Nefyto, de organisatie die de belangen behartigt van bedrijven die chemische en biologische gewasbeschermingsmiddelen ontwikkelen voor de Nederlandse markt. heeft op de eigen website een bericht gepubliceerd over de ziekte van Parkinson. Er is geen duidelijke oorzaak voor de ziekte van Parkinson bekend, stelt de organisatie met een verwijzing naar wetenschappelijke studies. Daarnaast verwijst Nefyto naar de strenge toelatingsprocedures die bij de toelating van een gewasbeschermingsmiddel gelden.

De reden voor het bericht is een uitzending van Zembla, waaraan ook het Ctgb meewerkte met het beantwoorden van een vijftal vragen.

De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Een duidelijke oorzaak is nog niet gevonden. Waarschijnlijk zijn er meerdere oorzaken die samen verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van de ziekte. Bekend is dat een groot deel van de problemen veroorzaakt wordt door een tekort aan dopamine in de hersenen, als gevolg van het afsterven van de hersencellen die de dopamine produceren. Waarom die cellen afsterven is nog niet precies bekend. Elementen die hierbij mogelijk een rol kunnen spelen zijn onder andere: achteruitgang van de werking van de hersenen met toenemende leeftijd, een stoornis in de eiwitstofwisseling en omgevingsfactoren zoals aanraking met giftige stoffen.

"Gewasbeschermingsmiddelen zijn de best onderzochte stoffen"
Een gewasbeschermingsmiddel mag alleen worden gebruikt wanneer door onafhankelijke beoordelingsinstanties is vastgesteld dat het middel veilig kan worden gebruikt. Bij geen enkele andere chemische stof is de toetsingsprocedure zo streng als bij een gewasbeschermingsmiddel. Bedrijven doen standaard en als onderdeel van de toelatingsprocedure van gewasbeschermingsmiddelen neurotoxicologische studies.

Protocollen
De resultaten van neurotoxicologische studies worden in het kader van de toelatingsprocedure gedeeld met en beoordeeld door de Europese autoriteit voor voedselveiligheid EFSA en het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden Ctgb. De toelatingsbeoordeling van stoffen en gewasbeschermingsmiddelen vindt plaats op basis van vast voorgeschreven onderzoeken en daarbij behorende protocollen. Deze protocollen moeten zodanig zijn dat de uitkomsten van de studies betrouwbaar zijn en dat de studies bij herhaling onder dezelfde omstandigheden, dezelfde uitkomsten geven.

Meta-analyses geven verschillende uitkomsten
In een systematische evaluatie en meta-analyse uit 2016 werd gesteld dat er risicofactoren zijn die verband houden met leven op het platteland, de landbouw, het gebruik van pesticiden of het drinken van water uit een eigen bron en die oorzakelijk zijn gerelateerd aan de Ziekte van Parkinson, maar dergelijke studies hebben tot op heden geen van dergelijke factoren vastgesteld.

Gezondheidsraad
De Gezondheidsraad stelde in de studie 'Gewasbescherming en omwonenden' in 2014 dat onderzoeken die in het buitenland zijn gedaan, betrekkelijk weinig zeggen over mogelijke blootstellingsniveaus en gezondheidseffecten in Nederland. Wel werd opgemerkt dat in een meta-analyse bij toepassers van gewasbeschermingsmiddelen een duidelijke associatie is te zien tussen beroepsmatige blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen en de ziekte van Parkinson. Daarbij werd aan een studie van Van der Mark uit 2012. In 2014 heeft Van der Mark een nieuwe studie gepubliceerd. Daarin werd geen significante associatie gevonden met het gebruik van insecticiden, herbiciden of fungiciden.

Bron: Nefyto