De temperatuur van het gewas wijkt soms aardig af van de kasluchttemperatuur. Daarom zou het eigenlijk goed zijn om de gewastemperatuur continu te meten, aldus Mardenkro.

"Verreweg de meeste bedrijven sturen hun kasklimaat aan de hand van de meetbox. Deze meet de temperatuur en luchtvochtigheid en de klimaatcomputer matcht die met de instraling en buitencondities. Aan de hand daarvan gaat de verwarming aan of uit en de luchtramen open of dicht. Maar eigenlijk is dat een omweg. Het gaat immers niet alleen om de kaslucht, maar zeker ook om de gewastemperatuur.
De temperatuur van de kaslucht en van de plant hebben ieder hun eigen dynamiek en kunnen soms behoorlijk van elkaar afwijken. En dan zou de temperatuur van de plant een grotere invloed kunnen hebben op de regeling van het kasklimaat."

Verschil kas- en planttemperatuur
Er zijn een aantal situaties waarbij de verschillen tussen plant- en kastemperatuur groot kunnen zijn. Een van de bekendste is de heldere nacht die voor veel uitstraling zorgt. De kop van het gewas koelt dan snel af en de meetbox geeft onvoldoende aan wat er aan de hand is. "Maar dit is zo’n situatie waar telers steeds beter mee omgaan. Ze trekken het energiescherm dicht."

Minder bekend is dat ook een plotselinge regenbui overdag tot behoorlijke daling van de koptemperatuur kan leiden. "Als je het gewas in de gaten houdt met een infraroodcamera of een warmtebeeldcamera, kun je daar op reageren, bijvoorbeeld door ook dan het energiescherm even te sluiten."

Snelle opwarming
Bij een hoge instraling gebeurt juist het tegenovergestelde: dan stijgt de plantemperatuur snel. "Sturen alleen aan de hand van de meetbox betekent dan achter de feiten aanlopen."

"Coatings als ReduFuse zijn bedoeld om juist dit soort snelle opwarmsituaties te voorkomen. Om meer zicht te krijgen op het effect van de coating zou je eigenlijk planttemperatuur en lichtniveau moeten meten, mét en zonder coating. En die gegevens vervolgens vergelijken met die van de meetbox", aldus Mardenkro.

"Als de planttemperatuur onder de coating bijvoorbeeld constant 2 à 3°C lager ligt, geeft dat meer ruimte om het vochtniveau in de namiddag weer op het gewenste niveau te krijgen. De ramen kunnen gemakkelijker meer gesloten worden. Je kunt het volle voordeel pakken als je goed zicht hebt op het verloop van de planttemperatuur.
Onder ReduFuse valt er geen directe zonnestraling meer op de bladeren, waardoor ze minder opwarmen. Hierdoor is de gewastemperatuur lager dan zonder ReduFuse. Door het meten van de gewastemperatuur kan de kweker de kastemperatuur iets verder  laten oplopen. De ramen kunnen verder gesloten worden met als gevolg een beter vochtniveau, maar ook een hoger CO2 -gehalte."

Nieuwe meettechnieken
Toch zijn bedrijven die continu de planttemperatuur meten en daarop regelen in de minderheid. Meting van de temperatuur van bladeren of vruchten (bijvoorbeeld bij paprika) dient vooral als extra tool om in uitzonderlijke gevallen in te kunnen grijpen.

Maar naarmate bedrijven groter worden en gekwalificeerde teeltspecialisten schaarser, zullen nieuwe meettechnieken verder oprukken. "De nieuwe meetmogelijkheden, die nog steeds verbeteren, zorgen voor nieuwe afwegingen bij de keuze van de juiste coating. Kastype en -inrichting, mate van beheersbaarheid en type coating hebben samen een grote invloed op het uiteindelijke resultaat."

Voor meer informatie:
Mardenkro
013 507 7069
info@mardenkro.com
www.redusystems.nl