ZLTO houdt vast aan principe van vrijwilligheid bij grondverwerving voor Natura 2000-gebied Westerschelde

De commissie Nijpels heeft met het rapport “Wennen aan de Westerschelde” een onacceptabele weg ingeslagen voor de ZLTO. Het pleidooi van de commissie om ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder door middel van onteigening mogelijk te maken, zal mogelijk een precedentwerking hebben naar alle Natura 2000-gebieden in Nederland.

De ZLTO vindt dat de huidige praktijk van vrijwillige grondverwerving voor de Ecologische Hoofdstructuur en daarmee de meeste Natura 2000-gebieden gehandhaafd moet blijven. Het ministerie van LNV zal zich bewust moeten zijn dat de keuzes bij de invulling van het Natura 2000-beleid leiden tot de adviezen zoals van de commissie Nijpels. De ZLTO is van mening dat de minister hierdoor draagvlak voor het bestaande natuurbeleid in Zeeland en wellicht andere gebieden dreigt te verliezen.

In het rapport van de commissie Nijpels wordt de Lange Termijn Visie Schelde-estuarium als uitgangspunt genomen. De aangedragen alternatieven zijn allemaal beoordeeld aan het streefbeeld voor natuurlijkheid dat in deze visie is opgeschreven. De ZLTO heeft bij voortduring in het proces over de ontwikkelingschets erop gewezen dat deze visie geen formeel juridische status heeft en dat er nooit een publiek debat met de Zeeuwse bevolking heeft plaatsgevonden over deze visie. Met de toepassing van de Lange Termijn Visie wordt niet alleen een waardeoordeel uitgesproken over de Ontwikkelingschets maar wordt de doelstelling van 3000 hectare ontpolderen prominent terug op de kaart gezet.

De ZLTO is zwaar teleurgesteld dat de commissie niet in staat is gebleken om met een frisse blik op de huidige maatschappelijke inzichten ten aanzien van natuurbeleid te kijken naar alternatieve mogelijkheden zoals elders in de Delta. De ZLTO vindt dat argumenten zoals realisatietijd en kosten niet doorslaggevend mogen zijn als de eerste twee doelstellingen natuurlijkheid en draagvlak invulling kunnen worden gegeven. Veel van de aangedragen alternatieven buitendijkse alternatieve waren dan wel in aanmerking gekomen. Dit geldt ook voor het alternatief verlaging Land van Saeftinge. De commissie heeft hierin het principe van natuur voor natuur veel te zwaar laten meewegen, terwijl de waarden van de landbouwgebieden in het geheel niet worden meegewogen.

Het feit dat de commissie Nijpels vindt dat de Westerschelde een uniek gebied is in Noordwest Europa bewijst eens en te meer dat de commissie met oogkleppen heeft gekeken naar het gebied. In Noordwest Europa liggen veel meer estuaria waarbij grote getijdeverschillen optreden en die in de loop van de jaren ontwikkeld zijn met economische functies. De ZLTO is van mening dat de commissie Nijpels een kans gemist heeft om met de huidige maatschappelijk inzichten en kennis vanuit gebieden buiten Nederland kritisch te kijken naar de huidige invulling van het natuurbeleid.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven