In overleg met de landelijke commissie Paprika, telers en Glastuinbouw Nederland heeft Normec Groen Agro Control een ‘Teeltwisselingsprotocol Paprika’ opgesteld. Hoewel het onderzoek naar de oorzaak van de huidige uitval bij paprika nog niet is afgerond (al wordt in het protocol nadrukkelijk gewezen op Fusarium oxy-
sporum), kan hiermee een belangrijk deel van de mogelijke ziekteverwekkers worden bestreden en/of voorkomen, stellen de samenstellers van het protocol.

Uitval
Het teeltwisselingsprotocol is met name gericht om herbesmettingen met Fusarium oxysorum in de nieuwe teelt te voorkomen, omdat juist deze schimmel op dit moment voor grote problemen zorgt in de paprikateelt. Door het toepassen van dit protocol zullen tevens herbesmettingen met andere schadelijke schimmels, zoals Fusarium solani en Phytophthora capsici en ook paprikamozaïekvirus tegengegaan worden.

Bij een groot aantal paprikatelers zijn in 2022 veel planten uitgevallen door verwelking (meer dan 2% van totaal aantal planten). Er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar deze uitvalverschijnselen. Vaak blijken de vaatbundels en wortels aangetast te zijn door Fusarium oxysporum.

Verspreiding
In het protocol wordt ingegaan op hoe Fusarium zich verspreidt. Het stappenplan met maatregelen voor bij de teeltwisseling is hier voor een belangrijk deel op gericht. Fusarium kan zich verspreiden via lucht, water, gronddeeltjes, insecten, gewashandelingen en
zaad. 

De sporen en schimmeldraden (mycelium) zijn moeilijk te doden. Sporen zijn langer dan een jaar kiemkrachtig, ook als ze in droge toestand achterblijven. Fusarium groeit optimaal in een warme (26-28°C) en vochtige omgeving.

Collectief belang
Het protocol is geschreven voorsubstraatteelt onder glas. Voor telers die telen in de grond, dan wel biologisch, is er geen apart teelwisselingsprotocol beschikbaar. Maar voor deze groep van telers staan in dit protocol volgens de makers ook nuttige maatregelen en adviezen die zeker ook voor de biologische teelt geschikt zijn.

Bekijk het protocol hier. Over het protocol werd recent al wel gecommuniceerd maar het was nog niet openbaar beschikbaar. In het document staat dat alle maatregelen zijn opgesteld voor toepassing op individuele bedrijven, maar dat het in het collectief belang is om ziekten en plagen uit te bannen. Brede verspreiding van het protocol moet daarbij helpen.