In 2022 was er een afname van de hoeveelheid toegepaste energie uit biobrandstof die door de Nederlandse glastuinbouw zelf werd geproduceerd (-9%). Dit blijkt uit de 'Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2022' van Wageningen Economic Research.

De daling komt doordat telers zuiniger met energie omgingen in de crisis, door de relatief hoge prijzen voor biobrandstoffen en door concurrentie met warmte geproduceerd met aardgas-wkk bij verkoop van elektriciteit. Ook de inzet van energie uit biobrandstof afkomstig van projecten geƫxploiteerd door partijen buiten de glastuinbouw nam af. Bij deze centrale projecten met biobrandstof voor levering van basis-, midden- en pieklastvermogen daalde de inkoop door de selectieve inzet van energie, omdat warmteprijzen vaak (voor een deel) meebewogen met de gestegen aardgasprijs.

Areaal stabiel
Het aantal glastuinbouwbedrijven dat in 2022 biobrandstof toepaste, was met 50 bedrijven en 416 ha stabiel. Hiervan waren er 7 bedrijven met een gezamenlijk areaal van 70 ha die met biobrandstof warmte en
elektriciteit opwekten (bio-wkk). Van het areaal met biobrandstof was ongeveer driekwart te vinden bij de teelt van groenten en de rest bij sierteelt (planten en bloemen).

Hout is al jaren de voornaamste biobrandstof voor de glastuinbouw. Er gebruikten 47 bedrijven resthout uit industrie of snoeihout uit groenbeheer als brandstof. Drie bedrijven haalden hun biobrandstof uit vergisting en zetten deze met een bio-wkk om naar warmte en elektriciteit.

In 2022 namen 47 glastuinbouwbedrijven deel aan de exploitatie
van een installatie op biobrandstof en werd aan 3 andere glastuinbouwbedrijven bio-warmte geleverd.

Van de totale hoeveelheid toegepaste energie uit biobrandstoffen (eigen productie 2,15 PJ en inkoop van derden 2,82 PJ; samen 4,97 PJ) kwam in 2022 bijna 44% van projecten waar glastuinbouwbedrijven zelf risicodragend exploitant waren.

Voor projecten met energie uit biobrandstof blijven er voor de toekomst onzekerheden, onder andere het stikstofdossier en het maatschappelijk debat rondom de beoordeling van
biomassa als duurzame energiebron zijn hierbij relevant.

Bron: Energiemonitor WUR