Begeleiding voor tuinbouwbedrijven in zwaar weer

Veel tuinbouwondernemers ervaren al jaren grote financiële druk. Door negatieve resultaten, waardedaling van onroerend goed en stijgende financiële lasten, kan een ondernemer in de situatie terecht komen die vanuit bedrijfseconomisch perspectief duidt op insolventie.

De ondernemer is dan onder normale omstandigheden niet meer in staat om het financiële evenwicht in zijn of haar bedrijf te herstellen. De schuldenlast is dan in verhouding tot de bezittingen en het bedrijfsresultaat te hoog en zonder grondige aanpassing of verlichting van de schulden zal de ondernemer het bedrijf niet op een 'verantwoorde' manier kunnen voortzetten.

Doorgaan kan onverantwoord zijn

In veel gevallen zal de ondernemer deze conclusie liever niet zelf willen trekken en wordt de bedrijfsvoering in ongewijzigde vorm gecontinueerd, zolang de bank het krediet niet opzegt en de crediteuren geen faillissement aanvragen. Het bedrijf voortzetten zonder werkelijk continuïteitsperspectief kan echter tot grotere problemen leiden, dan een geregisseerde en weloverwogen bedrijfsbeëindiging of doorstart. Als ondernemers de financiële problemen echter tijdig onderkennen en zich laten begeleiden bij het opstellen en uitrollen van een scenario van gecontroleerde beëindiging of doorstart, kan er mogelijk veel frustratie worden voorkomen en kan men grip houden op de eigen situatie.

Het is bovendien van belang om in gevallen van dreigende insolventie voorbereid te zijn op allerlei juridische, financiële en organisatorische vragen, zoals welke maatregelen kan ik nog nemen om mijn bedrijf 'gezond' te maken, welke voorwaarden ben ik met de bank overeengekomen inzake leningen en krediet, hoe zet ik het proces van bedrijfsbeëindiging in en wat moet ik dan regelen voor het personeel, wanneer kan ik als bestuurder/vennoot aansprakelijk worden gesteld? Voordat een traject van bedrijfsbeëindiging in gang wordt gezet, moet een ondernemer zich op deze vraagstukken voorbereiden.

Begeleiding bij insolventie

De insolventiespecialisten van LTO Noord Advies – het adviesbureau van Flynth voor de land- en tuinbouwsector – begeleiden ondernemers bij insolventie. De adviseurs treden namens de ondernemer op richting schuldeisers en bank, coördineren het proces van bedrijfsbeëindiging of doorstart en formuleren de afspraken die met stakeholders gemaakt worden. Onze insolventiespecialisten werken met de ondernemer en andere belanghebbenden aan een 'zachte landing', waarin de toekomst van de ondernemer als persoon een centrale rol speelt en waarbij ook de mogelijkheden en uitgangspunten voor een gezonde doorstart worden beoordeeld.

Personeel en reorganisatie

In tijden van economische crises kan het zijn dat u als ondernemer nog kansen ziet in de toekomst maar dat de verliezen uit het verleden en de huidige oplopende kosten deze kansen in de weg zitten. Het is dan ook van belang om een goed beeld te krijgen van de huidige financiële positie van uw bedrijf: hoe staan we er voor en wat is het perspectief voor het komende jaar? Op basis daarvan kan een bedrijf enkele maatregelen nemen zodat uiteindelijk weer kan worden gesproken van een financieel gezond bedrijf. De meest in het oog springende maatregel is het bezuinigen op de personeelskosten, deze maken immers een groot deel uit van de totale kosten. Dit kan betekenen dat enkele werknemers moeten worden ontslagen óf dat reorganisatie aangewezen is. Onze adviseurs kunnen u bij ontslag en reorganisatie bijstaan en adviseren op welke manier dit het beste aangepakt kan worden.

Financiering

De relatie met de financier is voor een bedrijf in moeilijkheden van groot belang. Vóór faillissement wordt de relatie van kredietnemer en de bank gekenmerkt door continuïteit: hoe kunnen wij er samen voor zorgen dat het bedrijf zo goed mogelijk door de crisis komt?

Op het moment dat een bedrijf echter, ondanks de genomen maatregelen, nog steeds in moeilijkheden verkeert en er geen uitzicht is op herstel, dan kan het zijn dat de bank het krediet opzegt. Op dat moment zal de bank haar zekerheden gaan uitwinnen. Het opzeggen van het krediet komt er veelal op neer dat het bedrijf binnen niet afzienbare tijd failliet zal gaan.

Op de bank rust een zorgplicht, welke er op neerkomt dat de bank niet te snel het krediet kan opzeggen. Als de bank dat toch doet, kan het zijn dat de bank zijn zorgplicht heeft geschonden. Aan de andere kant kan het zijn dat de bank juist té lang doorgaat met de financiering: het te lang voortzetten van een kredietrelatie kan onrechtmatig zijn ten opzichte van crediteuren, waardoor de bank ook in dit geval zijn zorgplicht heeft geschonden.

De communicatie met de bank wordt veelal als lastig ervaren. Onze adviseurs kunnen bedrijven in moeilijkheden bijstaan in de communicatie met de bank zodat zo spoedig mogelijk duidelijkheid wordt verkregen en de ondernemer weet waar hij aan toe is.

Faillissementsfraude en bestuurdersaansprakelijkheid

Op het moment dat het faillissement is uitgesproken, wordt een bestuurder/vennoot geconfronteerd met de curator. Het kan zijn dat sprake is van faillissementsfraude. Er is sprake van faillissementsfraude als bijvoorbeeld activa van het bedrijf voor een te lage prijs zijn verkocht aan familie of als geld op een andere manier wordt weggesluisd. Andere vormen van faillissementsfraude zijn het laten verdwijnen van de boekhouding en het gebruiken van een bedrijf voor het willens en wetens benadelen van schuldeisers.

Faillissementsfraude kan civielrechtelijk en strafrechtelijk worden aangepakt. Bij de civielrechtelijke aanpak staat het terugbrengen van het vermogen in de failliete boedel voorop. De Faillissementswet bevat enkele instrumenten die de curator kan inzetten om de benadeling terug te draaien. De strafrechtelijke aanpak komt aan bod als sprake is van ernstige schade aan belangen van burgers en samenleving. Als er een vermoeden is dat een burger benadeeld is door faillissementsfraude, kan aangifte worden gedaan.

• Voorkomen beter dan genezen

Als uw bedrijf in financiële problemen komt, kunnen onze insolventiespecialisten u helpen om uw bedrijf op een rechtmatige manier te reorganiseren, of u bijstaan bij een doorstart vanuit of buiten faillissement.

• Bestuurdersaansprakelijkheid
Als alle inspanningen en genomen maatregelen niet het gewenste effect hebben gehad, kan het zijn dat faillissement de enige optie is voor het bedrijf. Een bestuurder/vennoot wil natuurlijk voorkomen, dan wel zoveel mogelijk beperken, dat hij of zij persoonlijk, en dus in privé, aansprakelijk gesteld wordt na faillissement. Het is daarom van groot belang om vóór faillissement te beoordelen of alle rechtsverhoudingen voldoende duidelijk zijn vastgelegd in overeenkomsten, wat er in het jaar voorafgaand aan het faillissement is gebeurd en de vraag te beantwoorden of sprake kan zijn van faillissementsfraude. Daarnaast is het van belang om vóór faillissement na te gaan of men in gemeenschap van goederen is getrouwd of dat er sprake is van huwelijkse voorwaarden. Bij huwelijkse voorwaarden is het verder van belang of er een finaal/periodiek verrekenbeding is opgenomen en of dit daadwerkelijk is nageleefd.


Bron: Flynth

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven