Tholen - Belanghebbenden in de Nederlandse logistieke sector zijn woensdag weer bijeengekomen voor de tweede logistieke bijeenkomst van de werkgroep NL Fresh Logistics in het pand van Cool Control. Vrij snel na de eerste bijeenkomst bleek er toch meer dan genoeg belangstelling voor een, door de subwerkgroep Rederij en Transport georganiseerde, volgende sessie, waarbij Peter Verbaas van het NVWA en Liesbeth Kooijman van het KCB de aandachtspunten en uitdagingen voor beide instanties toelichtte. Boventoon onder het toegestroomde publiek voerde echter de behoefte voor een gelijk speelveld met andere landen op het gebied van kosten en regelgeving.

Klik hier om de fotoreportage te bekijken

Het ontstaan van de werkgroep is toe te schrijven aan Ronald Hoekstra van CSI Fresh. Hij zag veel uitdagingen in de logistieke keten. Veel bedrijven sloten zich al snel aan bij de werkgroep. "Het is goed om te zien dat iedereen weer in grote getale naar deze bijeenkomst is gekomen", stak Anton Filippo, directeur van LBP, van wal tegen een toch weer volgelopen zaal. "Het laat zien dat er behoefte vanuit de sector is om samen te kijken naar oplossingen voor de uitdagingen waar we allemaal mee te maken hebben." Tijdens deze sessie wilde het gezelschap als sector de speerpunten, aanbevelingen en verbeterpunten voorleggen aan de instanties NVWA en KCB. "Ook tijdens deze sessie was het motto: 'Waar kunnen wij helpen?'", benadrukt Ronald.

Eerst was dus het woord aan Liesbeth Kooijman van het KCB. De algemeen directeur van het KCB ging in op de processen bij de instantie en het streven naar verbetering waar mogelijk. Zo beschreef ze het meerjarenbeleidsplan van de KCB, waarmee ze aan de hand van een 6-tal thema's een toekomstbesteding systeem wilde opbouwen voor iedereen. Liesbeth benadrukte hierbij dat er ook een spiegel voorgehouden wordt. "Zo zijn we eind vorig jaar begonnen het dienstproces voor importprocessen door te nemen. Naar aanleiding van bijeenkomsten en sessies hebben we veel kennis en informatie opgedaan over de problemen waar tegenaan gelopen werd. Daar hebben we tips voor opgesteld voor een soepel verlopend importproces. Eenzelfde onderzoek hebben we overigens voor het exportproces gedaan. Daarnaast hebben we een klanttevredenheidsonderzoek opgesteld, waarbij we aan de hand van 5 thema's zijn gaan kijken naar wat er beter kan. Het doel is om met deze output aan de slag te gaan voor een optimaal proces."

Simpele fouten
Vervolgens was het woord aan Peter Verbaas van het NVWA. Ook hij trachtte het proces bij de NVWA nader toe te lichten, maar ook in te gaan op waar er problemen in het proces kunnen ontstaan. De focus ging hierbij met name op het importproces, waar Peter aangaf dat Nederland een zeer groot importland is en de NVWA voor controle staat voor alles wat binnenkomt. Hij ziet dat importeurs op het gebied van levensmiddelen de belangrijkste groep is waar ze mee te maken krijgen en ook de groep met de meeste vragen. Naar aanleiding van een uitleg over het keuringsproces geeft het afdelingshoofd importkeuring aan waar de kinken in de kabel kunnen komen.

Zo geeft hij aan dat er in Nederland 53 inspectiecentra zijn. "Dat mag uiteraard, maar zijn er eigenlijk te veel voor onze inspecteurs die heel het land door moeten reizen voor de keuringen. Ook bij ons liggen de werknemers niet voor het oprapen. En elk moment dat een medewerker in de auto zit, kan hij niet keuren. Dat kan voor vertragingen zorgen. Keurpunten zijn een verdienmodel geworden. Deze kunnen publiek en privaat zijn. Dit wordt opgepakt door goed willende bedrijven, maar het zouden er significant minder kunnen zijn, wat het voor ons wel lastig maakt om overal snel te zijn."

Aan de andere kant geeft hij aan dat er ook nog te veel 'simpele' fouten worden gemaakt aan de andere kant van de medaille. De specialist adviseert het toegestroomde publiek dan ook om te zorgen de fouten in het aanmeldproces tot een minimum te beperken. "Bijvoorbeeld dat bruto- gewicht hetzelfde is als netto-gewicht op de documentatie. Dit soort fouten moeten er uitgehaald worden. Het is iets waardoor de doorlooptijden oplopen. Dit komt misschien mede ook door de krapte op de arbeidsmarkt voor het bedrijfsleven zelf. Nieuwe medewerkers zijn moeilijk te vinden of nog niet goed opgeleid, waardoor dit soort foutjes erin kruipen. Het zorgt echter wel voor ongewenste vertragingen." Peter geeft de zaal dan ook een grote lijst aan aandachtspunten mee waar naar gekeken moet worden en aan gewerkt kan worden om het logistieke proces te versnellen. "Daar moeten we mee aan de slag."

Samen tot oplossingen komen
Peter geeft vervolgens aan veel lering getrokken te hebben uit de gesprekken met de veterinaire sector, wat een hoofdmoot van het NVWA-import is. "We hebben daar dezelfde problemen meegemaakt. De kennis was versnipperd. Een probleem waar veel aan gedaan kan worden." Daarnaast wordt ook het efficiënt inplannen van de keuringen aangehaald als voorbeeld. Het zijn aspecten waar, zo stelt Peter, aan gewerkt kan worden van beide kanten voor oplossingen. "Die constructieve gesprekken met hen waren niet altijd even gezellig, maar daardoor zijn we serieuze gesprekspartners geworden op basis van kwetsbaarheden en vertrouwen. Samen zijn we tot oplossingen gekomen en wordt er gewerkt aan een robuust nationaal beleid. Hier kunnen we ook met jullie in groeien." Hiermee gaf hij dan ook de essentie aan van wat er moest gebeuren. "We moeten de discussie breder trekken. Anders blijft het vechten voor dezelfde koek."

Ronald Hoekstra nam als laatste de microfoon in de hand om een update te geven van de laatste stand van zaken binnen de werkgroep. Hier werd duidelijk dat er thema’s onder de aandacht zijn gekomen. Zo werd de opening van koelhuizen 's nachts en nachtrijden aangehaald om voor minder congestie te zorgen. Een initiatief waar Nature's Pride voorloper in is en ook het havenbedrijf Rotterdam potentie in ziet. Liselotte Lorenzo Sanchez van het havenbedrijf geeft hierbij aan dat de doorlooptijden in recente jaren al met 30 procent is versneld, maar dat dit een eerste stap is. Samen met de werkgroep willen ze dit verder uit gaan bouwen. Gerard Wesselink van de Provincie Zuid-Holland sluit zich hierbij aan. "Ook digitalisering is zeer belangrijk. Er zijn voorbeelden te over waarmee we het proces kunnen optimaliseren, maar het is aan het toegestroomde publiek om aan te geven waar de directe knelpunten zitten waar mee aan de slag gegaan zal moeten worden."

Nederland het braafste jongetje van de klas
De bereidheid tot samenwerking klonk dus vanuit meerdere kanten en werd ook aangemoedigd. Bij de panelsessie werd echter, naast verschillende persoonlijke casevragen, duidelijk waar het vanaf de kant van de importeurs voornamelijk stokt: de Europese wetregelgeving, die 'niet in alle landen even zorgvuldig wordt nageleefd'. "Nederland is weer het braafste jongetje van de klas", klonk het veelvuldig. Het gevoel leefde bij velen in de discussie dat de strenge regelgeving hoge kosten en vertragingen met zich mee brengt. "En regels zijn regels natuurlijk, maar dan moeten ze wel door iedereen worden nageleefd." Dit was volgens een groot deel van de zaal niet het geval, waardoor de Nederlandse handel en concurrentiepositie in gevaar komt. "Exporteurs gaan uitwijken naar andere landen en misschien dat importeurs ook wel gaan kijken naar andere mogelijkheden om de Nederlandse wetgeving te omzeilen."

Een directe oplossing voor dit probleem kon er zo snel niet gevonden worden. "Nederland is nu eenmaal afhankelijk van de Europese wetregelgeving en daar moeten we ons aan houden. Wij handelen hiernaar", zo legde het panel uit. Volgens hen moest er naar Brussel gekeken worden om hier een vuist in te maken. Liesbeth gaf aan het zeker aan te kaarten als er inderdaad in andere landen soepeler met de regelgeving omgegaan wordt, maar 'het is ook mogelijk dat ze het op een andere manier aanpakken die wij niet zien'. Het gesprek aangaan was het devies. Van brancheorganisaties tot instanties tot ministeries tot aan Brussel.

Klik hier om de fotoreportage te bekijken

Voor meer informatie:
Werkgroep NL Fresh Logistics
werkgroephaven@gmail.com