Afschrijvingsbepreking tuinbouwkassen alleen informeel in Brussel besproken

Het ministerie van Financiën heeft informeel gesproken met de Europese Commissie. Daarbij kwam de vraag aan de orde of een ammendement dat kassen niet als gebouw worden aangemerkt als staatssteun zou worden beschouwd. Uit dat gesprek is gebleken dat de Europese Commissie deze afschrijvingsbepreking niet zal goedkeuren. Daarom is er besloten geen formele staatssteunmelding te doen. Dat schrijft staatssecretaris De Jager van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

Als onderdeel van de wet Werken aan winst is per 1 januari 2007 onder meer een afschrijvingsbeperking ingevoerd voor onroerende zaken, waardoor gebouwen in eigen gebruik voortaan kunnen worden afgeschreven tot 50% van de WOZ-waarde. Tijdens de behandeling van dit wetsvoorstel in de Tweesde Kamer is een het amendement aanvaard, dat bepaalt dat glasopstanden niet als gebouw worden aangemerkt met als gevolg dat de afschrijvingsbeperking niet zou gelden voor glasopstanden. Dit amendement is echter niet in werking getreden vanwege staatssteunaspecten.

Informeel contact

Formeel is er over het amendement geen contact geweest met de Europese Commissie. Wel is er informeel gesproken met de Europese Commissie over het amendement. Uit dit gesprek is duidelijk gebleken dat de door het amendement voorgestelde uitzondering op de afschrijvingsbeperking voor zgn. grijze kassen in de voorgestelde vorm niet door de Europese Commissie zou worden goedgekeurd. Nadere bestudering van het amendement door de staatssteundeskundigen van het ministerie van Financiën en het ministerie van LNV leidde tot hetzelfde oordeel.

Formele staatssteunmelding

Daarop is er besloten geen formele staatssteunmelding te doen. Een belangrijke overweging hierbij was dat bij een formele melding van het amendement de Europese Commissie na een voorgeschreven langdurige onderzoeksprocedure vrijwel zeker een negatieve beschikking zou afgeven, waardoor het amendement alsnog niet in werking zou kunnen treden.Tijdens deze (langdurige) onderzoeksperiode zou echter niet beschikt kunnen worden over het voor het amendement beschikbare budget vanwege het Europese standstill-beginsel (steun mag niet verleend worden voordat de Europese Commissie een eindbeschikking heeft genomen).

Vrijgevallen budget

Gevolg van bovenstaande is dat het voor het amendement beschikbare budget van 22 miljoen euro is vrijgevallen. Het kabinet stelde voor om 11 miljoen euro hiervan te gebruiken ter financiering van de verruiming van de mogelijkheden voor fiscaal geruisloze doorschuiving bij staking als gevolg van overheidsingrijpen (motie Slob) en 2 miljoen euro voor de introductie van een vrijstelling in de overdrachtsbelasting voor bepaalde gebouwen en de ondergrond ervan bij vrijwillige kavelruil in het kader van de Wet Inrichting Landelijk Gebied (Wilg). De Staten-Generaal heeft, door het aannemen van het wetsvoorstel, ingestemd met deze aanpak en aanwending van het vrijgevallen budget.

Ten aanzien van de aanwending van de resterende 9 miljoen euro van het vrijgevallen budget is, na overleg met het ministerie van LNV en VROM, in de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2009 voorgesteld om deze toe te voegen aan het budget van de MIA/VAMIL.

Bron: Ministerie van Financiën

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven