Voor het nationale Klimaat- en Energieakkoord zijn voor de glastuinbouw als zelfstandig onderdeel van de tafel Landbouw en Natuur afspraken gemaakt over de ambities en doelen voor 2030. De uitvoering in de regio door een gebiedsaanpak speelt een belangrijke rol. Daarover zijn in het akkoord de volgende afspraken opgenomen die Greenport West-Holland op een rijtje zet.

Gebiedsaanpak
De energietransitie in de glastuinbouwsector wordt voor een belangrijk deel bepaald door lokale mogelijkheden voor bijvoorbeeld geothermie, restwarmte, warmte- en CO2-netten en biomassa. Onder de noemer Greenport NL zorgen o.a. regionale en lokale overheden, LTO Glaskracht en ondernemers samen voor een gebiedsaanpak. Deze aanpak beschrijft hoe het betreffende ondernemerscluster in samenhang met andere energie verbruikende functies (woongebieden, industrie) de benodigde infrastructuur (CO2, warmte, elektriciteit) en de organisatie van de energietransitie (ondernemers in de clusters, lokale overheden, netbeheerders, commerciële partijen etc.) ter hand neemt.

Een verbinding met het landelijk beleid is cruciaal. Dit wordt procedureel vormgegeven door de inrichting van het Transitiecollege waarin de totale aanpak vanuit het Klimaatakkoord wordt geregisseerd en de verbinding tussen het landelijk beleid en de gebiedsaanpak wordt geborgd. Het doel van de gebiedsaanpak is dat vanuit alle overheidslagen samen met betrokken partijen maximaal wordt meegewerkt en bijdragen aan de energietransitie. Dit vraagt om voortdurende aandacht voor verbeterpunten en het oplossen van knelpunten.

Afspraken

 • Uiterlijk op 1 januari 2021 zijn door LTO Glaskracht Nederland met ondersteuning van ministerie LNV, provincies en gemeenten in heel Nederland glastuinbouwgebieden en glastuinbouwbedrijven georganiseerd en is de gezamenlijke energievraag geïnventariseerd en gebundeld.
 • Uiterlijk op 1 januari 2021 heeft Greenport NL in alle regio’s met glastuinbouw een gebiedsvisie opgesteld waarin de ontwikkeling naar een klimaatneutrale energievoorziening is vastgesteld met een vertaling naar 2030 inclusief ruimtelijke ordening, onder- en bovengronds ruimtebeslag en versnelling van de ontwikkeling van businesscases voor de voorziening van CO2, warmte en elektra.
 • Greenport NL inventariseert in de eerste helft van 2019 in welke gebieden nog niet gewerkt wordt aan een gebiedsvisie en verdeelt onderling de verantwoordelijkheid om tot die visies te komen.
 • In iedere visie is vastgelegd wat de route is naar een klimaatneutrale glastuinbouw, wat daarvoor moet gebeuren, wie wat wanneer in deze complexe systeemopgave gaat doen en hoe de monitoring zal plaatsvinden.
 • Greenport NL stelt de benodigde mensen, middelen, financiën en werkorganisaties beschikbaar en borgt de noodzakelijke bevoegdheden en onderlinge aansturing die leiden tot bindende samenwerking en afspraken binnen de gebiedsaanpak.
 • De in Greenport NL samenwerkende partijen organiseren en regelen de regionale inpassing van de glastuinbouw in energie- en CO2 netwerken in relatie tot met name industrie en gebouwde omgeving.
 • De in Greenport NL samenwerkende partijen organiseren in de periode t/m 2030 de regionale duurzame energievoorziening en CO2-netwerken voor de glastuinbouw. In 2030 is daarmee voor ieder glastuinbouwgebied de ontwikkeling naar een volledig CO2-vrije energievoorziening in beeld.
 • Decentrale overheden bieden waar mogelijk ruimte in regels en vergunningverlening voor koplopers en innovaties die bijdragen aan de CO2-reductie in de glastuinbouwsector.
 • Modernisering is de economische motor en voorwaarde voor een toekomstbestendige glastuinbouw en voor verduurzaming van de clusters. Regionale Greenports maken daartoe afspraken over de gebiedsgerichte aanpak van herstructurering, sanering, modernisering en nieuwbouw. Daarmee maken zij het mogelijk dat ondernemers landelijk minimaal 300 ha energiezuinige kassen per jaar realiseren. Gebiedsontwikkeling en RO beleid onder en boven de grond zijn daarbij gericht op het bereiken van optimale CO2-reductie in de glastuinbouw.
 • Het resultaat van de gebiedsvisies wordt door de betrokken regionale overheden integraal ingebracht in iedere RES.
 • Decentrale overheden dragen zorg voor de verankering van de ontwikkelde gebiedsaanpak en acties voor de duurzame energievoorziening en de modernisering in onder meer omgevingsvisies, RO-beleid en vergunningenbeleid.

Bron: Greenport West-Holland