Corona-update tuinbouw:

België komt op voor seizoensarbeiders

Het Belgische parlement heeft een aantal beslissingen genomen m.b.t. seizoenarbeid en gelegenheidswerk. Voor dit jaar wordt het aantal dagen dat een persoon kan werken als seizoenwerknemer in de land- of tuinbouw verdubbeld. Daarnaast is de rechtszekerheid voor mensen die in niet-vaste verbanden werkzaam zijn vergroot.

Verder in onderstaande 'corona-update' een update van de RVO aangaande de noodkredietregeling, het oplossen van knelpunten in de NOW regeling, en de jongste bevindingen van de ontwikkelingen in de markt belicht door Topsectoren en Glastuinbouw Nederland

Noodkredietregeling
Er leven veel vragen over de noodkredietregeling. Het merendeel betreft de afsluitprovisie en het feit dat in een aantal situaties de ondernemer privévermogen moet ‘inbrengen’. Gelet op alle vragen geeft de Taskforce Financiën van de crisisorganisatie nogmaals toelichting op de regelingen. 

De regeling en aanvraagprocedure voor noodkrediet / overbruggingsfinanciering voor werkkapitaal loopt onder garantie van de overheid. Het ministerie van LNV en RVO maakten dit mogelijk, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Banken. Voor de primaire agrarische sectoren is dit het Borgstellingsfonds voor de Landbouw (BL-C). Voor bedrijven verderop in de keten is dit de BMKB-C. Indien ondernemers te maken hebben met een liquiditeitstekort of verwachten dit te krijgen, kunnen zij een financieringsverzoek bij hun bank voorleggen. De bank kan een beroep doen op een (gedeeltelijke) garantstelling van de overheid. In alle gevallen is de bank het loket voor de ondernemer. Informeer daarom bij uw bank hoe informatie (bijvoorbeeld in welk format) moet worden aangeleverd.

A. Financieel gezonde bedrijven waarbij de situatie in de pre corona periode leidend is

1.    Ondernemer verzoekt de bank om een overbruggingsfinanciering en overlegt daarbij een onderbouwde liquiditeitsbegroting, met daarin het te verwachten liquiditeitsverloop voor de komende 12 maanden. Over de gekozen uitgangspunten moet overeenstemming zijn met de bank. De bank meldt de aanvraag bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en stelt binnen enkele dagen de financiering beschikbaar.

2.    De éénmalige provisie die wordt afgedragen aan de overheid bedraagt 3% van het landbouwborgstellingskrediet (BL-C). Voor starter/overnemers (ondernemers die korter dan 3 jaar voor eigen rekening een bedrijf exploiteren) bedraagt deze éénmalige provisie 1%. Voor de BMKB-C bedraagt de provisie voor alle doelgroepen 3,9%.

3.    Bij inzet van de BL-C en BMKB-C is de persoonlijke borg van de natuurlijk persoon die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal verschaft aan de BV, 10% van het borgstellingskrediet (in plaats van regulier 25%). Een natuurlijk persoon in de vorm van een VOF of maatschap c.q. eenmanszaak is zoals gebruikelijk altijd voor 100% aansprakelijk voor zijn schulden.

B. Bedrijven waar het toekomstperspectief al voor de corona periode onder druk staat

1.    Ondernemer verzoekt de bank om een overbruggingsfinanciering en overlegt daarbij een onderbouwde liquiditeitsbegroting, met daarin het te verwachten liquiditeitsverloop voor de komende 12 maanden. Over de gekozen uitgangspunten moet overeenstemming zijn met de bank.

2.    De bank legt de aanvraag ter toetsing betreffende het toekomstperspectief voor aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Bij positief advies stelt de bank binnen enkele dagen de financiering beschikbaar.

3.    De éénmalige provisie die wordt afgedragen aan de overheid bedraagt 3% van het landbouwborgstellingskrediet (BL-C). Voor starter/overnemers (ondernemers die korter dan 3 jaar voor eigen rekening een bedrijf exploiteren) bedraagt deze éénmalige provisie 1%. Voor de BMKB-C bedraagt de provisie voor alle doelgroepen 3,9%.

4.    Bij inzet van de BL-C en BMKB-C is de persoonlijke borg van de natuurlijk persoon die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal aan een BV verschaft, 10% van het borgstellingskrediet (in plaats van regulier 25%).

Een natuurlijk persoon in de vorm van een VOF of maatschap c.q. eenmanszaak is zoals gebruikelijk altijd voor 100% aansprakelijk voor zijn schulden. Klik hier voor meer informatie.

Knelpunten in NOW
De tuinbouw kan onvoldoende uit de voeten met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW). Met name de criteria voor verdeling van de omzet en loonsom in kwartalen geven grote beperkingen, zo blijkt binnen een dag na publicatie van de regeling. De Taskforce Arbeid van de crisisorganisatie gaat na of er naast deze nog meer knelpunten zijn. Deze worden gebundeld en besproken met het ministerie van SZW, ook als is bekend dat er sprake is van een generieke regeling, waarin (vooralsnog) geen ruimte is voor (sectoraal) maatwerk.

Het kabinet publiceerde gisteren de voorwaarden voor de NOW. Bedrijven die voldoen aan bepaalde voorwaarden kunnen er een beroep op doen. UWV streeft ernaar de regeling aanstaande maandag, 6 april, open te stellen voor aanvragen. De regeling is voor bedrijven die door de coronacrisis zwaar in de problemen zijn gekomen. Het kabinet wil dat deze bedrijven hun personeel (vast en flexibel) kunnen blijven doorbetalen om hen te behouden voor het bedrijf en om grote werkloosheid te voorkomen.

In de regeling spelen twee variabelen een grote rol: de omzet en de loonsom. Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming in de loonsom voor de werkgever. Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, moeten werkgevers eerst hun totale omzet uit 2019 delen door vier. Zij vergelijken dat vervolgens met de omzet in maart-april-mei 2020. Maar soms is uitblijvende klandizie pas later terug te zien in de omzetdaling. Daarom kunnen werkgevers ook een periode aangeven voor de omzetvergelijking die één of twee maanden later start. Dit kan handig zijn voor ondernemers in de tuinbouw die een relatief hoge omzet in het voorjaar hebben.

De NOW komt in plaats van de regeling Werktijdverkorting (WVT) voor werkgevers. Bedrijven die reeds een aanvraag voor de WVT hebben aangevraagd kunnen van de overheid een verzoek om aanvullende informatie verwachten. Aanvragen voor de WVT worden namelijk beschouwd als aanvragen voor de NOW.

Informatie over de NOW en de gevolgen voor de WVT kunt u vinden in de onderstaande links:

Informatie Rijksoverheid over NOW-regeling
Veelgestelde vragen NOW regeling

Lees hier meer

Voorzitter Topsector Jaap Bond: "We proberen de 'topsectorzaken' zo veel mogelijk door te laten lopen."

Greenports Nederland coördineert en faciliteert de aanpak van de Coronacrisis. Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen is intensief betrokken bij de crisisorganisatie. Secretaris Gert Stiekema neemt deel aan het (bijna) dagelijkse crisisoverleg en zit in een aantal taskforces. 

De ‘topsectorzaken’ proberen ze bij Topsector zoveel mogelijk door te laten lopen. Zo gaat op 1 april de gezamenlijke oproep open van de Topsectoren T&U, Agri & Food en Water & Maritiem. Deze oproep is bedoeld voor onderzoeksprojecten waarin bedrijven, brancheorganisaties, NGO’s en publieke organisaties met erkende onderzoeksorganisaties samenwerken. 

De topsectoren hebben - ondanks de economische gevolgen van het Coronavirus - ervoor gekozen om vast te houden aan de geplande openstelling van de oproep. Annulering van de openstelling zou betekenen dat innovaties, die van belang zijn voor de lange-termijnontwikkeling van de sectoren, stil komen te vallen. Bij de openstelling is rekening gehouden met de Coronacrisis: partijen krijgen langer de tijd om een projectvoorstel in te dienen.

Vanaf 7 april kunnen mkb'ers ook weer subsidie aanvragen binnen de MKB Innovatiestimuleringsregeling Regio en Topsectoren, kortweg de MIT regeling.  

Lees meer in de nieuwsbrief van Topsector T&U

Audiotopics Sjaak van der Tak: aandacht voor de NOW-maatregel
Minister Koolmees heeft een tijdelijke noodmaatregel gepubliceerd bedoeld voor ondernemers om de werkgelegenheid op het bedrijf te behouden. Deze maatregel kan toegepast worden indien er meer dan 20% omzetverlies is. Vanwege de rekenregel die wordt gehanteerd komen veel bedrijven niet in aanmerking. Hier wordt aan gewerkt. Bekijk voor meer informatie de video.

Bron: Glastuinbouw Nederland

Belgisch kabinet neemt beslissingen in verband met seizoensarbeid
Het Belgische kernkabinet heeft afgelopen weekend een Koninklijk Besluit goedgekeurd op basis van de volmachtenwet die vorige week in de Kamer is aangenomen. Hierin zijn drie belangrijke beslissingen opgenomen in verband met seizoenarbeid en gelegenheidswerk.

Ten eerste zal er een tweede plukkaart beschikbaar komen voor seizoensarbeiders in België. Het aantal dagen dat een persoon als seizoensarbeider kan werken in de land- of tuinbouw wordt dus verdubbeld. Verder zijn er vanaf 1 april 100 dagen arbeid mogelijk voor seizoensarbeid in de fruitteelt. Ten slotte wordt in het Koninklijk Besluit ook de 180 dagenregel aangepast. Deze regel bepaalt dat iemand enkel maar seizoenwerknemer kan worden voor zover hij in de 180 dagen, die voorafgaan aan zijn tewerkstelling als seizoenwerknemer, niet gewerkt heeft als vaste werknemer in de landbouw, tuinbouw of tuinaanleg. Deze regel is vereenvoudigd.

Lees verder bij Boerenbond.be

Bijkomende coronasteunmaatregelen voor land- en tuinbouwbedrijven
De bijkomende en hoognodige steunmaatregelen die Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits heeft voorgesteld worden door de Vlaamse regering tegemoet gekomen, zo is gisteren besloten. Positief is eveneens dat voor de hard getroffen sierteeltsector een vergoeding  zal voorzien worden door middel van een noodfonds.

De volgende 3 maatregelen worden bijkomend genomen: een noodfonds voor een aantal specifieke sectoren waaronder sierteelt, een compensatiepremie bij groot omzetverlies en een waarborgregeling.

  • Bedrijven die niet verplicht moeten sluiten maar toch meer dan 60% omzetverlies lijden in de periode maart-april ten opzichte van dezelfde periode in een normaal jaar, hebben recht op een compensatiepremie van 3.000 euro van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).
  • Bedrijven die hun locatie deels moeten sluiten, zoals de verbruikerszaal van een boerderij met hoeveverkoop of de marktverkoop moeten stopzetten, konden al tot en met 19 mei 2020 een éénmalige hinderpremie bekomen van 4.000 euro, aangevuld met 160 euro per dag als de sluiting langer duurt dan 21 dagen. 
  • Specifiek voor een aantal sectoren waaronder de sierteeltbedrijven wordt via een noodfonds voorzien in een afzonderlijke vergoeding voor gemaakte kosten van bloemen en planten die niet tijdig verkocht geraken. Vlaanderen telt een 800-tal professionele siertelers.

Lees meer bij Boerenbond.be en LV Vlaanderen

Voedselvoorziening niet in gevaar, voedselzekerheid in de wereld wel
Alle partijen die betrokken zijn bij de voedselvoorziening verzekeren dat de continuïteit van de voedselvoorziening niet in het geding is; er wordt ruim voldoende voedsel geproduceerd en er is meer dan genoeg voorraad aanwezig in de distributiecentra. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan de Tweede Kamer. Een eerste analyse laat zien dat de continuïteit van de voedselvoorziening niet in gevaar is, ook niet in de scenario’s dat de huidige maatregelen voor een periode van enkele maanden van kracht blijven of als deze stringenter worden. 

VN instituten zoals FAO hebben een analyse gemaakt van de potentiële impact van de Coronacrisis op de wereldvoedselvoorziening. De voorzichtige inschatting is dat een verlies van 1% BNP op wereldschaal zal leiden tot een toename van 30 mln. mensen met acute honger. Ook voor de voedselzekerheid is het cruciaal dat de handel wereldwijd kan blijven doorgaan en landen in het kader van lockdown’s niet in de onterechte reflex schieten van (handels)restrictieve maatregelen.

Bron: Ministerie van LNV


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© GroentenNieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven