegen 2030 binnen de Europese Unie gehalveerd moet zijn. Daarnaast moet de inzet van middelen in gevoelige gebieden, dat wil zeggen nabij water, natuur en bebouwing, verder worden ingeperkt. LTO vindt dat deze voorgestelde aanpak eenzijdig en achterhaald is.

Voor LTO heeft het produceren van gezonde producten de hoogste prioriteit. Dit betekent ook dat LTO en haar leden zich inzetten voor een vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Hiertoe zijn in het verleden al grote stappen gezet. LTO onderschrijft dat er een transitie nodig is om de Nederlandse plantaardige sector ook in de toekomst onbetwist koploper te laten zijn.

Onderdeel daarvan is dat boeren en tuinders minder afhankelijk (willen) worden van chemie en daardoor al investeren in de (door)ontwikkeling van weerbare teeltsystemen, met gezonde planten en een natuurlijk evenwicht. LTO neemt deel in de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma gewasbescherming 2030 en was eerder intensief betrokken  bij de totstandkoming ervan.

Daarnaast is LTO één van de trekkers om de Milieu Indicator Gewasbescherming (MIG) te introduceren in de praktijk. Met deze MIG kunnen boeren en tuinders de milieu-impact van de door hen toe te passen middelen in beeld brengen én verlagen.

Bij de voorgestelde aanpak van de Europese Commissie ontbreekt echter het perspectief voor de agrarische ondernemer. Daarnaast stimuleert het de doorontwikkeling van duurzame teeltsystemen en weerbare planten niet.

Daarom roept LTO op om:

 • Boeren te ondersteunen in de transitie naar weerbare, duurzame teeltsystemen en weerbare planten. Ondernemers vragen onder andere stimulansen voor verduurzaming, toelating van moderne veredelingstechnieken. Er is geen behoefte aan nog meer administratieve regels zonder toegevoegde waarde.
 • Om laagdrempelige stimuleringsprogramma’s op te nemen in de verordening en middelen beschikbaar te stellen voor deze programma’s.
 • Om de wettelijke barrières voor moderne veredelingstechnieken en groene middelen weg te nemen en de toepassingen ervan te stimuleren.
 • Om de ontwikkeling van IPM-tools te ondersteunen en te stimuleren en hiervoor financiële middelen beschikbaar te stellen.
 • De gebruikte middelen in de land- en tuinbouw te beoordelen op milieu-impact, en niet op hoeveelheden kilogrammen.
 • Om in de reductiedoelen de eerder gerealiseerde vermindering van het gebruik van middelen mee te nemen.

LTO Nederland onderschrijft de Europese route naar weerbare teeltsystemen en planten. Ron Mulders: “Investeren in duurzaamheid is niet nieuw: al decennia zet de land- en tuinbouw fors in op dit thema, zoals via het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030."

"LTO onderschrijft dan ook de Europese ambitie om te werken aan weerbaardere teelten. Feit blijft wel dat de huidige Europese doelen zeer uitdagend zijn, en volgende stappen zijn mogelijk nog uitdagender. De sector vraagt daarom om extra ondersteuning hierbij.”

Verordening Natuurherstel (NRL)
De Europese Verordening Natuurherstel is een verordening en dient na ratificatie rechtstreeks door lidstaten nageleefd te worden. Dat is anders dan bij een richtlijn, waarbij lidstaten de kans hebben om bepaalde doelen en wetsvoorstellen door te vertalen naar eigen wet- en regelgeving.

De NRL combineert overkoepelende hersteldoelstellingen voor het lange termijnherstel van de natuur in de land- en zeegebieden van de EU met bindende hersteldoelstellingen voor specifieke habitats en soorten. Deze maatregelen moeten ten minste 30% van de land- en zeegebieden van de EU bestrijken tegen 2030. Uiteindelijk moeten alle ecosystemen in Europa hier onder vallen en herstelt worden tegen 2050.

Het voorstel bepaalt verder dat lidstaten de biodiversiteit in landbouwgebieden moeten verbeteren, ook buiten gebieden die al beschermd zijn op grond van de VR en de HR (samen: VHR). Daartoe moeten zij, totdat bevredigende (zich ontwikkelende) niveaus zijn bereikt. Dit betekent op nationaal niveau een voortdurend stijgende trend realiseren van de volgende indicatoren: de graslandvlinderindex; het organisch stofgehalte van akkerlandbodems; en het aandeel landbouwgrond met een hoog % diverse landschapselementen.

Daarnaast moeten de populaties boerenlandvogels vergroot worden. Voor gedraineerde veengronden in agrarisch gebruik moeten herstelmaatregelen worden getroffen op tenminste 30% van het areaal (waarvan tenminste een kwart vernat) in 2030, 50% van het areaal (waarvan tenminste de helft vernat) in 2040 en 70% van het areaal (waarvan tenminste de helft vernat) in 2050.

Door water en bodem sturend te maken in het beleid, zullen economische structuren en gedrag veranderen. Landbouw, woningbouw, aanleg van infrastructuur: het wordt continue meer natuur inclusief.

Daarom roept LTO op om:
Haalbare en realistische natuurhersteldoelen aan te houden die de Nederlandse landbouwsector in de toekomst niet verder beperken, concreet:

 • Geen verslechteringsverbod in zowel de te herstellen Natura2000 gebieden als gebieden daarbuiten.
 • Geen harde hersteldoelstellingen (targets) voor landbouwgronden (inclusief veen/ vernattingsdoelstellingen veengronden).
 • Geen inperking areaal landbouwgrond: landbouwgrond moet landbouwgrond blijven.
 • Realistische natuurdoelstellingen voor landbouw in een sterk verstedelijkt gebied zoals Nederland is, ofwel: afzwakken generieke doelstellingen. Inzetten op een lange termijn agenda, die past bij de Nederlandse context.
 • De kosten voor implementatie van de NRL zijn uitsluitend berekend op basis van administratieve lasten overheid. De werkelijke kosten betreffen sociaal- en financieel economische achteruitgang landbouweconomie en landelijk gebied. Deze kosten moeten in beeld zijn vóór besluitvorming.
 • (Meer) Langjarige geïndexeerde vergoedingen afdwingen voor landschapselementen met een hoge biodiversiteit.
 • Meer flexibiliteit in de implementatie. De implementatie van de NRL dient met ten minste 5 jaar vertraagd te worden (2035).

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)
Het GLB valt onder de Europese meerjarige begroting. Vergeleken met de vorige begroting (2014-2020) wordt er 10% minder voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid uitgetrokken. Voor LTO is het belangrijk dat het GLB kan blijven doen waar zij voor in het leven geroepen is: het bieden van inkomsensondersteuning aan boeren en tuinders.

De leden leggen zich er op toe te willen verduurzamen, maar dan moet daar wel iets tegenover staan. Edwin Michiels heeft onlangs daarom namens LTO benadrukt dat het niet uit te leggen is dat in de plannen van de Europese Commissie voor het nieuwe GLB meer wordt gevraagd van boeren en tuinders, terwijl daar structureel minder geld tegenover staat. Boeren en tuinders staan onder grote druk, terwijl de Europese Commissie de komende jaren extra duurzaamheidseisen oplegt. Meer hierover leest u hier.

Bron: LTO


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.