inkomstenraming land- en tuinbouwsectoren Wageningen Economic Research

Teler verdient lekker

Naar goed gebruik heeft Wageningen Economic Research de inkomsten voor de verschillende land- en tuinbouwsectoren weer geraamd. Uitkomst is dat de gemiddelde ondernemer € 57.000* verdiend heeft. Dat is 6.000 euro meer dan vorig jaar.

Tussen, en ook binnen de bedrijfstypen zijn grote inkomensverschillen. Vooral ondernemers in de varkenshouderij en de (glas)tuinbouw hebben een goed jaar achter de rug. Melkveehouders, akkerbouwers en pluimveehouders kampen met een daling van hun inkomen.

Voor België becijferde statistiekbureau Statbel het jaar 2019.


Klik hier voor groot

In de glasgroenten zouden inkomsten vooral gestegen zijn door betere tomaten- en paprikaprijzen en ook snijbloemenkwekers hebben betere prijzen geïncasseerd. Energiekosten zouden echter gedaald zijn. Het inkomen van telers van pot- en perkplanten wordt in 2019 aanzienlijk lager geraamd.

NB. Over afgelopen jaar is de gemiddelde balanswaarde van de verschillende land- en tuinbouwbedrijven gestegen tot ongeveer 3.5 miljoen euro. Dit zit hem vooral de introductie van fosfaatrechten voor de melkveehouderij, de waardestijging van grond en schaalvergroting. Tegelijkertijd liepen de opbrengsten naar product sterk uiteen, met lagere prijzen voor akkerbouwproducten, melk, kip en eieren, en hogere prijzen voor varkens, tomaten en paprika, en snijbloemen.

Stijgende inkomens tuinbouw
Op glastuinbouwbedrijven stijgt in 2019 het gemiddelde inkomen met ongeveer € 38.000 tot € 200.000, maar binnen de sector is een grote spreiding zichtbaar. Voor glasgroenten- en snijbloemenbedrijven wordt een hoger inkomen geraamd van circa € 290.000 en € 170.000 door hogere opbrengsten voor tomaten, paprika’s en snijbloemen. De energiekosten nemen af door lagere prijzen voor de inkoop van gas. Het gemiddelde inkomen bij pot- en perkplantenbedrijven daalt tot circa € 130.000 door lagere opbrengsten van met name perkplanten en gestegen kosten.


Klik hier voor groot

Binnen de vollegrondstuinbouw wordt voor alle vier de bedrijfstypen een inkomensverbetering geraamd. Op de bloembollenbedrijven stijgen de inkomens naar gemiddeld circa € 140.000 door hogere kg-opbrengsten van tulp en lelie. Door de goede balans tussen vraag en aanbod wordt een evenaring van de topinkomens in 2015 en 2016 voorzien. In de boomkwekerij wordt een inkomensverbetering verwacht met € 7.000 tot circa € 87.000. De opbrengsten nemen verder toe door marktgerichte productie en betere prijsvorming en door verdere schaalvergroting. Het inkomen van de fruittelers stijgt naar verwachting met bijna € 10.000 tot gemiddeld € 36.000. Door een lagere Europese productie wordt een betere prijs verwacht voor appels en peren. Het inkomen van vollegrondsgroentebedrijven blijft met circa € 78.000 nagenoeg gelijk aan vorig jaar.


Klik hier voor groot

Inkomen melkveehouderij onder meerjarig gemiddelde
Het gemiddelde inkomen uit bedrijf van melkveehouders in 2019 is geraamd op € 31.000; € 6.500 minder dan in 2018 en ook onder het gemiddelde van € 37.000 over 2014-2018. De zuivelopbrengsten stijgen licht door een hogere melkproductie per koe. Hiermee wordt de daling van de melkprijs (-1%) opgevangen, echter ook de verkoopopbrengst van kalveren daalt. De inkomensdaling wordt vooral veroorzaakt door hogere kosten van voer, gebouwen en machines.

De biologische melkprijs daalt in 2019 met 2% door een groter aanbod. Door hogere prijzen voor voer, lagere veeprijzen en lagere zuivelopbrengsten daalt het inkomen van biologische melkveebedrijven met € 8.500 tot gemiddeld € 28.000.

Varkenshouderij boekt topresultaten
Varkenshouders profiteren van fors hogere prijzen van biggen en vleesvarkens. Lag het inkomen in 2018 maar net boven de nullijn, in 2019 stijgen de inkomens tot een historisch hoog niveau als gevolg van de toegenomen vraag naar Nederlands varkensvlees dankzij afgenomen productie in Azië. Het gemiddelde inkomen in 2019 wordt geraamd op € 257.000. De prijs voor biggen stijgt met 37% en vleesvarkens brengen 22% meer op. Ook de hogere aanwas zorgt voor een inkomenstoename doordat de dieren op de eindbalans veel meer waard zijn dan op de beginbalans.

Door de uitbraken van Afrikaanse varkenspest stijgt de vraag uit Azië naar varkensvlees met aanzienlijke prijsstijgingen tot gevolg. De gesloten varkensbedrijven realiseren een inkomen van gemiddeld € 325.000. Het inkomen van zeugenbedrijven stijgt in 2019 van € 13.000 negatief naar € 245.000. Het inkomen van vleesvarkensbedrijven wordt geraamd op € 219.000; ondernemers betalen flink meer voor biggen, maar dat wordt ruim gecompenseerd door hogere opbrengsten van de vleesvarkens.

Lagere eierprijzen drukken inkomen pluimveehouderij
Het gemiddelde inkomen van leghennenbedrijven daalt met ruim 40% naar € 45.000. De daling is vooral het gevolg van lagere eierprijzen in het eerste kwartaal van 2019 door een groter aanbod. Vleeskuikenhouders zien hun inkomen halveren tot € 60.000; het laagste niveau sinds 2013. De prijs voor vleeskuikens daalt met 4% en hoewel ook de kosten dalen door goedkoper voer en minder dieren per bedrijf, worden de lagere opbrengsten hierdoor niet gecompenseerd.

Inkomens akkerbouw halveren
Voor akkerbouwbedrijven is voor het oogstjaar 2019 een gemiddeld inkomen geraamd van € 37.000, de helft van het inkomen van vorig jaar. De droge zomer van 2018 leverde hoge prijzen op van vrije (niet onder contract) consumptieaardappelen, uien en pootaardappelen. Hierdoor kwam het inkomen hoger uit dan in voorgaande jaren. Voor het oogstjaar 2019 ligt de productie voor de meeste akkerbouwgewassen gemiddeld hoger dan vorig jaar; rond het meerjaars-gemiddelde. Op de afzetmarkten staan de prijzen van uien (-63%), consumptieaardappelen (-38%) en tarwe (-17%) onder druk. De prijs van suikerbieten (+5%) stijgt door een herstel van de wereldmarktprijs als gevolg van een lagere suikerproductie van 2018.

Voor zetmeelaardappelbedrijven wordt een daling van het inkomen geraamd. De productie van zetmeelaardappelen per hectare neemt in 2019 toe, maar het zetmeelgehalte blijft achter als gevolg van de droogte. Het prijsniveau wordt bijna 10% lager geraamd, nadat Avebe in 2018/2019 een recordprestatieprijs realiseerde. Hierdoor zakt het inkomen naar €13.000.

* Inkomsten worden door Wageningen Economic Research gemeten in "onbetaalde arbeidsjaareenheden", feitelijk de ondernemer tellende als 1 "onbetaalde" fte

Klik hier voor meer informatie:


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven