De stadsregio Rotterdam wil de spoedige aanleg van het 90 hectare groot bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard, tussen Barendrecht en Ridderkerk, doorzetten. Om dat mogelijk te maken heeft het dagelijks bestuur een formeel verzoek voor een inpassingsplan en een grenswijziging ingediend bij gedeputeerde staten van Zuid-Holland.De afspraken rond Nieuw Reijerwaard zijn in november 2009 vastgelegd in een overeenkomst die Barendrecht, Ridderkerk, Rotterdam, de provincie en het rijk hebben gesloten. Na een jaar onderhandelen heeft Ridderkerk echter aangegeven niet bereid en niet in staat te zijn mee te werken aan een snelle en integrale realisatie van het bedrijventerrein. De stadsregio vraagt nu aan de provincie, door middel van een inpassingsplan de aanleg van het bedrijventerrein mogelijk te maken. Gemeentelijke bevoegdheden, zoals een bestemmingsplan en de afgifte van vergunningen, gaan dan over naar de provincie. De stadsregio verzoekt de provincie ook, een grenswijziging door te voeren, zodat het bedrijventerrein niet langer deel uitmaakt van de gemeente Ridderkerk, maar binnen de gemeentegrenzen van Barendrecht of Rotterdam komt te liggen.

Het gebied Nieuw Reijerwaard is een alternatief voor het bedrijventerrein in de Hoekse Waard, dat door het rijk is geschrapt. De realisatie van 90 hectare bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard is van groot belang om op korte termijn te voorzien in de behoefte aan havengerelateerde bedrijventerreinen voor de Rotterdamse regio. De aanleg van het terrein is één van de projecten van de Crisis- en Herstelwet die het rijk heeft opgesteld, om de gevolgen van de crisis te bestrijden. Het bedrijventerrein zou in 2020 volledig gereed moeten zijn. De provincie Zuid-Holland heeft voor Nieuw Reijerwaard € 9 miljoen subsidie toegezegd en het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie € 16 miljoen. Tuinders in het gebied hebben zich verenigd en zijn bereid ruim 70 hectare grond te verkopen. De gemeenteraad van Rotterdam heeft hiertoe onder voorwaarden een investeringskrediet goedgekeurd. Op basis van de overeenkomst van 2009 is er een sluitende grondexploitatie gemaakt. Een snelle realisatie van het bedrijventerrein is nu mogelijk.

Het nieuwe college van B&W van Ridderkerk dat is gevormd na de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010, stemt echter niet langer in met een snelle en integrale uitvoering van de bestuursovereenkomst van november 2009. De stadsregio vindt de nieuwe eisen van Ridderkerk een snelle realisatie van het bedrijventerrein en gezonde grondexploitatie ernstig in de weg staan. Op 15 en 20 december heeft het dagelijks bestuur van de stadsregio een ultieme poging gedaan op het gemeentebestuur van Ridderkerk om dat standpunt te heroverwegen. Het dagelijks bestuur betreurt het zeer dat het college van Ridderkerk daartoe niet bereid is gebleken.