In de droogtesituatie treedt nog geen significante verbetering op, blijkt uit de nieuwste Droogtemonitor van 28 november 2018. De recente neerslag zet nog maar weinig zoden aan de dijk. Het valt niet uit te sluiten dat de aanhoudende droogte en extreem lage waterstanden effecten hebben op de bodemcondities en op verzilting.

De grondwaterstand is onverminderd laag. Dit zal zich pas volledig kunnen herstellen na langdurige neerslag. Waar mogelijk wordt water uit het IJsselmeer gebruikt om de grondwaterstanden in het oosten van ons land aan te vullen. De waterschappen op de hoge gronden houden het waterpeil zo hoog mogelijk en voeren meer water aan uit het hoofdwatersysteem dan normaal voor deze tijd van het jaar.

Verzilting
Door de lage afvoeren van de rivieren dringt zeewater verder het land binnen dan normaal. Hierdoor kunnen de zoutgehalten in het benedenrivierengebied oplopen. Vanuit verder landinwaarts gelegen plaatsen kan voldoende zoetwater worden aangevoerd voor de regionale waterhuishouding. Ook in het IJsselmeer is sprake van (lichte) verzilting (circa 180 mg Cl-/l). De maatregelen, die Rijkswaterstaat hiervoor genomen heeft, blijven onverminderd van kracht. Het chloridegehalte in de Rijn bij Lobith ligt momenteel rond 145 mg/l. Op het Amsterdam-Rijnkanaal wordt de chlorideconcentratie laag gehouden door extra door te spoelen. Op 24 november is een
bellenscherm geplaatst in het Amsterdam-Rijnkanaal om de verzilting zoveel mogelijk tegen te gaan en daarmee inlaatpunten voor drinkwater en waterschappen te beschermen.

Bron: Droogtemonitor