Op 1 januari 2024 zijn de gewijzigde Wet wegvervoer goederen en Regeling wegvervoer goederen in werking getreden. Ook is de nieuwe Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO inwerkingtreden. De wijzigingen waren nodig omdat Europa in 2020 het Mobiliteitspakket heeft aangenomen. Een gedeelte van de regels uit het Mobiliteitspakket moest geïmplementeerd worden in de Nederlandse wet- en regelgeving.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  1. Rehabilitatie vervoersmanager. Een ongeschikt verklaarde vervoersmanager is niet eerder gerehabiliteerd dan nadat de ongeschiktheidstermijn van twee jaar is verstreken én hij opnieuw de examens voor vakbekwaamheid in het beroepsgoederenvervoer met goed gevolg heeft afgelegd. (Artikel 13, 2e lid, Beleidsregel evenredigheidstoets etc.)
  2. Er zijn in totaal 21 nieuwe ERRU-overtredingen toegevoegd aan de lijst van ERRU-overtredingen. (Bijlage bij beleidsregel evenredigheidstoets etc. )
  3. De sanctie (schorsing of intrekking Eurovergunning) werkt door op de bestuurders van de onderneming die in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel staan geregistreerd (dus op directeur, vennoot, eigenaar). Hiermee wordt beoogd schijnconstructies tegen te gaan. (Artikel 11a, Beleidsregel evenredigheidstoets etc.)

Wijziging Bibob-beleidsregel
De gewijzigde Wet Bibob trad al in 2022 in werking, maar dit gaf toen geen aanleiding om de Beleidsregel NIWO toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer aan de Wet Bibob aan te passen. De beleidsregel geeft invulling aan de bevoegdheden van de NIWO bij toepassing van de Wet Bibob.

Per 1 januari 2024 treedt de gewijzigde beleidsregel in werking. In aanvulling op de vorige beleidsregel is nu ook de procedure van de toepassing van de Wet Bibob duidelijk beschreven.

Bron: NIWO