Gelderland past opnieuw stikstofkaart aan: mogelijk meer ruimte voor ondernemer

Provincie Gelderland heeft opnieuw de kaart aangepast die de stikstofgevoelige natuur in het Gelderse deel van het Natura-2000 gebied Rijntakken weergeeft. 622 hectare is van de kaart gehaald. Het gaat om agrarisch gebruikte grond waar zeker geen stikstofgevoelige natuur aanwezig is. Voor nog eens circa 1500 hectare in hetzelfde gebied is verder onderzoek op de percelen zelf nodig. De hectares die nu van de kaart af gaan, tellen niet mee in een stikstofbeoordeling. Dit kan betekenen dan het voor een nabijgelegen ondernemer makkelijker is om een natuurvergunning te krijgen.

Onderzoek naar kaarten
Provincie Gelderland begon vorig jaar met versneld onderzoek naar agrarische percelen die in het rekenprogramma AERIUS zijn aangeduid als stikstofgevoelig. Hierover zijn ook Statenvragen en Kamervragen gesteld. AERIUS is het programma dat wordt gebruikt om stikstofbelasting op een perceel uit te rekenen. De provincie beheert de kaarten waarop stikstofgevoelige natuur is aangegeven. Met deze kaarten wordt in AERIUS berekend of er stikstofeffecten op stikstofgevoelige natuur zijn, en of er dus een vergunning nodig is.

Veldonderzoek nodig
Provincie Gelderland haalde vorig jaar in juni ongeveer 2000 hectare van de kaart op basis van bureauonderzoek. Vorig jaar bleef zo’n 2200 hectare over waarvoor aanvullend onderzoek in het veld nodig was. Dat is voor de eerste hectares nu gebeurd. Er blijft voor 2022 nog zo’n 1500 hectare over waar verder onderzoek nodig is. Voor waar de Provincie veldwerk uitvoert, vraagt zij toestemming voor het betreden van de percelen die in eigendom zijn van particulieren, dit doet men met een brief waarin ook de reden van het veldwerk staat.

Voorzorgsbeginsel
Stikstofgevoelige natuur komt alleen voor in Natura 2000-gebieden. In de Rijntakken gaat het nu vooral om leefgebieden van vogels en andere dieren. Om te bepalen of een stikstofgevoelig leefgebiedtype daadwerkelijk voorkomt, is landelijk in eerste instantie een beoordeling gemaakt op basis van het voorzorgsbeginsel: als niet zeker is dat er géén stikstofgevoelig leefgebiedtype aanwezig is, wordt een perceel als stikstofgevoelig leefgebiedtype op de kaart aangegeven. Daarna volgt een verfijning om zo met onderzoek te bepalen of er inderdaad sprake is van stikstofgevoelige vegetatie. Bij elke actualisatie van AERIUS wordt de informatie uit deze nadere analyse verwerkt. Omdat het om veel verschillende gebieden gaat, is het niet mogelijk om alles in één keer te verfijnen. Dat gebeurt in etappes.

Lopend onderzoek
Het lopende onderzoek heeft alleen betrekking op percelen in Natura 2000-gebied Rijntakken. In 2021 zijn vooral intensiever gebruikte graslanden onderzocht. Komend jaar gaat het daarnaast ook om soortenrijke graslanden. Door het grote aantal percelen en het late hoogwater in de zomer van 2021 is het niet gelukt om in dat jaar alle percelen te bezoeken en te beoordelen. In 2022 wordt het veldonderzoek voortgezet. De grondgebruikers die het betreft zijn hiervan op de hoogte gesteld.

Meest recente informatie bij vergunningverlening
Omstreeks 1 mei 2022 is de ligging van de percelen die nu opnieuw zijn beoordeeld zichtbaar via de website van de provincie. De resultaten uit de veldcheck van 2021 neemt de Provincie vooruitlopend op de verwerking in AERIUS 2022 mee in concrete vergunningaanvragen. De nieuwe informatie wordt waarschijnlijk pas eind 2022 verwerkt in AERIUS. Zodra de gegevens van het vervolgonderzoek van dit jaar beschikbaar zijn, belooft de Provincie daarover te informeren.

Provincie Gelderland organiseert voor de zomer een online bijeenkomst over de aanpassing van de habitatkaarten, Meer informatie hierover volgt.

Bron: Provincie Gelderland


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven