Uitwisseling water en warmte tussen woonwijk Het Nieuwe Water en glastuinbouw

Het is technisch, financieel en organisatorisch mogelijk om woningbouwlocatie Het Nieuwe Water op duurzame en energiezuinige wijze te bouwen zonder in te leveren op comfort. Een haalbaarheidsonderzoek dat Priva en Aqua Terra Nova hebben uitgevoerd in opdracht van Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland (ONW) en de gemeente Westland heeft dat uitgewezen. Er zijn voldoende beproefde technieken die kunnen worden toegepast voor de benutting van kaswarmte op wijkniveau. Ook voor het sluiten van de waterketen op decentraal niveau zijn er voldoende mogelijkheden.

Naast onderzoek naar de mogelijkheden om water en warmte uit te wisselen is gekeken hoe het comfort in de woningen kan worden verhoogd door toepassing van intelligente, innovatieve technieken (domotica). De toepassing van domotica leidt er toe dat het gebruiksgemak, de veiligheid en het comfort in de woningen toeneemt. Daarnaast zorgt domotica er voor dat de energievraag van woningen kan worden beperkt.

De gemeente Westland heeft in haar Energievisie bepaald dat bij de bouw van nieuwe woonwijken energiestudies moeten worden uitgevoerd. Het Nieuwe Water, gelegen tussen Naaldwijk en ’s-Gravenzande, wordt een woongebied met ongeveer 1200 woningen. Het gebied ligt naast een glastuinbouwgebied, wat kansen schept om energie- en waterstromen uit te wisselen tussen glastuinbouwbedrijven en de nieuwe woningbouwlocatie.

Hoe verder?

Zoals hierboven aangegeven, zijn er vele toepassingen mogelijk. Om tot een eenduidige oplossing te komen, zullen er keuzes gemaakt moeten worden. De gemeente Westland en ONW nemen hierin het voortouw. Er komt een masterplan waarin verschillende haalbare scenario’s zijn uitgewerkt. De start van de realisatie van de woningbouwlocatie is gepland voor 2010. Voor die tijd moet duidelijk zijn welk scenario wordt gekozen.


Partijen

  • In de gemeente Westland ligt het grootste glastuinbouwcomplex ter wereld. Westland vormt daarmee, naast Schiphol en de Rotterdamse haven, de derde mainport in Nederland. Een unieke positie, die de gemeente graag wil behouden en versterken. Met de Visie Greenport Westland 2020 treedt de gemeente de toekomst tegemoet. In deze visie staan de ruimtelijke en economische ontwikkelingen binnen Greenport Westland tot 2020. Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt.
  • Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland B.V. (ONW) is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Westland, de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Delfland en Ontwikkelings- en Participatiebedrijf Publieke sector (OPP) BV. ONW geeft mede invulling aan Greenport Westland door de ontwikkeling en realisatie van vier nieuwe woningbouwlocaties in Westland: Duingeest, Gantel de Baak, Het Nieuwe Water en Tuinveld.
  • Priva BV heeft expertise op het gebied van energie, water, management en klimaat in zowel de tuinbouw als gebouwde omgeving. Voorop staat dat Priva zich bij de ontwikkeling van nieuwe kennis, producten en systemen laat leiden door de wensen van klanten waar ook ter wereld. De Priva-oplossingen moeten ondernemers een handvat bieden om zo effectief en efficiënt mogelijk te kunnen ondernemen. Die oplossingen staan niet los van de gebruikte technologie. Priva is continu op zoek naar nieuwe technieken die bijdragen aan betere producten. Klanten kunnen echter pas maximaal rendement uit technisch hoogstaande oplossingen halen, als deze oplossingen praktisch in gebruik zijn. Die combinatie van intelligente techniek en gebruiksvriendelijkheid is de basis voor de Priva-filosofie.
  • Aqua Terra Nova is een onderzoeks- en adviesbureau voor water, milieu, ecologie en ruimtelijke ordening voor de groene en bebouwde omgeving. Het bureau heeft zijn wortels in de tuinbouw. Vanuit het kantoor in Naaldwijk wordt invulling gegeven aan de één loket gedachte door alle mogelijke milieu-onderzoeken aan te bieden. Aqua-Terra Nova streeft vooral naar innovatieve en creatieve oplossingen op het gebied van waterkwaliteit en -kwantiteit die een bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming van de omgeving (natuur, bedrijven, wonen, etc.). Door een eigen invulling te geven aan de intermediaire functie tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen kan onderzoek snel, praktisch en efficiënt worden toegepast in de praktijk. Aqua-Terra Nova is de grondlegger van diverse recente innovatieve waterketenconcepten.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven