Een nieuw jaar betekent ook vaak wijzigingen voor land- en tuinbouwondernemers. Sbb Accountants en adviseurs maakt een overzicht van de zeven belangrijkste wijzigingen.

1. Fiscale nieuwigheden
2024 brengt veel nieuws op vlak van fiscaliteit. Denk maar aan de wijzigingen aan de kaaimantaks, de investeringsaftrek en belastingvoordelen voor laadpalen.

2. 5% registratierecht op erfpacht en opstal
Het registratierecht verschuldigd op contracten tot vestiging en overdracht van erfpacht en opstal verhoogt vanaf 2024 van 2% naar 5%. Ondertekende men uiterlijk op 31 december 2023 een onderhandse akte maar werd die akte pas in 2024 authentiek verleden, dan geldt nog het lager tarief van 2%.

3. Inhoudingsplicht voor sociale schulden van zelfstandigen in de bouw- en schoonmaaksector
Vanaf 1 juli 2024 breidt de inhoudingsplicht uit in de bouw- en schoonmaaksector. Naast de bestaande inhoudingsplicht voor fiscale schulden en schulden bij de RSZ (voor werknemers van de (onder)aannemer) voorziet het sociaal statuut der zelfstandigen nu ook in een inhoudingsplicht voor de sociale schulden van de zelfstandige (onder)aannemer zelf.

Wat houdt deze nieuwe inhoudingsplicht in? Indien een (onder)aannemer onbetaalde sociale bijdragen heeft voor meer dan 2.500 euro, dan moet men als professionele opdrachtgever of als aannemer 15 % van de openstaande facturen inhouden en doorstorten aan het Rijkinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). Doet men dit niet dan riskeert men een geldboete gelijk aan het bedrag dat men bij de betaling van de werken niet correct hebt ingehouden met een maximumbedrag van 10.000 euro.

In bepaalde situaties is deze inhoudingsplicht niet van toepassing:

  • voor particuliere opdrachtgevers;
  • wanneer de betalingstermijn voor de sociale bijdragen nog niet vervallen is;
  • wanneer er een afbetalingsplan werd opgemaakt dat correct wordt nageleefd;
  • als er ook RSZ of fiscale schulden zijn

Tip. Via deze databank kan men nagaan of een (onder)aannemer fiscale en/of sociale schulden heeft.

4. Nieuwe pensioenbonus
Gaat men vanaf 1 januari 2025 met pensioen, dan kan men opnieuw genieten van de pensioenbonus. Men bouwt deze bonus op voor ieder kwartaal dat men langer werkt en men het pensioen uitstelt. Men kan het bedrag van je pensioenbonus over maximaal drie jaar opbouwen. De bonus bedraagt:

  • 3.775 euro voor het eerste extra jaar dat men langer werkt na de vroegste pensioendatum;
  • 7.550 euro voor het tweede extra jaar;
  • en tenslotte 11.325 euro voor het derde opeenvolgende jaar.

In totaal bouwt men over drie jaar een bedrag van 22.650 euro op. De overheid keert de bonus als eenmalige betaling uit tenzij men opteert voor een maandelijkse rente bovenop het pensioen.

5. Wijziging vennootschapsstatuten
1 januari 2024 was voor vennootschappen een belangrijke deadline. Op die datum moesten de statuten van alle vennootschappen immers in lijn zijn met de nieuwe vennootschapswetgeving, die in 2019 werd ingevoerd. Heel wat vennootschappen hebben deze verplichting al voldaan, maar er blijven ook vennootschappen in gebreke. Wat zijn de gevolgen van het niet, of het te laat, aanpassen van de statuten?

6. Zorgvuldigheidstoets voor de (hoofd)aannemer in het kader van de ketenaansprakelijkheid
De Vlaamse overheid wil verder inzetten op het beëindigen van illegale tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten op Vlaamse werven. Doet men een beroep op een onderaannemer, dan volstaat het niet langer om aansprakelijkheid contractueel uit te sluiten. Een nieuw decreet voert een ‘zorgvuldigheidstoets’ in die men voortaan moet naleven. Bovendien werd het toepassingsgebied uitgebreid tot de zelfstandige arbeid. Men wordt verplicht een aantal stukken op te vragen en te bewaren van de rechtstreekse onderaannemer:

  • de identificatie- en de contactgegevens van de rechtstreekse onderaannemer;
  • de persoonlijke gegevens, de gegevens over de verblijfsrechtelijke situatie en de gegevens over de tewerkstelling van de buitenlandse werknemers en buitenlandse zelfstandigen van de rechtstreekse onderaannemer.

De Vlaamse Regering maakt nog een checklist met de concrete gegevens die men moet voorleggen om aan te tonen dat de gepaste zorgvuldigheid aan de dag hebt gelegd. Levert de onderaannemer de gevraagde stukken niet op dan is men verplicht hem hieraan te herinneren. Blijft hij in gebreke dan moet men de Vlaamse Sociale Inspectie informeren.

De nieuwe regels treden in de loop van 2024 in werking. De Vlaamse Regering legt nog een exacte datum vast.

7. Uitbreiding verplichting elektronische facturatie in het kader van overheidsopdrachten
Vanaf 1 maart 2024 zal het verplicht zijn voor ondernemers om hun factuur elektronisch te verzenden in het kader van overheidsopdrachten wanneer het raambedrag lager is dan 30.000,00 euro en hoger dan 3.000,00 euro.

Let wel, als aanbesteder kan men zelf beslissen om nog strengere regels op vlak van elektronische facturatie op te leggen. Raadpleeg dus zeker de opdrachtdocumenten die men van de aanbesteder ontvangt. Meer info daarover is hier te vinden.

Meer informatie over de vennootschapsstatuten is hier te vinden.

Voor meer informatie:
SBB Leuven
Diestsevest 32 bus 1A
3000Leuven
Tel: 016/24 64 85
info@sbb.be
www.sbb.be