Reactie Efficient at Work op Kamervragen

Half november heeft Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP) schriftelijke vragen gesteld (hier te vinden) over de arbeidsomstandigheden en huisvesting van arbeidsmigranten in het Westland. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft zijn antwoorden op deze vragen kenbaar gemaakt (hier te vinden). In dit bericht geven zij graag hun zienswijze op het artikel in de Telegraaf en de daarover gestelde vragen en antwoorden.

Onze medewerkers staan centraal
Bij Efficient at Work hechten wij veel waarde aan de werk- en leefsituatie van onze
werknemers. Hun belang is uiteraard ook ons belang. Wij streven er dan ook naar een zo goed en prettig mogelijke werk- en woonomgeving te realiseren voor onze medewerkers, ook voor diegenen die bijvoorbeeld slechts enkele weken in Nederland komen werken.

Onze kracht is dat wij vanuit Efficient at Work onze medewerkers, arbeidsmigranten uit Oost-Europa, begeleiden door mensen die hun talen spreken en uit dezelfde landen afkomstig zijn als de uitzendkrachten zelf. Zo zijn wij in staat op specifieke behoeften in te spelen.

Efficient at Work heeft -in wisselende samenstelling- enkele honderden medewerkers in dienst die in tientallen woningen gehuisvest zijn. Alle woningen worden in principe regelmatig gecontroleerd, zowel door ons als door de Stichting Normering Flexwonen, en soms ook door de gemeente. Ook het afgelopen jaar zijn er meerdere van dergelijke controles geweest, waarbij geen opvallende afwijkingen van de normen geconstateerd zijn.

Excuses en verbetering procedures
Ondanks onze inspanningen gaan er soms toch zaken mis, zoals bij de woning die in het Telegraaf artikel wordt genoemd is gebleken. De controles zijn daar onvoldoende gebleken, en de meldprocedure voor problemen was bij de bewoners tevens onvoldoende bekend. Hierdoor is een lekkage die enkele maanden geleden door een storm veroorzaakt is niet gerapporteerd, evenals enkele andere gebreken. Wij hebben zodra dit bij ons duidelijk werd direct onze verantwoordelijkheid genomen en hebben deze en enkele andere direct problemen opgelost. Wij hebben de bewoners onze excuses aangeboden voor de ontstane problemen. Deze hadden natuurlijk voorkomen moeten worden. Mede daarom hebben wij onze interne procedures tegen het licht gehouden om te kijken wat hier verder aan verbeterd kan worden. De meldprocedure voor onderhoudsproblemen wordt verbeterd/verduidelijkt, evenals de communicatie over enkele andere zaken, zoals bijvoorbeeld de aanvraag van de (in Nederland verplichte) zorgverzekering en de periodieke woningbezoeken. Hier mogen geen misverstanden over bestaan, dus daar besteden wij voortaan extra aandacht aan. 

Schriftelijke vragen 
In de schriftelijke vragen van de heer Van Dijk wordt verwezen naar een verklaring van diverse arbeidsmigranten met betrekking tot een aantal problemen die arbeidsmigranten ervaren in het Westland. Deze verklaring is ons helaas niet van te voren toegezonden. De verklaring zat als bijlage bij de antwoorden van de minister en zodoende zijn wij inmiddels op de hoogte van de inhoud van deze verklaring. Op de vragen, die mede over deze verklaring gaan, reageren wij hieronder per onderwerp.

Werkgeverslasten
In de schriftelijke vragen wordt gesuggereerd dat Efficient at Work onvoldoende 
werkgeverslasten betaalt en oneigenlijk gebruikt maakt van de mogelijkheid tot het verstrekken van weekcontracten. Efficient at Work werkt in overeenstemming met alle Nederlandse regelgeving en wordt hier ook op structurele wijze op gecontroleerd door diverse overheidsinstanties, die geen afwijkingen hebben geconstateerd van de geldende normen. De vraag over de werkgeverslasten betreft waarschijnlijk het feit dat onze werkzaamheden volgens de belastingdienst vallen onder sectorbranche 51, nadat wij oorspronkelijk waren ingedeeld in sector 52. Na een regulier verzoek voor herindeling vanuit onze kant voor een andere sector, heeft de Belastingdienst ons ingedeeld in sector 51. De procedure hieromtrent is ook uitgelegd in de brief van de minister. Wij dragen derhalve de bijbehorende premies af en hebben hier geen achterstanden in. 

Reiskosten
Een andere vraag betreft de stelling dat er, volgens de verklaring, sprake zou zijn van verplicht betaald transport naar het werk. Dit is onjuist. Er worden geen reiskosten gerekend en uit het oogpunt van duurzaamheid krijgen arbeidskrachten die binnen een straal van tien kilometer van het werk wonen een fiets te beschikking. Indien één van de arbeidskrachten een auto voor privé doeleinden wil gebruiken is dit mogelijk. Hiervoor geldt een netto bijtelling van 25 euro per week, waarvan wij 15 euro vergoeden, omdat medewerkers vaak collega's ophalen. Per saldo zijn medewerkers die een auto van de zaak gebruiken voor privédoeleinden dus 10 euro per maand kwijt, medewerkers die worden opgehaald hebben géén reiskosten.

Zorgverzekering
Weer een andere vraag die is gesteld betreft de stelling dat wij een zorgverzekering verplicht af laten nemen. Wij zijn aangesloten bij de NBBU en dit verplicht ons om een zorgverzekeraar aan te bieden aan onze medewerkers. Een zeer groot deel van de mensen die via ons worden uitgezonden heeft bij indiensttreding nog geen zorgverzekering, die wel verplicht is in Nederland. Wij bieden mensen een zorgverzekering aan bij Zorg en Zekerheid, een partij die korting kan bieden voor arbeidsmigranten. In de communicatie zullen wij de procedure dusdanig aanpassen dat het duidelijker wordt bij toekomstige arbeidsmigranten dat zij verplicht zijn zich te verzekeren, maar dat ze nadrukkelijk zelf de keuze hebben welke verzekering ze willen en dat de verzekering die wij aan bieden slechts één van de opties is. Zij mogen zelf een verzekering afsluiten, of ze kunnen er voor kiezen de zorgverzekering via ons te regelen.

Zwangerschap
Een ander punt dat wordt gesteld in de schriftelijke vragen is dat een vrouw zou zijn ontslagen vanwege haar zwangerschap. Er zijn bij Efficient at Work geen klachten bekend over zwangerschapsdiscriminatie en wij zijn erop beducht dat dit niet voor mag komen. Hierbij moeten wij opmerken dat het wel voorkomt dat vrouwen uit eigen beweging stoppen met werken zodra zij zwanger zijn om terug te keren naar het land van herkomst. 

Leefomstandigheden
In de vragen wordt gesteld dat "arbeidsmigranten grof geld betalen voor een bouwval." Al onze arbeidsmigranten betalen hetzelfde bedrag van €88,97 per week voor woonruimte zoals ook is aangegeven in de verklaring. (wij werken bewust met weekbedragen zodat mensen nooit langer hoeven te huren dan hun arbeidsovereenkomst). Vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is er in de zomer inspectie geweest. Op 11 oktober j.l. hebben wij naar aanleiding van deze inspectie een brief ontvangen met de mededeling dat er geen misstanden zijn ontdekt. Ook de gemeente heeft verschillende controles uitgevoerd waarop aan ons is gecommuniceerd dat de woonruimtes voldoen aan de normen zoals gesteld door de gemeente. Wij constateren dat bij een aantal woningen desondanks sprake is van achterstallig onderhoud en wij achten dit ongewenst. Om dit te verbeteren worden waar nodig aanpassingen verricht. De meldingsprocedure voor klachten over woonruimtes wordt verbeterd, zodat het voor bewoners duidelijker wordt waar ze met hun klachten terecht kunnen. Als verhuurder voeren wij regelmatig huizencontroles uit: wij zijn volgens de verhuurregels voor arbeidsmigranten immers verplicht om voor een goede leefomgeving te zorgen. Naar aanleiding van signalen hebben wij onze bezoekprocedure aangepast, zodat vooraf duidelijk is voor bewoners wanneer wij langskomen.

Waar wij als verhuurder verantwoordelijk zijn voor de algehele staat van de woning, zijn onze huurders zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van de woonruimtes. Zij krijgen hiervoor standaard middelen zoals een stofzuiger, stoffer en blik en dweilen. Om het schoonhouden van de woning door de huurders verder te stimuleren wil Efficient at Work vanaf 2018 ook alle schoonmaakmiddelen vergoeden bij huizen die goed schoon worden gehouden. Ook wordt gedacht over huurkortingen voor goed schoongehouden woningen.

Duurzaamheid
In het verleden werd in sommige huizen tot zeer hoge temperaturen gestookt en waren de stookkosten fors hoger dan gemiddeld. Met het oog op de duurzaamheid van onze woningen hebben wij het afgelopen jaar daarom gewerkt met van te voren ingestelde thermostaten waarbij de standaard temperatuur stond ingesteld op 21 graden buiten werktijd en 17 graden onder werktijden en in de nachten. De bewoners blijken dit niet als comfortabel te ervaren en willen toch echt de vrijheid om zelf de temperatuur te kunnen regelen. De limiterende maatregelen worden daarom door ons verwijderd. Alle huidige en nieuwe bewoners krijgen voortaan een uitleg over de thermostaat en het gebruik hiervan zodra zij de woning gaan bewonen. 

Hoe gaan we verder
Efficient at Work neemt mogelijke problemen waar haar medewerkers in het werk of in hun woning tegenaan lopen heel serieus. Wij werken al tien jaar met veel plezier samen met inmiddels vele honderden arbeidsmigranten die vanuit Oost-Europa naar het Westland zijn gekomen. Over het algemeen gaat dat heel goed, helaas gaan er soms ook wel eens zaken mis. Die lossen wij direct op waar mogelijk. Zoals beschreven hebben wij de aangeduide problemen uit de berichtgeving direct opgelost. Maar we hebben ook onze interne procedures doorgelicht op basis waarvan wij enkele structurele aanpassingen doen. Ook gaan we graag met onze bewoners in gesprek om te kijken of er eventueel nog andere zaken leven, en doen wij aan al onze bewoners de oproep klachten aan ons door te geven. Efficient at Work werkt continu aan verbetering. Niet alleen voor onze klanten, maar vooral ook voor onze medewerkers.

Voor vragen of klachten kunt u contact opnemen met André van Leent, directeur Efficient at Work, via 0174-289000.

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven