Het toezicht van de Arbeidsinspectie is gericht op bevordering van de naleving en handhaving van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav), de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Voor 2011 heeft de risicoanalyse geleid tot een keuze voor te besteden beleids-, inspectie- en opsporingscapaciteit aan de sectoren land- en tuinbouw, bouw, schoonmaak, intermediairs, detailhandel, autobedrijven en horeca. Dat staat in het Jaarplan 2011 van de Inspectie SZW in oprichting, dat minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan de Tweede Kamer gezonden heeft.

In de SZW-Inspectie in oprichting zullen de activiteiten van de Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst worden gebundeld. De plannen voor 2011 van de diensten zijn voor het eerst in dit jaarplan samengebracht.

Het jaarplan vormt de basis voor het toezicht en de opsporing op het hele domein van sociale zaken en werkgelegenheid. Het betreft daarbij het toezicht op naleving van de Arbowet, de Arbeidstijdenwet, de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag, verder de strafrechtelijke opsporing op het hele SZW terrein waaronder grootschalige fraude, arbeidsuitbuiting en illegale arbeid en het toezicht op het functioneren van het uitvoerend stelsel van werk en inkomen.

De SZW-Inspectie in oprichting gaat meer in samenhang en selectiever inspecteren. Daarbij streeft de inspectie naar een minimale last van toezicht voor bedrijven en instellingen, maar zet zij ook in op krachtig handhaven waar dat nodig blijkt.

Zie voor meer informatie het Jaarplan 2011 Inspectie SZW in oprichting op de site van het Ministerie van SZW.