De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is sinds januari 2023 verplicht voor Nederlandse bedrijven. De CSRD wordt in de aankomende jaren gefaseerd ingevoerd, afhankelijk van de bedrijfsgrootte. Deze Europese richtlijn maakt de duurzaamheids-prestaties van bedrijven inzichtelijk door strenge richtlijnen voor duurzaamheidsverslaglegging voor te schrijven. GroentenFruit Huis ondersteunt haar leden in hun voorbereidingen op de rapportage.

Bedrijven die door de CSRD als 'groot' worden gedefinieerd, moeten hun duurzaamheidsverslag uitbrengen over kalenderjaar 2025 in 2026. Dit betekent dat de voorbereidingen op dataverzameling al voor 2025 gereed zullen moeten zijn. Een bedrijf is groot indien aan minimaal twee van de volgende drie criteria voldaan wordt:

  • Meer dan 250 werknemers
  • Meer dan €40 miljoen omzet per jaar
  • Meer dan €20 miljoen op de balans

CSRD raamwerk
GroentenFruit Huis heeft een raamwerk ontwikkeld met alle European Sustainability Reporting Standards (ESRS) waaruit de CSRD is opgebouwd, en stelt dit vrij beschikbaar aan leden. De ESRS schrijft op meerdere thema's voor waarover en hoe er gerapporteerd moet worden. Het raamwerk kan gebruikt worden om meer inzicht te krijgen in de structuur en inhoud van de ESRS en helpen om duurzaamheidsverslagen van bedrijven te structureren.

Gezamenlijk CSRD programma
Daarnaast organiseert GroentenFruit Huis een sectorbreed CSRD programma voor haar leden, geleid door PricewaterhouseCoopers (PwC). Een aantal stappen om aan de CSRD te kunnen voldoen, kunnen we als sector samen zetten omdat we werken in dezelfde of vergelijkbare ketens met vergelijkbare risico's en vraagstukken. Bedrijven kunnen van elkaar leren, samen expertise inhuren en zo eenvoudig een efficiëntieslag maken en kosten besparen. Inschrijven voor dit programma kan tot vrijdag 24 november.

Binnen dit programma voeren we gezamenlijk de sectorale stakeholderanalyse en de dubbele materialiteitsanalyse uit. Ieder bedrijf kan die gebruiken als fundering voor eigen duurzaamheidsverslagen. Verder kunnen bedrijven de juiste kennis en ervaring opbouwen aan de hand van kennis- en interactieve sessies. Met deze kennis kan binnen de individuele organisaties verder gewerkt worden aan onder andere de implementatie, dataverzameling en rapportage.

Voor meer informatie of inschrijven:
GroentenFruit Huis
Charlotte Reemeijer (Junior Specialist Duurzaamheid)
reemeijer@groentenfruithuis.nl
Ruud Hoosemans (Projectmanager CSRD programma)
hoosemans@groentenfruithuis.nl

www.groentenfruithuis.nl