Eurofins heeft de berekening van de acute referentie dosis (ARfD) aangepast aan het Europese PRIMo 3.1 model. De ARfD-berekening voor pesticiden en andere contaminanten op het verslag van residu-onderzoek is daarom aangepast.

Stoffen die niet van nature in voeding voorkomen, maar daar bewust of onbedoeld aan worden toegevoegd, hebben een aanvaardbare dagelijkse inname (ADI). De ADI is de hoeveelheid van een stof die je levenslang elke dag binnen mag krijgen, zonder dat dit slecht is voor je gezondheid.  Naast de ADI wordt voor pesticiden en andere contaminanten ook een acute referentie dosis (ARfD) vastgesteld. Dat is een berekening van de hoeveelheid van een stof in voedsel of drinkwater die je binnen 24 uur kan innemen, zonder noemenswaardige gezondheidseffecten. De maximale residu limiet (MRL) bepaalt vervolgens hoeveel van een bestrijdingsmiddel of andere contaminant, er maximaal in een voedingsmiddel achter mag blijven.

Nieuwe berekening
Eurofins onderzoekt residu in groenten en fruit en vermeldt op het verslag de gevonden waarde, de MRL voor de betreffende stof en de ARfD. Bij een overschrijding van de MRL is het belangrijk een ARfD-berekening te doen om aan te geven of er wel of geen risico is voor de volksgezondheid. 

Vanaf 16 september 2020 heeft Eurofins in overeenstemming met GroentenFruit Huis het berekeningsmodel voor de Nederlandse ARfD naar het Europese PRIMo 3.1-model veranderd. Dit heeft gevolgen voor de uitkomsten van de Nederlandse ARfD-berekening op uw verslag. Het PRIMo3.1-model bevat de consumptiegegevens van 36 populaties in de EU (baby's, peuters, kinderen en volwassen), inclusief die van Nederland. Per product is een 'liefhebbersconsumptie' voor kinderen en volwassen bepaald. Met de meest kritische consumptie wordt via een vaste formule het ARfD-percentage voor kinderen en volwassenen in de EU berekend. 

Afstemming NVWA en RIVM
Het gebruik van PRIMo3.1 is overeengekomen tijdens een afstemmingsoverleg tussen het GroentenFruit Huis, de NVWA, RIVM en VWS in 2019. Naast de consumptiegegevens uit PRIMo3.1 zijn ook per actieve stof processingfactoren vastgesteld, waarmee rekening moet worden gehouden. In 2018 publiceerde de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) een lijst met processingfactoren die beperkter was dan de huidige RIVM-gegevens. De EFSA-lijst werd tot op heden gebruikt voor de Nederlandse ARfD-berekening. 
Het GroentenFruit Huis heeft het verschil aangekaart. Er is vervolgens een nieuwe lijst opgesteld en op basis daarvan is het nieuwe berekeningsmodel doorgevoerd.

Klik hier voor meer informatie op de website van eurofins.