Om het lozen van water vanuit glastuinbouwbedrijven te verminderen, helpen de waterschappen de sector met financiële bijdragen aan projecten. Voor 2024 is er door de waterschappen, middels het fonds ‘Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw’, budget beschikbaar is gesteld. Dit budget is voor projecten die leiden tot verbetering van de waterkwaliteit door de emissies naar oppervlaktewater en riolering in de glastuinbouw terug te dringen. Afgelopen jaar (2023) is door de waterschappen vanuit het fonds ‘Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw’ een financiële bijdrage toegezegd aan vier projecten, zo valt bij Glastuinbouw Waterproof te lezen.

Het fonds
De individuele waterschappen dragen bij aan dit stimuleringsbudget. De Stichting toegepast onderzoek waterbeheer (STOWA) beheert het fonds namens de waterschappen. De beoordelingscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de waterschappen die beoordelen of projecten in aanmerking komen voor een financiële bijdrage en hoe hoog die is. Projecten die in aanmerking komen voor een financiële bijdrage vanuit het stimuleringsbudget, ontvangen maximaal € 40.000. Bij financiering over meerdere jaren geldt een maximum van € 60.000. Vier keer per jaar worden ingediende voorstellen beoordeeld.

Een projectvoorstel
Ook in 2024 komt de beoordelingscommissie weer bijeen om projectvoorstellen te beoordelen. Voor de komende ronde moet een projectidee voor 7 maart 2024 zijn ontvangen door de beoordelingscommissie. Dit kan door een (summier) idee in te dienen. De ondernemer (aanvrager) krijgt dan feedback, waarna hij of zij kan beslissen om het complete projectidee inclusief begroting in de volgende ronde in te dienen. Het is ook mogelijk om direct het complete projectvoorstel inclusief begroting in te dienen. Dit laatste is met name handig wanneer sneller duidelijkheid gewenst is omtrent een eventuele bijdrage vanuit het fonds.

Bron: Glastuinbouw Waterproof