Er is een nieuwe update over de afhandeling van het faillissement van Future Crops verschenen. Over de oorzaak van het faillissement staat daarin nog altijd geen woord, maar wel geeft de curator een update over de financiën en een op handen zijnde juridische procedure vanwege een geschil met een handelscrediteur.

Diverse crediteuren maakte eigendomsaanspraken. Over de afwikkeling daarvan met één partij is een geschil ontstaan. De curator schrijft over het voornemen een procedure te starten.

Cijfermatig valt in het nieuwste verslag op dat het boedelsaldo is gestegen tot bijna 3 ton. Verderop in het verslag staat dat de verhuurder een bedrag van 80.000 euro exclusief btw aan de boedel zal voldoen.

Alle apparatuur is dit voorjaar online geveild. Door de veilingpartij is een concept-afrekening opgesteld.

Het aantal concurrente crediteuren is opgelopen tot 30. In eerdere verslagen waren dat er nog 31 en, meest recent begin september, 28. Samen zijn de 30 concurrente crediteuren goed voor ruim 992 duizend euro.

Oorzaak
Waar de curator zich niet uitlaat over de oorzaak van het faillissement, gebeurde dat wel in het bericht over de online veiling. Daarin stond dat 'de sterk gestegen energiekosten het voor vertical farms moeilijk maken om in de Europese Unie en de Verenigde Staten de concurrentie aan te gaan met reguliere teeltbedrijven.' In datzelfde bericht staat ook: 'Het is onbekend of de hoge energiekosten of de hoogte van de investering ten grondslag liggen aan het faillissement van Future Crops.' Dat is dus nog altijd zo.