Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Nog meer sectorreacties op nieuw regeerakkoord

GroentenFruit Huis, de branchevereniging die de belangen van de afzetorganisaties van de Nederlandse groente- en fruitsector behartigt, heeft kennis genomen van het recent bekendgemaakte regeerakkoord tussen de Partij voor de Vrijheid (PVV), de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), Nieuw Sociaal Contract (NSC) en de BoerBurgerBeweging (BBB).

Het nieuwe regeerakkoord omvat een breed scala aan maatregelen en beleidsvoornemens die van invloed kunnen zijn op de groente- en fruitsector. Als belangenbehartiger zal GroentenFruit Huis deze ontwikkelingen nauwlettend volgen en analyseren, en waar nodig participeren in het overleg om de belangen van haar leden te waarborgen. In zijn algemeenheid valt de aandacht voor voedsel en voedselzekerheid op en dat biedt kansen. GroentenFruit Huis gaat in op een drietal punten:

Voedselzekerheid:
Het geeft hoop dat de voedselsector wordt gezien als essentiële sector. In het licht van voedselzekerheid is een nieuwe Europese voedselstrategie gewenst. GroentenFruit Huis verwacht van het nieuwe kabinet en parlement dat daar met het nieuwe regeerakkoord werk van wordt gemaakt. GroentenFruit Huis benadrukt het belang van maximaal gebruik maken van potentieel aan productie-areaal in een nieuwe voedselstrategie en goede handelsrelaties om jaarrond de consument gezonde voeding te garanderen. Daarnaast is het voor de transitie naar een meer plantaardig dieet van belang dat er maatregelen komen om de aankoop van in het bijzonder groenten en fruit door de consument te bevorderen. Daarmee kan bijgedragen worden aan een gezondere leefstijl.

Handel:
Ook wordt in het nieuwe regeerakkoord veel aandacht besteed aan internationale handel en export. GroentenFruit Huis onderschrijft het belang van een gelijk speelveld en roept op om dit belang concreet vorm en inhoud te geven onder andere door toe te zien op een uniforme uitvoeringspraktijk van controles aan de grenzen van Europa voor producten van derde landen. Belangrijk punt uit het akkoord is ook het zo maximaal mogelijk tegengaan van de zogenaamde nationale koppen. Een voorbeeld van Europees beleid waarbij dat moeten worden voorkomen is de uitvoering van de nieuwe Europese verpakkingsverordening en het voorkomen van nationale uitzonderingslijstjes.

Verdienmodel:
Tevens wordt in het regeerakkoord een nieuw verdienmodel voor de land- tuinbouw genoemd. GroentenFruit Huis is met het nieuwe kabinet van mening dat een nieuw model moet bijdragen aan beloning van (duurzaamheids)prestaties van boeren en tuinders als onderdeel van afspraken met de gehele keten. In dat kader werkt GroentenFruit Huis Europabreed aan nieuwe geharmoniseerde standaarden die de basis moeten vormen voor de waardering voor geleverde (duurzaamheids)prestaties. In dat licht acht GroentenFruit Huis het positief dat het nieuwe kabinet inzet op stimulering en financiering van ecosysteemdiensten verleend door boeren en tuinders met langjarige marktconforme financiële zekerheid.

GroentenFruit Huis kijkt uit naar een constructieve samenwerking met het nieuwe kabinet om bij te dragen aan een duurzame, innovatieve en welvarende groente- en fruitsector in Nederland.

Bionext is er content mee dat de vakkennis en het ondernemerschap van boeren en tuinders in het Hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB erkend wordt en boeren ruimte krijgen te doen wat in de praktijk werkt. Tegelijkertijd maakt Bionext zich zorgen dat het nieuwe kabinet vooral aandacht heeft voor acute problemen en onvoldoende voor duurzame verdienmodellen zoals biologische landbouw. De Nederlandse voedselketen moet en kan oplossingen bieden voor de biodiversiteit, waterkwaliteit en klimaatadaptatie. Pipie Smits van Oyen, voorzitter Biohuis: "Boeren in Nederland hebben een stabiel perspectief nodig naar én voorbij 2040. Biologische landbouw is een van deze perspectieven, ook voor landbouwinclusieve natuur."

Biologische boeren werken extensief en zijn vaak ook actief in en nabij Natura2000 gebieden. Voor een gebiedsgerichte aanpak is biologisch als zelfstandig systeem een aantrekkelijke vorm van natuurinclusieve landbouw. Smits van Oyen: "We creëren een gezonde en biodiverse leefomgeving met een goed verdienmodel voor jonge, bestaande en toekomstige boeren. Samen met boeren, burgers en bedrijven willen we bouwen aan vertrouwen in biologisch vakmanschap."

Afrekenbare stoffenbalans
Biohuis kijkt uit naar de aangekondigde 'afrekenbare stoffenbalans' om te kunnen laten zien welke stoffen een (biologische) boer aan- en afvoert. Deze is nodig om de resultaten van het circulaire biologische systeem op bedrijfsniveau aan te tonen. Pipie Smits van Oyen: "We zijn er voorstander van minder afgerekend te worden op modelberekeningen van de overheid, maar juist op bedrijfsniveau resultaten te kunnen laten zien. We denken graag mee zodat deze voor biologische boeren praktisch uitvoerbaar en juridisch houdbaar wordt. Een dergelijk systeem dat managementinnovatie borgt hebben wij de afgelopen jaren gemist."

Handen uit de mouwen
Bionext constateert dat het 'Transitiefonds landelijk gebied en natuur' wordt geschrapt. Lindeboom, directeur Bionext: "We gaan ervanuit dat toegezegde middelen voor het Nederlandse Actieplan voor groei van biologische productie en consumptie worden behouden en wanneer nodig wordt uitgebreid met een meerjarige investering. We staan klaar om de handen uit de mouwen te steken en om geregeld te overleggen met de nieuwe minister om te zorgen dat het beleid aansluit bij de biologische landbouwpraktijk en de verdere keten van biologisch handel, verwerking en bio-winkels. We werken graag samen aan oplossingen en uitwerkingen van dit Hoofdlijnenakkoord."

Respect en waardering voor de agrarische sector en aandacht voor een goed verdienmodel voor boeren en tuinders. Dat staat volgens NFO-voorzitter Ron Mulders centraal in het hoofdlijnenakkoord van de formerende partijen. Mulders is dan ook positief over het akkoord, waarmee PVV, VVD, NSC en BBB inzetten op een goed toekomstperspectief voor de Nederlandse land- en tuinbouw.

De formerende partijen presenteerden het hoofdlijnenakkoord 'Hoop, lef en trots' vannacht, na een lange onderhandelingsperiode. Mulders is in een eerste reactie enthousiast over het akkoord. "Heel belangrijk is de waardering die wordt getoond voor onze sector. In het akkoord wordt aangegeven dat onze boeren, tuinders en vissers gekoesterd moeten worden, omdat ze belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening en het Nederlandse cultuurlandschap, en onlosmakelijk onderdeel zijn van onze Nederlandse cultuur'", zegt de NFO-voorzitter. "De partijen onderstrepen dus het belang van onze sector en haar rol in de Europese voedselvoorziening. Daarnaast wordt de concurrentiepositie van de Nederlandse agrariërs serieus genomen. Ook is er in het akkoord veel aandacht voor een goed inkomen voor boeren en tuinders. Dit is ook een speerpunt van de NFO."

Mulders is daarnaast positief over het feit dat in het akkoord sterk wordt ingezet op doelsturing, dat ondernemers zelf aan het roer worden gezet. "Ook daar zijn wij als NFO voorstander van. Daarnaast blijkt uit de plannen dat men niet vanuit een ivoren toren maatregelen wil bedenken, maar de sector wil laten meedenken. Er staat letterlijk: 'het beleid wordt gebaseerd op wat in de praktijk werkt.' Dat zie ik misschien wel als de grootste verandering en het belangrijkste winstpunt. Kortom: dit akkoord biedt perspectief voor onze sector en we gaan waarschijnlijk meer ruimte krijgen om onze duurzaamheidsambities waar te maken. De doelen op het gebied van duurzaamheid zijn immers niet van tafel, maar we kunnen deze nu wel realiseren op een manier die beter bij ons past. We blijven werken aan ons streven om een rendabele teelt te combineren met een duurzame bedrijfsvoering."

Klik hier voor reacties van andere belangenorganisaties op het akkoord

Voor meer informatie:
GroentenFruit Huis
+31 (0)79 368 11 00
[email protected]
www.groentenfruithuis.nl

Nederlandse Fruittelers Organisatie
Louis Pasteurlaan
62719 EE Zoetermeer
Tel: +31 (0)79 368 13 00
[email protected]
www.nfofruit.nl


Paulien Hoftijzer
Bionext
[email protected]
www.bionext.nl

Publicatiedatum: