Noodkrediet Corona: kabinet geeft binnen twee dagen resultaat

Gisteren kondigde het kabinet een noodpakket banen en economie aan om de gevolgen van de coronacrisis voor bedrijven het hoofd te bieden. Glastuinbouw Nederland is binnen het Crisisteam Tuinbouw in gesprek met betrokken ministeries over een vergaand ondersteuningsfonds. 

Glastuinbouw Nederland heeft in het kader van het noodpakket verzocht om een bedrag van € 2 miljard, in combinatie met uitstel van belastingen, werktijdverkorting, uitstel van aflossingen en rente en van de ODE. Volgens voorzitter Sjaak van der Tak verdient het kabinet waardering voor het uitgebreide noodpakket en de snelheid waarmee de maatregelen zijn uitgewerkt. “Het is nu aan het bedrijfsleven om hier mee aan het werk te gaan.”

Noodfonds
Het nu aangeboden pakket maatregelen geeft eerste hulp bij de eerste liquiditeitstekorten en voorziet in een leningspakket en opschorting van belastingen voor de korte termijn. Dit biedt echter nog geen oplossing voor de middellange en lange termijn. Hier moet ook hard aan worden gewerkt om samen met de overheden zowel nationaal als in EU-verband aan een noodfonds te werken.

Advies aan glastuinbouwbedrijven is om bewijs van weggevallen omzet als gevolg van de coronacrisis te verzamelen, hetgeen van belang is voor financiële compensatie. Hiervoor wordt nu een format ontwikkeld met Royal FloraHolland en GroentenFruit Huis dat eerst door het ministerie moet worden goedgekeurd Tot die tijd is het verzoek aan glastuinbouwbedrijven om op eigen wijzen aantallen, kilogrammen, prijzen en andere bewijsvoering bij te houden, zodat die gegevens bij beschikbaar stellen van het format hierin kunnen worden gevuld.

Uitstel betaling belastingen en ODE
In de Kamerbrief heeft het kabinet aangekondigd dat de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling zal verlenen aan alle ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen of zullen komen. Ondernemers kunnen met een brief uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst.

De behandeling van verzoeken om uitstel van betaling moet handmatig plaatsvinden, zodat behandeltijden kunnen oplopen indien veel verzoeken binnenkomen.
Goed nieuws is dat het kabinet de heffing van de energiebelasting en/of de heffing van Opslag Duurzame Energie (ODE) voor bedrijven in de tweede, derde en vierde belastingschijf tijdelijk wil uitstellen.

Aangepaste BL-regeling
Door een tijdelijke gunstiger borgstelling voor werkkapitaal, onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL), wordt deze tijdelijk verruimd voor financiering om de liquiditeitsproblemen van land- en tuinbouwbedrijven te verlichten, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd kunnen blijven.

De aangepaste BL-regeling geldt met ingang van 18 maart 2020 en krijgt daarmee terugwerkende kracht bij publicatie.
Voor bedrijven die vennootschapsbelasting (VPB) betalen is er verliesverrekening: een bedrijf dat verlies maakt kan dat fiscaal verrekenen met zijn winst in het jaar daarvoor of met zijn winst tot 6 jaar in de toekomst. IB-ondernemers mogen verliezen verrekenen met winst van 3 jaar terug en tot 9 jaar in de toekomst. Dat helpt voor de financiële positie van een bedrijf in slechte tijden.

GO-regeling (Grote ondernemingen)
Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen sinds 2009 gebruik maken van de GO-regeling (Grote Ondernemingen). Met de GO helpt het ministerie van Economische Zaken zowel het mkb als (middel)grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, vanaf € 1,5 miljoen tot (op dit moment) maximaal € 50 miljoen per onderneming.

Het garantiebudget van de GO zal substantieel worden verhoogd van € 400 miljoen tot € 1,5 miljard. Ook de maximale GO-faciliteit per onderneming zal substantieel worden verhoogd van € 50 miljoen naar € 150 miljoen. Deze plafonds zijn gelijk aan die tijdens de financiële crisis. Door deze verhogingen ontstaan ruimere financieringsmogelijkheden voor bedrijven. Deze verruimingen zullen binnen een week geëffectueerd worden. Deze regeling zal in afstemming met de EU-vorm worden gegeven.

Voedselketen op lijst vitale beroepsgroepen
Vanwege het wegvallen van internationaal vliegverkeer wordt de export naar het buitenland voor specifieke sectoren lastiger. Door het terugvallen van de Nederlandse vraag naar bijvoorbeeld sierteeltproducten en het wegvallen van vluchten naar diverse landen, wordt het exporteren van hoogwaardige producten op de veilingen complexer.

Door een gebrek aan afzetmogelijkheden staan de prijzen van bijvoorbeeld bederfelijke producten onder druk. De voedselexport ervaart oplopende kosten van koel- en vriestransport.
Met branchevertegenwoordigers is afgesproken dat zij gericht gaan communiceren over de beschikbaarheid van producten in de winkels. Tevens gaan zij ervoor zorgen dat producten waarnaar een overmatige vraag is, in grotere hoeveelheden dan gebruikelijk in de winkels aanwezig zijn.

Het kabinet heeft de voedselketen daarom ook opgenomen bij de vitale beroepsgroepen om de samenleving draaiende te houden tijdens de uitbraak van het coronavirus. Ouders of verzorgenden die hieraan werken, kunnen gebruik maken van de kinderopvang.

Omzetverlies
Werkgevers die te maken hebben met een verwacht omzetverlies van tenminste 20%, kunnen - gerelateerd aan het omzetverlies – bij UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom. Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers 100% door.

De regeling heeft betrekking op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen. De tijdelijke regeling is aanvullend op de overige maatregelen die worden getroffen in fiscaliteit en in de borgstellingssfeer voor ondernemers en is geënt op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
Daarmee wordt binnen vier weken voor een periode van maximaal drie maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt.

Invorderingsrente en belastingrente opgeschort
Het kabinet heeft besloten verdere fiscale maatregelen te nemen die erop gericht zijn de liquiditeit van ondernemers te ondersteunen. Als een aanslag niet op tijd wordt betaald, moet normaal gesproken 4% invorderingsrente worden betaald vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken.

Om te faciliteren dat ondernemers gemakkelijk uitstel van betaling aanvragen, verlaagt het kabinet de invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tijdelijk van 4% naar 0,01%. Deze tariefsverlaging zal gelden voor alle belastingschulden. Omdat het uitvoeringstechnisch niet mogelijk is het percentage naar 0% te verlagen, wordt het percentage (tijdelijk) vastgesteld op 0,01%. Om ondernemers tegemoet te komen zal het kabinet het percentage van de belastingrente ook tijdelijk verlagen naar 0,01%.

Wijzigen voorlopige aanslag
Ondernemers betalen nu belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd.

Onder de tijdelijke maatregel van de BMKB (Borgstelling MKB) worden financieringen met een verhoogd borgstellingskrediet van 50% naar 75% mogelijk aan in de kern gezonde mkb-bedrijven toegelaten, om opgekomen of te verwachten liquiditeitsproblemen vanwege de coronaproblematiek te verzachten. Financiers (met name banken) kunnen daardoor gemakkelijker en sneller krediet verruimen waardoor meer mkb-bedrijven eerder meer geld kunnen lenen.

Steunprogramma EU
De Europese Commissie heeft een mededeling gepubliceerd waarin het een pakket Europese maatregelen aankondigt dat zich met name richt op de sociaaleconomische gevolgen van het coronavirus. Het macro-economische gedeelte van het pakket heeft onder meer betrekking op het Corona Response Investment Initiative (CRII) en andere initiatieven binnen de EU-begroting, de EIB-groep, toepassing van het Stabiliteits- en Groeipact (SGP) en de staatssteunregels. Zo hebben de Europese Commissie en de EIB-groep een gericht steunprogramma voorgesteld dat € 28 tot € 40 miljard financiering aan het MKB zou moeten mobiliseren. Ook wordt ingegaan op sociaal beleid, leveringszekerheid van medische hulpmiddelen en geneesmiddelen en luchtvaart.

Economie op gang brengen
Eerder deze week vergaderde de Eurogroup van ministers van Financiën over steun aan bedrijven en de macro-economische steun aan lidstaten. De voorzitter van de Eurogroep gaf daarbij aan de dat de Eurogroep bereid is om alles te doen wat nodig is en meer, omdat Covid-19 zware gevolgen heeft voor de Europese economieën.

Doel is om ervoor te zorgen dat zorgstelsels het aankunnen, liquiditeit kan worden gegeven en banen en inkomen overeind blijven. De Commissie en Eurogroep hebben aangegeven alle mogelijke flexibiliteit mogelijk in het Stabiliteits- en Groei Pact te willen gebruiken om de economie weer op gang te brengen.

De Eurogroup-ministers kijken ook of ze het Europees Stabilisatie Mechanisme ESM kunnen inzetten voor steun. ESM president Klaus Regling gaf aan dat de ESM 410 miljard kapitaal klaar heeft staan om waar nodig te gebruiken. Omdat de banken een vitale rol spelen bij de aanpak van de crisis maakt de European Banking Authority (EBA) volledig gebruik van de beschikbare flexibiliteit om banken te steunen.

Bron: Glastuinbouw Nederland


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© GroentenNieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven