De Eerste Kamer is zich aan het buigen over de 'Wet fiscale maatregelen glastuinbouw'. De Tweede Kamer stemde er al mee in, na de nodige discussie. De Eerste Kamer stelt ook vragen, waarop antwoorden volgden. Die zijn voor de fractie van de BBB reden om aanvullende vragen te stellen over de de glastuinbouw én industriële WKK's.

Wat als wet niet doorgaat?
De leden van de BBB-fractie willen de visie van de regering weten indien het wetsvoorstel zou worden afgewezen. Welk pad dient dan te worden gevolgd en welke risico’s kleven daaraan, vragen zij. "Het
verlaagd tarief heeft immers slechts goedkeuring van de EU tot en met 2024. Als dan een alternatief ontbreekt, vervalt per 2025 per direct het verlaagd tarief in plaats van dat dit stapsgewijs afgebouwd
wordt, zoals het geval is bij aanname van dit wetsvoorstel." Bovendien zou dit, zo nemen de BBB'ers aan, ook de €560 miljoen aan subsidiemiddelen op het spel zetten, waar de regering in haar antwoorden naar verwijst.

Terugsluis CO2-opbrengst naar teler
Een technische vraag gaat over het terugsluizen van de inkomsten uit het CO2-sectorsysteem naar de telers. Zou de regering bereid zijn om een directe terugsluis van inkomsten uit het CO2-sectorsysteem
in te stellen, zodat de opbrengsten van de CO2- heffing direct ten goede komen aan de sector door deze als zodanig te oormerken, vraagt de BBB-fractie. "Het CO2-sectorsysteem is namelijk ontworpen als een combinatie van een vlakke heffing en een terugsluis die het
klimaatdoel voor 2030 moet borgen. Wordt zonder directe terugsluis niet een bouwsteen uit het klimaatpakket en daarmee de transitie van de glastuinbouw getrokken?"

Vergeet regering hoe efficiënt WKK is?
Over de WKK's stelt de fractie van de BBB in de Eerste Kamer ook vragen. Waarom wordt voor de inputvrijstelling alleen gekeken naar het elektrische rendement en niet naar het totale rendement van
een WKK, is een vraag die zij stellen. De BBB-fractie heeft het idee dat de regering iets vergeet, namelijk dat 'industriële WKK's zowel elektriciteit als warmte produceren en wel op een zeer efficiënte manier.' Daarbij citeren ze een definitie (zie hieronder schuingedrukt) en vindt de BBB-fractie dat ten onrechte wordt geconcludeerd dat WKK's inefficiënt zijn.

De definitie van een installatie voor warmtekrachtkoppeling is immers "een installatie waarin aardgas wordt verstookt voor de gecombineerde opwekking van warmte en kracht met een totaal energetisch rendement van minimaal 60%, gebaseerd op de calorische onderwaarde van het gas. Onder het totaal energetisch rendement wordt verstaan de som van het rendement van de elektriciteitsopwekking [elektrisch rendement] en tweederde deel van het rendement van de productie van nuttig aan te wenden warmte [thermisch rendement], berekend op de onderste verbrandingswaarde van aardgas".

Wachten op alternatieven voor WKK
Een andere vraag: Is het niet verstandiger om te wachten met het
afschaffen van de WKK-vrijstelling voor industriële WKK’s totdat de genoemde alternatieven (energieopslag in batterijen bijvoorbeeld) een serieuze en daadwerkelijk realiseerbare optie zijn geworden? De BBB-fractie vindt dat onduidelijk is of onderzocht is of de maatregelen krapte op het elektriciteitsnet vergroot.

Op 11 en 12 december volgt een plenaire behandeling van de wet in de Eerste Kamer.