NUTRIHORT: Internationale conferentie rond bemesting in de tuinbouw

Van 16 tot 18 september 2013 ging op de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (Coupure Links 653) van de Universiteit van Gent het NUTRIHORT-congres door. Dit congres lokte een internationaal publiek van een 150-tal geïnteresseerden. De deelnemers waren voornamelijk wetenschappers en beleidsmensen afkomstig uit EU-lidstaten, maar een aantal deelnemers kwam ook van buiten de EU.

​Door de implementatie van de Europese kaderrichtlijn water komen sier- en groentetelers meer en meer onder druk te staan om de emissies van nitraten naar grond- en oppervlaktewater te beperken. Een inspanning die om teelttechnische redenen niet altijd even eenvoudig is. De NUTRIHORT-conferentie wil een samenvatting geven van bestaande kennis omtrent duurzame en innovatieve (bemestings-) technieken in de sier- en groenteteelt. De Nitraatproblematiek is brandend actueel in een groot aantal regio's binnen de EU (en daarbuiten). Verschillende regio's hebben dikwijls een heel andere aanpak en gebruiken soms sterk uiteenlopende technieken om nitraatverliezen in de tuinbouw te reduceren. Het samenbrengen van expertise uit die verschillende regio's is een ideale gelegenheid om van elkaar te leren.

De Conferentie werd georganiseerd door De Universiteit van Gent, het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO), de drie Vlaamse praktijkcentra die onderzoek verrichten in de groenteteelt (Inagro, het provinciaal proefstation voor de groenteteelt (PCG), het proefstation voor de groenteteelt (PSKW)) en het proefstation voor de sierteelt (PCS). De organisatie gebeurde in opdracht van en met financiële steun van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).
 
Op het congres kwamen 41 sprekers de resultaten van hun onderzoek of de stand van zaken in hun regio toelichten. Nog eens 49 onderzoekers kwamen hun bevindingen toelichten via een posterpresentatie. Dinsdagnamiddag 17 september werden drie technische tours voorzien waarbij Vlaamse onderzoeksinstellingen bezocht konden worden door de deelnemers van het congres. De deelnemers konden kiezen uit drie programma's. Een bezoek aan het PCS/ILVO, het PCG of Inagro. De woensdagvoormidag werd tijd voorzien om in groepen van 20 personen een aantal specifieke knelpunten voor de tuinbouw te bespreken. Conclusies die uit deze discussies voortkwamen, werden daarna aan de ganse deelnemersgroep voorgelegd.
 
De onderwerpen die op de conferentie toegelicht werden, konden zowel teelttechnisch als legislatief van aard zijn. De conferentie ging van start met een aantal uiteenzettingen over de nitraatrichtlijn en z'n implementatie in de verschillende EU-lidstaten en regio's. Veel aandacht ging naar de noodzaak van kennisverspreiding en de noodzakelijke voorwaarde hiervoor : vertrouwen tussen de landbouwers en de adviseurs. In de namiddag werd veel aandacht geschonken aan teelttechnische onderwerpen met betrekking tot de N-huishouding in zowel sier- als groeteteelt. De volgende dag werd de focus verlegd naar fosfor en de uitdagingen die ons met betrekking tot dit nutriënt nog te wachten staan. In de namiddag werden er drie technische tours georganiseerd om de deelnemers een beeld te geven van het lopende praktijkonderzoek in Vlaanderen. De woensdag werd tijd gemaakt voor discussie, werden de resultaten voorbije/lopende actieprogramma's van de nutriëntenwetgeving toegelicht en werd een vergelijking gemaakt van gebruikte technieken en wetgevingen in verschillende EU-lidstaten en regio's.

Dinsdagnamiddag konden deelnemers onder andere kiezen voor een bezoek aan Inagro. Een 30-tal geïnteresseerden namen deel aan een bezoek aan Inagro. Na een korte voorstelling van Inagro en z'n werking kregen de deelnemers uitleg over het Ecofert- adviessysteem dat momenteel in ontwikkeling is en dat in de toekomst bemestingsadviezen van de praktijkcentra van een zeer degelijke wetenschappelijke onderbouwing moet voorzien. In de proeftuin liggen op dit ogenblik zeer veel bemestingsproeven aan die als input moeten dienen van het voorspellingsmodel. Deze en andere proeven in de gangbare en biologische groenteteelt werden tijdens het bezoek behandeld. Een tweede halte die tijdens het bezoek aangedaan werd was het bedrijf van Ignace Vercruysen te Kortrijk. Hier werden demonstratieve proefvelden m.b.t. het gebruik van groenbedekkers bezocht. Een rondleiding op het bedrijf, en wat uitleg over het systeem van proefveldhouderschap sloten de tour af.
 
De laatste congresdag begon met een voorstelling van de resultaten van de 'Benchmark'-studie. Een studie in opdracht van de VLM waarbij innovatieve bemestingstechnieken en lokale bemestingswetgevingen uit de belangrijkste tuinbouwregio's uit de EU met elkaar vergeleken werden. Deze vergelijking vond uiteraard plaats om de positie van Vlaanderen binnen de EU beter te kennen en om technieken te identificeren, die bruikbaar kunnen zijn om groenten/sierteelt in Vlaanderen (en andere EU-regio's) beter te verzoenen met opgelegde doelstellingen qua waterkwaliteit. Ook werd aandacht besteed aan toekomstige EU-programma's die verworven kennis en ervaring met betrekking tot verantwoord nutriëntengebruik ingang moeten doen vinden in de praktijk.


Bron: Inagro

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven