Op woensdag 22 november heeft het Europees Parlement de concept verordening voor duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen afgewezen en teruggestuurd naar de Europese Commissie. De verordening is onderdeel van de Green Deal en bevatte onder andere het voorstel om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te halveren

De SUR gold de afgelopen maanden als heet hangijzer in Brussel. Met reductiedoelstellingen, gebruiksverboden in bepaalde gebieden, strikte IPM-maatregelen en uitvoerige registraties wilde de Europese Commissie het gewasbeschermingsgebruik in de EU stevig terugdringen. Uiteindelijk moest dit gebruik in 2030 zijn gehalveerd.

Glastuinbouw Nederland
"Glastuinbouw Nederland is blij dat onze ondernemers worden behoed voor onwerkbaar beleid, maar roept op om de voornemens om de beschikbaarheid van alternatieven te versnellen niet uit het oog te verliezen. Deze alternatieven zijn hard nodig om het toenemend aantal knelpunten in de teelten te kunnen oplossen", reageert de brancheorganisatie

"Glastuinbouw Nederland heeft continu benadrukt dat deze generieke maatregelen niet bijdragen aan de transitie naar duurzamere teeltsystemen, maar dat juist maatwerk en versnelling van alternatieven essentieel zijn om stappen te kunnen zetten op duurzaamheid. Iets waar de sector de afgelopen jaren met het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 stevig op inzet."

Volgens de organisatie bevatte de SUR in zijn huidige vorm vooral een stok. "Een stok om het gebruik halsstarrig te verminderen. De wortel was echter nauwelijks aanwezig. In het wetsvoorstel ontbraken concrete voorstellen om de beschikbaarheid van laagrisico-, biologische alternatieven, precisietechnieken of nieuwe veredelingstechnieken te vergroten, tot ongenoegen van Glastuinbouw Nederland. Mogelijkheden om winst te boeken op duurzaamheid bleven daarmee uit. Begin dit jaar presenteerde Wageningen Economic Research (WEcR) dat het Europese gewasbeschermingsbeleid leidt tot een forse reductie van het gewasbeschermingsmiddelenpakket met grote oogstverliezen tot gevolg. Het beleid zou in de toekomst leiden tot het verschuiven van teelten naar buiten Europa, met gevolgen voor de Europese voedselsoevereiniteit en ook komt import van buiten Europa de duurzaamheid niet ten goede."

"Dat het Europees Parlement nu de rem op de SUR zet verandert niets aan de duurzaamheidsambities van de sector. Glastuinbouw Nederland blijft zich in Brussel onverminderd inzetten om te laten zien wat de bijdrage is van de glastuinbouw, aan een duurzame en gezonde productie van groenten, fruit, bloemen en planten voor de samenleving in Europa."

LTO Nederland
"LTO was sinds publicatie van de concept-verordening al kritisch op het voorstel, met name op de voorgestelde aanpak: deze zou boeren en tuinders regels en verplichtingen opleggen, maar bood hen geen perspectief of bruikbare alternatieven. LTO vraagt de Europese Commissie de afwijzing van het voorstel aan te grijpen om de focus te verleggen naar de brede ondersteuning van boeren en tuinders in de transitie naar duurzamere teeltsystemen", reageert de organisatie.

"LTO onderschrijft Europese doelstellingen die de land- en tuinbouw verder willen verduurzamen, en meer in evenwicht met de omgeving willen brengen. Maar in de transitie hier naartoe mogen het verdienvermogen en een passend pakket aan tools om te kunnen telen niet verder onder druk komen te staan. De focus van de Europese Commissie moet daarom verlegd worden van eenzijdige reductie van chemische gewasbeschermingsmiddelen, naar het breed ondersteunen van boeren en tuinders in de transitie."

Die brede ondersteuning bestaat uit het versneld beschikbaar stellen van groene en duurzame alternatieven voor chemische gewasbescherming, het ontwikkelen en toepassen van IPM-tools en het beschikbaar stellen van financiƫle middelen. "Alleen dan kunnen boeren en tuinders daadwerkelijk de transitie maken naar weerbare en duurzame teeltsystemen. Ook de toelating van moderne veredelingstechnieken kan hierbij ondersteunen. Robuustere gewassen hebben minder bijsturing nodig en zijn beter bestand tegen extreme weersomstandigheden."

Croplife
CropLife NL en de aangesloten bedrijven blijven actief betrokken bij het ondersteunen van de doelstellingen van de Green Deal en dragen bij aan de transitie naar een meer duurzame landbouw. "Het is van cruciaal belang dat boeren in Nederland en de EU kunnen beschikken over een ruime keuze aan innovatieve oplossingen, zoals biologische en laag-risicomiddelen, evenals digitale en precisietechnieken.
CropLife Europe, CropLife NL en de aangesloten bedrijven zetten krachtig in op deze oplossingen. Zo bedraagt de gezamenlijke investering 10 miljard euro tot 2030 voor innovatie in precisie- en digitale technieken. Bovendien wordt er 4 miljard euro besteed aan de ontwikkeling van nieuwe biologische gewasbeschermingsmiddelen", aldus de organisatie.

Reactie IFOAM
IFOAM Organics Europe reageert namens de biologische beweging als volgt:

IFOAM Organics Europe betreurt het onvermogen van het Europees Parlement om het eens te worden over een verordening voor de vermindering van pesticiden.

"Het afzwakken en verwerpen van de pesticidenverordening door het Europees Parlement is beschamend. Politici die beweren dat ze boeren verdedigen door te weigeren synthetische pesticiden te verminderen, houden zichzelf en het publiek voor de gek. Het gebrek aan politieke wil bij beleidsmakers om actie te ondernemen om pesticiden te verminderen maakt het nog duidelijker dat het ontwikkelen van biologische landbouw de beste manier is om de gezondheid van mensen en de natuur te beschermen tegen schadelijke pesticiden", zegt Eric Gall, adjunct-directeur van IFOAM Organics Europe.

Het wijdverbreide gebruik van synthetische gewasbeschermings-middelen vormt een aanzienlijke belasting voor de gezondheid van de Europese burgers en landbouwers in het bijzonder, meldt IFOAM EU. "Synthetische pesticiden zijn ook de belangrijkste oorzaak van het verdwijnen van vogels en insecten op het Europese platteland en zijn grotendeels verantwoordelijk voor de vervuiling van onze wateren met giftige stoffen."

"Biologische landbouw is het bewijs dat het mogelijk is om voldoende kwaliteitsvoedsel te produceren zonder afhankelijk te zijn van synthetische pesticiden. De biologische aanpak van plantengezondheid is meestal gebaseerd op preventieve en indirecte agronomische maatregelen, zoals vruchtwisseling, om plagen en ziekten te beheersen, die indien nodig voor sommige gewassen kunnen worden aangevuld met biocontroleoplossingen zoals natuurlijke stoffen, waarvan de meeste gemakkelijk worden afgebroken in het milieu."